Календарь событий

06 февраля 2023

УсакIуэ КIыщокъуэ Алим дунейм зэрехыжрэ илъэс 22-рэ щрикъум

(22.07. 1914 - 29.01. 2001)

Къэзгъэзэнущ псыхьэлыгъуэу,

Къуэр си макъкIэ згъэпсэлъэнщ.

Гъатхэ жылэу сахъумауэ

ГъащIэм пэджэжу

Къэбэрдей-Балъкъэрым курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт и IуэхущIапIэхэм щеджэ цIыкIухэм дяпэкIэ Iэмал яIэнущ финанс щIэныгъэм епхауэ къызэрагъэпэщ пэIудза дерсхэм хыхьэну. КъБР-м и Лъэпкъ Банкым хъыбар къызэритымкIэ, финанс щIэныгъэмкIэ гъатхэм къыхалъхьэну пэхуэщIэм (проектым) хыхьэфынущ 8 - 11-нэ классхэм щеджэхэр, КъБР-м IэщIагъэрэ щIэныгъэрэ щрат колледжхэмрэ техникумхэмрэ щIэсхэр.

IуэхущIапIэм и оркестрыр

Музыкэ театрым и оркестрыр лъэщщ, иджыпсту цIыху 35-38 хэтщи, мыр мыхьэнэншэщ, зыпэрыт Iуэхум фIыуэ хищIыкIыркъым хужыпIэну зы цIыхуи щылажьэркъым. Илъэс куэдкIэ абы и дирижёр нэхъыщхьэу щыта Щэбэтыкъуэ Натбий иужькIэ а къулыкъур хуагъэфэщауэ зыхуей хуэзэу зэрехьэ Щэбэтыкъуэ Заур.

Щэхуу лэжьыгъэшхуэ зыщIэхэр

КъБР-м и Музыкэ театрым и гугъу щащIкIэ, и лэжьакIуэ щхьэхуэхэм я цIэ фIыкIэ къыщраIуэкIэ щIыбагъымкIэ къыдэнэ и IэнатIэхэм ящыщ зыщ артистхэр утыку къызэрихьэ щыгъынхэр щад цехым и IэпщIэлъапщIэхэр. Цехым и унафэщI Iэджырэ Иннэ, дэрбзэрхэу Казанцевэ Иринэрэ КIэрэф Iэминэрэ гугъу зыдемыхьа зы щIыIуни IуэхущIапIэм щIэлъкъым жыпIэкIэ ущыуэнукъым.

Фор куэдым и сэбэпщ

Фор шхыныгъуэ хьэлэмэту зэрыщытым и мызакъуэу, хущхъуэгъуэ папщIэуи къагъэсэбэп. Фор лIэужьыгъуэ зыбжанэу зыщхьэщедз. Ар зыхуэдэр елъытащ щагъэхьэзыра щIыпIэмрэ бжьэм IэфIыр къызыпих къэкIыгъэхэмрэ. Бжьахъуэхэр щыгъуазэщ фор нэхъыбэрэ зэрыпхуэхъумэнумрэ хущхъуэ папщIэу къызэрыбгъэсэбэпынумрэ. Абы и лъэныкъуэкIэ мыдрейхэм ди тхыгъэр куэдкIэ сэбэп яхуэхъунущ.

СреукI, ауэ пащтыхьыгъуэр къылъырес!

Урым Пащтыхь Нерон и анэ Агриппинэ НэхъыщIэм гъащIэ гугъу къигъэщIащ, хьэлъэуи дунейм ехыжащ. Нерон пащтыхьыгъуэм къэзышэсари тезыгъэувари Агриппинэщ, и быным щхьэкIэ сытри ищIэну хьэзыру щытами, ар зыIэщIэкIуэдэжар и къуэращ.

Жьыубгъу (Джубгэ)

Хы ФIыцIэ Iуфэм дызыщрихьэлIэ щIыпIэцIэхэм яхэтщ ди нобэрей гъащIэм куэдрэ щызэхэтххэр. Апхуэдэхэм ящыщ зыщ Джубгэ (Жьыубгъу) зыфIащари. ФIэщыгъэр къызытехъукIам ехьэлIауэ Iуэху еплъыкIэ зыбжанэ щыIэщ.

ТхакIуэт икIи журналистт

19 - 20-нэ лIэщIыгъуэхэм я зэблэкIыгъуэм адыгэ литературэм зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэхэр нэхъыбэу лъэпкъ щIэныгъэлIхэм зрапхыр Ахъмэтыкъуэ Къазбэч и творчествэрщ. Литературэм зэрыщылэжьа зэман кIэщIым зи жанркIэ зэпэжыжьэ публицистикэ, художественнэ тхыгъэ гъэщIэгъуэн зыбжанэ и Iэдакъэ къыщIэкIащ абы.

Къуаргъымрэ бажэмрэ

Жыг щхьэкIэм абгъуэ тезыщIыхьа къуаргъым шыр цIыкIуих къришати, гуфIэгъуэ иIэт. Анэ гумащIэм темыпыIэу цIыкIухэм шхын къахурихьэлIэрт.

НОБЭ

Мазаем и 6, блыщхьэ

♦ЦIыхубзхэм я узыншагъэм зэран хуэхъу операцэхэр емыгъэкIуэкIыным и дунейпсо махуэщ

♦1918 гъэм Урысейр григориан махуэгъэпсым зэрыхуэкIуэм теухуа декрет къыдэкIащ.

♦1935 гъэм «Кабардинка» къэрал къэфакIуэ ансамблым Советхэм я VII съездым и делегатхэм папщIэ Москва и Театр Иным концерт щитащ.

♦1923 гъэм къалъхуащ КъБР-м и цIыхубэ артисткэ Тэмазэ Маржэнэт.