Календарь событий

11 февраля 2023

Гурэ псэкIэ дащIыгъущ ди лъэпкъэгъухэм

Тыркумрэ Сириемрэ къыщыхъуа гузэвэгъуэшхуэм дуней псор кIэлъоплъ, ирогузавэ, сэ­бэп зэрыхъуфын щIыкIэхэр къа­гупсысурэ зыхуэныкъуэхэр ирагъашэ, къегъэлакIуэхэр щы­зэхуос. Ди жагъуэ зэрыхъущи, хэкIуэдауэ къагъуэтыжым я бжыгъэр сыхьэт къэс нэхъыбэ мэхъу, кърагъэлхэр нэхъ мащIэми, зы цIыхущхьэм ущы­мыгуфIыкIыу къанэркъым.

Зи гъащIэр цIыхубэм щхьэузыхь хуэзыщIа

Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ, Къэбэрдей-Балъкъэр республикэхэм щыпсэу лъэпкъ интеллигенцэм, адыгэм щыщу абы и гуащIэм щыгъуазэ дэтхэнэми и гум щIыхьащ уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Гъуэт Хъусин дунейм зэрехыжар. Ди щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ я хэщIы­ныгъэшхуэщ зи ныбжьыр илъэс 81-м иту иджыблагъэ тхэкIыжа нэхъыжьыфIыр.

Хэкур фIыуэ лъагъуным хуаущий

Налшык къалэм и полицейхэм къалэ школхэм щеджэхэм лIыгъэм и дерсхэр драгъэкIуэкI. Мурад нэхъыщхьэр хэкупсэу щы­тыныр, адрейхэм щапхъэ яхуэхъуныр яхэпщэнырщ. 

Медицинэ IуэхущIапIэхэм къахуэщхьэпэнухэр

КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ IущIащ КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ  Рустам. Зэхуэ-асыр теухуат республикэм и медицинэ IуэхущIапIэхэм я лэжьэкIэм.

Къызэра­гъэ­пэ­щынущ къэралым и герб­кIэ, гимнкIэ, ныпкIэ

КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий иригъэкIуэкIащ Iуэхугъуэ щхьэхуэ­хэр щызэпкъраха зэIущIэ. 

Къалэхэмрэ къуажэхэмрэ ефIэкIуэн хуэдэу

КъБР-м и Iэтащхьэм иригъэкIуэкIа зи чэзу «муниципальнэ сыхьэт» зэIущIэм хэтащ КъБР-м и Прави­тельствэм и УнафэщI Мусуков Алий, абы и япэ къуэ­дзэ Къуныжь МуIэед, КъБР-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министр Бэрбэч Алим, ­КъБР-м транспортымрэ гъуэгу хозяйствэмкIэ и ми­нистр ДыщэкI Аслъэн, щIыпIэ администрацэхэм я унафэщIхэр.