Календарь событий

10 февраля 2023

Дэнэ щIыдагъэр къыздикIар?

ЩIыдагъэр димыIэу ди нэгу къытхущIэгъэхьэркъым. Абы цIыхум гъэсыныпхъэм щыщIэдзауэ хущхъуэхэм щиухыжу куэд къыхещIыкI. АтIэ, дэнэ ижь-ижьыж лъандэрэ цIыхум щIым къыщIиш гъэсыныпхъэ нэхъыщхьэр къыздикIар, абы куэдрэ дрикъуну?

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Унафэ

2022 гъэм и бжьыхьэ  сессием и лъэхъэнэм иригъэкIуэкIа лэжьыгъэм теухуауэ Урысей Федерацэм и сенатор - Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и лIыкIуэ Ульбашев М.М къыхилъхьа информацэм и IуэхукIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым унафэ ещI:

2022 гъэм и бжыхьэ сессием и лъэхъэнэм иригъэкIуэкIа лэжьыгъэм теухуауэ Урысей Федерацэм и сенатор - Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и лIыкIуэ Ульбашев М. М. къыхильхьа информацэр къэлъытэн.

Налшык къалэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Унафэ

Урысейм ис лъэпкъхэм я щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэм я илъэсым зыхуэгъэхьэзырынымрэ ар егъэкIуэкIынымкIэ 2022 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щрагъэкIуэкIа лэжьыгъэм кърикIуахэм ятеухуауэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым унафэ ещI:

ДэIэпыкъуныгъэхэр

2023 гъэм Урысейм щыпсэу цIыху мини 2,5-м щIигъум федеральнэ бюджетым къыхэкI ахъшэкIэ унэ къызэращэхуну сертификатхэр иратыфынущ. Абы теухуа дэфтэрым Iэ щIидзащ УФ-м и Правительствэм и УнафэщI Мишустин Михаил.

Абы и фIыгъэкIэ цIыхухэм Iэмал яIэщ я псэукIэр ирагъэфIэкIуэну е фэтэрыщIэ къаIэрыхьэну.

ИстамбылакIуэм и гукъеуэ

ХамэщI щIыпсэу адыгэхэм яхэтщ усыгъэкIэ бзэр зыхъумэ. Хэкум къыхуэпабгъэ гум зэшыгъэм и гуауэр щызэтрехьэри, ар усэбзэм щIогъуалъхьэ. Хэкурщ ахэр нэхъыбэу зыхуэусэр…

Хэкум и макъыр зэм щабэу, зэм губжьауэ къыхоIукI ЩIэжьокъуэ Зафэр и усыгъэм. Зафэр Хэкум хуиIэ гурыщIэхэр къыщигъэлъагъуэу итхащ усыгъэ тхылъитI. «Гум къыпыткIухэр» абы и усэ тхылъым къыкIэлъыкIуащ «Сэ иджыри сы - ИстамбылакIуэщ» зи фIэщыгъэр. «Хэкупсэу, зи гъащIэр хэку гъэзэжыным щIэзыта къуэш лъапIэ Тыжь Илкай и фэеплъу…» тритхащ етIуанэ тхылъым.

Дыгъэм и Щимэ

Псоми яцIыху мысыр щимэхэм я закъуэкъым пирамидэу дунейм тетыр. Ахэр къыщагъуэтыж Антарктидэм, Америкэм, хы лъабжьэм. Зэгуэр уей-уей жригъыIэу пасэрей цIыху телъыджэхэм я Iэужьу нобэм къэса а ухуэныгъэхэм ящыщщ Дыгъэм и Щимэу Теотиуаканыр.

Къбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

ЩIы Iыхьэхэр зы лIэужьыгъуэм къыхагъэкIыу нэгъуэщI лIэщIыгъуэм хэгъэхьэным теухуауэ

2023 гъэм мазаем и 3-м                     Налшык къалэ                    №11-ПП

Нартыху фо

Сабий рассказ

ЩIымахуэ шылэр икIыху

Налшык къалэ администрацэм гъуэгу хозяйствэмрэ къалэр зэIузэпэщ щIынымкIэ и Дапартаментымрэ подряднэ организацэхэмрэ я IэщIагъэлIхэр шылэр икIыху гъуэгухэм хуэбэлэрыгъынукъым.

ЩIэныгъэм зэрыдрагъэхьэх Iэмал

Ислъэмей дэт курыт еджапIэ №4-нэм щекIуэкIащ XVIII районпсо «Эврика» щIэныгъэ - практикэ конференц. Ар хуэунэтIат творческэ зэчий зыбгъэдэлъ еджакIуэхэр къэгъэнэIуэнымрэ щIэныгъэ - къэхутэныгъэ и лъэныкъуэкIэ абыхэм я зэфIэкIым хэгъэхъуэнымрэ.

IыхьитIу гуэшауэ екIуэкIа зэIущIэм щIэныгъэ лэжьыгъэу 200-м нэс щагъэлъэгъуащ. ЯпэщIыкIэ «заочнэ» мардэм тету  къыхаха лэжьыгъэ нэхъыфIхэрщ конференцым щагъэлъэгъуар.

ЕгъэджакIуэхэм я къэхутэныгъэхэр

ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым ЩIэныгъэм и махуэм ирихьэлIэу щагъэлъагъуэ абы и егъэджакIуэхэмрэ лэжьакIуэхэмрэ я щIэныгъэ лэжьыгъэхэр. Ар къызэрагъэпэщащ хабзэ хъуауэ къэралым и щIэныгъэ, егъэджэныгъэ, щэнхабзэ IуэхущIапIэхэм щрагъэкIуэкI урысейпсо Iуэхум хыхьэу.

