Календарь событий

09 февраля 2023

Беслъэнейр дунейпсо зэхьэзэхуэм макIуэ

Самбэ
Армавир къалэм щекIуэкIащ самбэмкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ илъэс I6 - I8 зи ныбжь щIалэгъуалэр.
Зэпеуэм и кIэух Iыхьэм нэса Беслъэней Темырлан килограмм 58-рэ хъухэм я деж хьэрхуэрэгъу къыщыхуэхъуа, Пермь крайм щыщ Косякин Михаил IэпщэкIэ идзри, баллиплI къыфIихьащ икIи япэ увыпIэр иубыдащ.
И текIуэныгъэм и фIыщIэкIэ Беслъэнейм хагъэхьащ Урысейм и гуп къыхэхам, жэпуэгъуэм Къэзахъстаным щекIуэкIыну дунейпсо зэхьэзэхуэм хэтыну. ЩIалэщIэр и гъэсэнщ ПшынащIэ Мурат.

Зэрагъэдахэ Iэмалхэм къахохъуэ

Къалэухуэ IэнатIэхэм яхузэфIэкI къагъанэркъым ди къалащхьэм и теплъэр егъэфIэкIуэным теухуауэ.
Щыхьэрым и теплъэ щыжытIэкIэ, абы лъэныкъуэ куэд къызэщIеубыдэ къалэдэсхэм зыщагъэпсэху, къыщакIухь щIыпIэхэр, ирехъу ар парк, лъэс зекIуапIэ, пщIантIэ зэлъыIуха, цIыхум и гукъыдэжыр къэзыIэт, щIэщыгъуэ ящызыщI дизайнер лэжьыгъэ зэхьэлIа сыт хуэдэ щIы кIапэри. Апхуэдэ лэжьыгъэхэрщ дэтхэнэ зы къалэми, ар ягъэдахэ къудей мыхъуу, нэгъуэщIхэм къахэзыгъэщ теплъэ нэс хуэхъур.

ГъущI гъуэгухэр къыщежьар

Япэ гулъэф (рельс) гъуэгуу къалъытэ «Диолк»-р, ди эрэм ипэкIэ VI лIэщIыгъуэм гухэр къыщралъэфэкIыу щытар. Ар мывэ сэхум дэтIыкIат. ИужькIэ зэралъэф гъуэгухэр Европэм къыщыунэхуащ. Пхъэм къыхэщIыкIа гулъэф гъуэгухэр куэду щыIэт шахтэхэм я деж. Абдеж къыщыщIах мывэ лIэужьыгъуэхэр кхъухьыр здэщыIэм нагъэсырт абыхэмкIэ.
Иджырей гъущI гъуэгум и тхыдэр XVIII лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэм, индустрием щаубла зэхъуэкIыныгъэхэм я деж, къыщожьэ.

Операцэ телъыджэ

Лышх узыфэхэм щеIэзэ, щадж, Ростов къалэм дэт IуэхущIапIэм иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ операцэ телъыджэ. Абы и дохутырхэм кърагъэлащ си бгъэгумрэ пщэмрэ опухоль абрагъуэм иубыда сымаджэр.

Щхьэ куцIым и Iэмалхэр

Щхьэ куцIым епхащ цIыхум илъэжь псори: зэрыгупсысэри, жиIэри, уз зэрызыхищIэри. Абы ехъумэ цIыхум гъащIэм хих щIэныгъэр. Абы и закъуэкъым, къыIэрыхьа щIэныгъэр ехузыжри, зыхуейр къыхегъэщхьэхукI, зыхуэмейуэ къилъытэр «жыжьэ къуелъхьэ», зэгуэр хуэныкъуэ хъумэ къыдривеижыну. КIэщIу жыпIэмэ, щхьэ куцIыр компьютерым хуагъадэ, ауэ къыпхуэмыхутэну куэдкIэ нэхъ телъыджэу.
Дриплъэнщ абы теухуауэ щIэныгъэм къихутам:

ТIуапсы и гъунэгъущ

Агуий – аращ зэреджэр хы ФIыцIэ Iуфэм Iут ТIуапсы къалэм и гъунэгъуу щыс шапсыгъ къуажэмрэ абы и бгъум блэж псымрэ. А цIэ дыдэр зэрехьэ метр 888-рэ и лъагагъыу а жылэм къыщхьэщыт мэзылъэ Iуащхьэми. «Агуий гъуэгукIэ» еджэрт Псыбэ, Агуий адыгэ жылэхэр зэпызыщIэу щыта лъагъуэми. А щIыпIэм щыпсэухэм ди нобэми къагъэсэбэп «Агуияшъхь» («Агуий и псыхъуащхьэ») псалъэри.

