Календарь событий

12 февраля 2023

Шыщхьэмыгъазэ ныбжьэгъу пэж

МащIэ къигъэщIами, куэд зыхузэфIэкIа, зи цIэр мы­кIуэдыжын, цIыхубэм я мамыр гъащIэмрэ къэрал хабзэмрэ хахуэу ихъумэу щIэп­хъаджащIэхэм я шэм зи гъащIэр ихьа адыгэ щIалэ нэсщ мы тхыгъэр зытеухуар. Псэужам, абы и ныбжьыр илъэс 55-рэ ирикъунут. 

Урысейпсо къыхэтхыкIым кърикIуахэр

Къэрал статистикэмкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм 2021 гъэм жэпуэ­гъуэм и 15-м щегъэжьауэ щэкIуэгъуэм и 14 пщIондэ иригъэкIуэкIа Урысей­псо къыхэтхыкIым кърикIуахэр Iыхьэ-Iыхьэу гуэшауэ цIыхубэм я пащхьэ ­кърилъхьэжын иухащ 2022 гъэм и кIэм. Мызыгъуэгум Iуэхур нэхъ тыншу икIи псынщIэу зэфIагъэкIащ бжыгъэхэр зи лъабжьэ технологиехэр къагъэсэбэпкIэрэ. КъыхэтхыкIым къыхаша волонтёрхэр сэбэп хъуащ планшетхэм уна­гъуэхэм я хъыбархэр иратхэну. Апхуэдэуи «Къэрал Iуэхутхьэбзэхэр» сайтымкIэ зебгъэтх зэрыхъур куэдкIэ къахуэщхьэпащ.