Календарь событий

07 февраля 2023

Лъыр щхьэ Iэпхъуамбэ цIэншэм хашрэ?

ЦIыхум и узыншагъэр къалъытэн, къефыкI узыр зищIысыр къащIэн папщIэ, и Iэпэм е и Iэблэм лъы хаш. Абы и зэхэлъыкIэм (зыгуэр ебэкIмэ е къыхуэтмэ) елъытауэ дохутырм жиIэфынущ узыр къызыхэкIари, зищIысри, зэрагъэхъужри.

Хэт нэхъыфIу ищIэрэт?!

 Щхьэлыкъуэ къуажапщэмкIэ къежэхыж таксир къэзгъэувыIэу: «Налшык «Дубки» бэзэрым сышэ», - жысIэу щIалэ лъагъугъуафIэм зыщыхуэзгъазэм, къалэм нэс нэщIу зэрымыкIуэжынур и гуапэ хъуауэ, сызыбгъурегъэтIысхьэ. 

Илъэси 6-кIэ ягъэтIысынкIэ мэхъу

Урысей ФСБ-м и Управленэу КъБР-м щыIэмрэ КъБР-м щыIэ МВД-мрэ я лэжьакIуэхэм экономикэ щIэпхъаджагъэхэм пэщIэтынымкIэ Iуэхухэр щрагъэкIуэкIым къызэпаудащ «Егъэджакуэхэм я Iэзагъэм хэгъэхъуэнымкIэ центр» къэрал бюджет IуэхущIапIэм и унафэщIу щытахэм язым зэрихьа хабзэншагъэр.

Абы республикэм и егъэджакIуэхэм я IэщIагъэм хагъэхъуэнымкIэ программэр пхигъэкIыу, цIыхухэм щIэныгъэ ягъэгъуэтыным теухуа зэгурыIуэныгъэ нэпцI 45-рэ ярищIылIащ. Апхуэдэ хабзэншагъэм кърикIуащ хэщIыныгъэ сом мелуан 1,5-м нэблагъэ.

Политикэмрэ экономикэмрэ зэпыщIащ

Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къыбгъэдэкIыу сенатору щыIэ Къанокъуэ Арсен Башир и къуэм иджыблагъэ интервью къыIихащ АР-м щIыхь зиIэ и журналист ТIэш Светланэ. Ди гуапэу фи пащхьэ идолъхьэ зэпсэлъэныгъэм щыщ пычыгъуэ - политикэм, хьэрычэт Iуэхум, нэгъуэщIхэми ятеухуауэ Къанокъуэ Арсен къиIуэта гупсысэхэр.

- Налшык уикIыу, къэралым щынэхъ цIэрыIуэ, Плехановым и цIэр зэрихьэу Москва дэт Урысей экономикэ университетым ущIэтIысхьэныр тынш хъунтэкъым. Дауэ укIуа Москва?

Дерс щхьэпэхэр

Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и медицинэ колледжым щекIуэкIащ шынагъуэншэу псэуным, гъуэгухэм тэмэму щызекIуэным хуэгъэпса дерсхэр, къэхъукъащIэ къызэрымыкIуэхэм лей зыщытехьахэм япэ дэIэпыкъуныгъэ етыным ехьэлIа мастер-классхэр.

 Гузэвэгъуэ хэхуа цIыхухэм я деж псом япэу нэс IэнатIэхэм я IэщIагъэлIхэм ящIыгъуу студентхэм зыхуагъэзащ КъБР-м щыIэ МВД-м дэлажьэ Жылагъуэ советым и тхьэмадэ Мэкъушэ Русланрэ Налшык къалэ щIыпIэ самоуправленэмкIэ и советым и унафэщIым и къуэдзэ Макаев Мулидрэ.

Адыгэ пщащэм и сурэт лъапсейр

20-нэ лIэщIыгъуэм нэхъ ин дыдэу яухуауэ щыта «Титаник» британ кхъухь абрагъуэр япэ дыдэу псым щытехьам зэрыщIилъэфам дыщыгъуазэщ. Ар къыщыхъуар 1912 гъэм мэлыжьыхьым и 14-15-хэрщ.

ЗэхъуэкIыныгъэхэм я дерсхэр

«Бжыгъэм и дерсхэр» зи фIэщыгъэ урысейпсо егъэджэныгъэ жэрдэмым ипкъ иткIэ 2023 гъэм мазаем и 3-м сыхьэт 12-м щIидзэу Yandex (Яндекс) интернет утыкум дерс зэIуха зыбжанэ щекIуэкIынущ. Къэбэрдей-Балъкъэрым илъэсих хъуауэ къыщыхалъхьэ а пэхуэщIэр (проектыр) иджы дунейм и щытыкIэнур къызэращIэ Iэмалхэмрэ технологиехэмрэ теухуауэ щытынущ.

Музыкэ театрыр – илъэс 55-рэ!

Сэ сырогушхуэ дунейм щыпсэу лъэпкъхэм дахэмышыпсыхьыжу ди макъамэхэр дгъэIуну, ди бзэкIэ уэрэд жытIэну, лэжьыгъэ гъуэзэджэхэр щыдгъэувыну Музыкэ театр дызэриIэм. Дэ дылъэпкъышхуэкъым, адыгэхэм нэхърэ куэдкIэ нэхъыбэ хъухэми, щIыналъэ нэхъ ин исхэми щыщу ди театрым хуэдэ зимыIэхэр куэдыкIейщ.

КIыщокъуэ Алим и усэ къарур

Критик, литературэхутэ, си егъэджакIуэ Сокъур Мусэрбий мыр къыджиIэгъат «Шум и гъуэгу» усэ тхылъым теухуауэ: «Зауэр зэриухрэ зы илъэс фIэкIа мыхъуауэ, интернат ди республикэм япэ дыдэ къызэIуахауэ, ди егъэджакIуэ Къамбий ХьэматI тхылъ цIыкIу иIыгъыу ныщIыхьауэ щытащ. Тхылъым и жинтым къэбыфэу шу сурэт тету, а шу сурэтыр лъэта хуэдэу къыпщыхъуу тещIыхьауэ, и цIэри тетыжу: КIыщокъуэ Алим «Шум и гъуэгу» жиIэу.

НОБЭ

Мазаем и 7, гъубж

         Урысейм щагъэлъапIэ щIымахуэ спорт лIэужьыгъуэхэм я махуэр

         2014 гъэм Сочэ къалэм къыщызэIуахащ XXII ЩIымахуэ Олимп джэгухэр.

         1890 гъэм къалъхуащ КъБР-м и цIыхубэ артист Ашуров Танахум.

         1968 гъэм къалъхуащ усакIуэ, филологие щIэныгъэхэмкIэ доктор, ЩIДАА-м и член-корреспондент Бэлагъы Любовь.

Дунейм и щытыкIэнур