Къалэмрэ псэущхьэхэмрэ

Къалэм хуиту дэт хьэхэмрэ цIыхухэмрэ хуэмурэ зэсэжащ жыпIэнщ, зэбгрыукIуриикIауэ жыг щIагъхэм, газонхэм, лъэс зекIуапIэхэм, псы хуабэ зрикIуэ бжьамийхэм ящхьэщыт люкхэм щыжей хьэ гупхэр щыплъагъукIэ. Абыхэм яхэтщ волонтерхэм я нэIэм зэрыщIэтыр наIуэу, «бирка» цIыкIухэр зи тхьэкIумэм илъхэри. Псом нэхъ гъэщIэгъуэнщ абыхэм гъуэгу зэпрыкIыпIэм уащыкIэлъыплъыныр; светофорхэм зэрынэсу къоувыIэри щытщ, цIыху гъусэ къахуэхъуным пэплъэу. Удзыфэр зэрыпынэххэу Iэдэбу цIыхухэм яхоувэри зэпрокI. Ахэм я ныби ныкъуэкъым. КIэрыхубжьэрыху зэхуэхьэсыпIэхэм щхьэхуэу щагъэув ерыскъыхэкIхэм къуэлIыкIынукъым.

ШколакIуэхэм яхуэзащ

 Урысей ФСИН-м и Управленэу КъБР-м щыIэм   кадрхэмрэ гъэсэныгъэмкIэ, социальнэ лэжьыгъэмкIэ и къудамэм  и лэжьакIуэхэм      КъБР-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм  и «Школ-интернат № 1»-м и  9 - 11-нэ классхэм щIэсхэм драгъэкIуэкIащ хэкупсэ гъэсэныгъэмрэ щIалэгъуалэр IэщIагъэр къыхэхыным хуэущиинымкIэ Iуэху щхьэпэ.

Гъуэгум шынагъуэншэу щызекIуэным хуаущий

Къэрал  Автоинспекцэм и лэжьакIуэхэр  Урысей МВД-м  Тэрч районым щиIэ къудамэм  балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ и инспекторхэмрэ инспектор ныбжьыщIэхэмрэ  ящIыгъуу щыIащ  Тэрч къалэм дэт  Прогимназия №1-м зи   школ кIуэгъхуэ мыхъуа  и гъэсэнхэм я деж. Абыхэм    а цIыкIухэр щыгъуазэ ящIащ Гъуэгум зэрыщызекIуэ хабзэхэм.   

Аргуэру Ласицкене пашэщ

Атлетикэ псынщIэ

Токио Олимп джэгухэм я чемпион щыхъуа Ласицкене Марие щытекIуащ Озолин Николайрэ Дьячков Владимиррэ я фэеплъу Москва щекIуэкIа урысейпсо зэхьэзэхуэм.

ДэлъеинымкIэ Ласицкене бжьыпэр иубыдащ - метр 1,96-рэ лъагапIэр къищтащ. ЕтIуанэ увыпIэр иубыдащ Кочановэ Марие (м 1,88-рэ), Ярышкинэ Александрэ (м 1,85-рэ) ещанэщ.

Дыжьынхэр я Iэрылъхьэщ

Красноярск къалэм дэт «Радуга» спорт комплексым щекIуэкIащ УФ-м щIыхь зиIэ и тренер Назаров Владимир и фэеплъу къызэрагъэпэща урысейпсо зэхьэзэхуэ. ДзюдомкIэ зэпеуахэм яхэтащ зи ныбжьыр илъэс 23-м нэмыса, Урысейм и щIыналъэ 25-м щыщ спортсмени 160-м щIигъу.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и спортсменищ а зэхьэзэхуэм хэтати, щыри къыхэжаныкIащ. Къуэдз Къантемыр (кг 66-рэ), Хьэжмэт Къантемыр (кг 81-рэ), Гаев Умар (кг 100) сымэ дыжьын медалхэр къахьащ. Абыхэм Iэмал ягъуэтащ Екатеринбург щекIуэкIыну урысейпсо зэхьэзэхуэм хэтыну.

Медалибгъу Санкт-Петербург кърахащ

Дзюдо

Санкт-Петербург и «М-1 Арена» спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэкIащ Хэку зауэшхуэм и зэманым Ленинград къэухъуреихьыныгъэм къызэрикIрэ илъэс 79-рэ щрикъум хуэгъэзауэ къызэрагъэпэща спорт зэхьэзэхуэр.

Зэпеуэхэр къызэрагъэпэщат алыдж-урым бэнэкIэмкIэ, бэнэкIэ хуитымкIэ, самбэ, дзюдо, джиу-джитсу спорт лIэужьыгъуэхэмкIэ. Абыхэм я зэфIэкI щагъэлъэгъуащ илъэс 12 - 16 зи ныбжь, Урысейм и щIыналъэ 20-м икIа спортсмен 1000-м нэблагъэ.

Спортсмен 500-м нэблагъэ хэтащ

Самбэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэ Налшык щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ Федеральнэ щIыналъэхэм щыпсэухэм самбэмкIэ я зэхьэзэхуэ.

НОБЭ

Мазаем и 10, мэрем

♦УФ-м щагъэлъапIэ дипломатие IэнатIэм и лэжьакIуэм и махуэр

♦1883 гъэм къалъхуащ Кавказ Ищхъэрэ совет республикэм и гъэзэщIакIуэ комитет нэхъыщхьэм и унафэщIу щыта Куэцэ Пщымахуэ.

♦1890 гъэм къалъхуащ узэщIакIуэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактору щыта, «Адыгэбзэ» тхылъыр зэхэзылъхьа Хъуран Батий.

♦1917 гъэм къалъхуащ УФ-м и цIыхубэ артист Сонэ Мухьэрбий.