НОБЭ

Мазаем и 9, махуэку
Дзэ дохутырым и дунейпсо махуэщ
Урысейм и Граждан авиацэми махуэщ.
1951 гъэм
къалъхуащ биологие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Иуан Анатолэ.
1953 гъэм къалъхуащ Европэм дзюдомкIэ и чемпион хъуа, XXII Олимп джэгухэм домбеякъ медаль къыщызыхьа, УФ-м щIыхь зиIэ и гъэсакIуэ Емыжь Iэрамбий.
Дунейм и щытыкIэнур

Къэралпсо зэпеуэм щыещанэщ

Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру КъБР-м щыIэ Павлов Василий ехъуэхъуащ Урысей чемпионатым ехъулIэныгъэ къыщызыхьа я лэжьакIуэхэм.
2023 гъэм щIышылэм и 24 - мазаем и 4-хэм Суздаль къалэм щекIуэкIащ Урысей МВД-м Iэщэншэу зыхъумэжынымрэ самбэмкIэ и чемпионат.
Зэхьэзэхуэм хэтащ къэралым и щIыналъэ 50-м щIигъум щыщхэр - къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэм я лэжьакIуэхэр, апхуэдэуи ведомствэ еджапIэхэм я лIыкIуэхэу Урысейм спортымкIэ и мастеру, дунейпсо класс зиIэу 35-рэ.
КъБР-м щыIэ МВД-м и гупым командэ зэпеуэхэм ещанэ увыпIэр къыщихьащ.

Я лэжьыгъэм кърикIуахэр зэхалъхьэж

Урысей ФССП-м и Управленэу КъБР-м щыIэм щекIуэкIащ 2022 гъэм я лэжьыгъэм кърикIуахэм теухуа зэIущIэ.  Урысейм и суд приставхэм я федеральнэ къулыкъум и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI – Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Суд пристав нэхъыщхьэ Бауаев Ахъмэт зэпкърыхауэ тепсэлъыхьащ я лэжьыгъэм зэрыпэлъэщам.
 КъызэднэкIа илъэсым IэнатIэм и лэжьыгъэр нэхъыбэу зытригъэщIахэм ящыщщ цIыхухэм я хуитыныгъэхэмрэ хабзэм ипкъ иткIэ я сэбэп зыхэлъхэмрэ къызэгъэпэщыныр.

НэхъыбэжкIэ щыгугъыу

Щэнхабэ щIэиным и илъэсыр гуфIэгъуэ зэIущIэшхуэкIэ иджыблагъэ Зеикъуэ (ХьэтIохъущыкъуей Ипщэ) къуажэм щызэхуащIыжащ. Бахъсэн щIыналъэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и IуэхущIапIэм щэнхабзэмкIэ и къудамэм къыхилъхьа жэрдэмыр даIыгъащ къуажэ унафэщIхэм, щэнхабзэ лэжьакIуэхэм, егъэджакIуэхэм, гъэсакIуэхэм, къуажэдэсхэм, щIалэгъуалэм.

ЩIэблэр лъэпкъым и гугъапIэщ

Дунейпсо Адыгэ Хасэм ди лъэпкъэгъухэм я сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ ядэлэжьэным гулъытэ хэха хуэщIыныр пщэрылъ зыщищIыжа Iуэхугъуэхэм ящыщщ.

Гъуазджэ дунейм и зы махуэщӀ

Налшык къалэм и Къэбэрдей уэрамым тет, макъамэ щIэныгъэ щрагъэгъуэт IуэхущIапIэ №2-м иращIылIэ ухуэныгъэ-зэзыгъэпэщыж лэжьыгъэхэр иджыблагъэ зэфIэкIащ, абы ехьэлIа гуфIэгъуэ зэIущIэшхуи екIуэкIащ.
Iэтауэ даха махуэщIым хэтащ Налшык къалэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и IуэхущIапIэм и IэщIагъэлIхэр, щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ я лэжьакIуэхэр, егъэджакIуэхэмрэ унэтIакIуэхэмрэ, еджапIэр къэзыухахэмрэ абы иджыри щIэныгъэ щызэзыгъэгъуэт ныбжьыщIэхэмрэ, гъэсэнхэм я адэ-анэхэр.