Календарь событий

13 февраля 2023

Нэпсеягъэм и зэранкIэ

Дунейр къызэриухуэрэ къэхъукъащIэхэр мащIэкъым. Ахэр цIыху гъащIэм хэмыкIыу къыдекIуэкI Iуэхущ. АрщхьэкIэ языныкъуэхэр зи Iэужьыр езы цIыхуращ, абы и нэпсеягъэрщ. Щапхъэхэр мащIэкъым.
Ла-Манш псы дэжыпIэр щIыпIэ къуейщIейщ. Мыбы толькъунхэр куэдрэ къыщоукъубий. Псом хуэмыдэу хэлъафэри щIыдагъэ зышэ кхъухьышхуэхэрщ. Апхуэдэ насыпыншагъэхэм я лъэужьхэр, зэрыгурыIуэгъуэщи, гъэкIуэдыжыгъуейщ.

Iуащхьэ ныбэкъым и щэху телъыджэр

ЦIыхур щэкIуэн-щыпэным къыпыкIыу, кхъуэщын игъэжын, гъущIхэкIхэм ирилэжьэн зэрыщIидзэрэ куэд щIакъым – илъэс мини 6-7 хъуми аращ. Абы ипэIуэкIэ ящIа археологие ухуэныгъэхэмрэ фэеплъхэмрэ умылъыхъуэми хъунущ. Сыту жыпIэмэ, ахэр зэрищIын Iэщэрэ Iэмэпсымэрэ иIакъым цIыхум. Ауэ Тыркум щыIэ Гёбекли-Тепе Iуащхьэм къыщIатIыкIыжа ухуэныгъэм иужькIэ дунейпсо тхыдэр къиптхыкIыжми хъунущ… Абы илъэс мин 12 и ныбжьщ!

ГъащIэ узыншэм хуаущий

Къэбэрдей-Балъкъэрым ще¬кIуэкI «Ди сабийхэм я узыншагъэмрэ шынагъуэншагъэмрэ папщIэ» наркотикым пэщIэт профилактикэ акцэм, школакIуэхэмрэ абыхэм я адэ-анэхэмрэ папщIэ къызэрагъэпэщам адэкIи¬ пащэ. Апхуэдэ зэIущIэхэр ще¬кIуэкIащ Налшык къалэм и курыт еджапIэхэу №№ 2, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 20, 24, 31-хэм. Абыхэм хэтащ класс нэхъыжьхэм щеджэу 2400-м щIигъу.

Зэхьэзэхуэр мэунэри, зэижитIыр мэунэхъу

Дунейпсо Адыгэ Хасэр, и цIэм къызэрыхэщщи, дуней псом щикъухьа лъэпкъым ядэлажьэ, къэралыбэм я хабзэхэр къилъытэкIэрэ жылэм ифI зыхэлъхэр дэзыгъэкI зэгухьэныгъэщ. Дауи, къэралым и мылъку зыхимылъхьэ сыт хуэдэ зэгухьэныгъэри мылъку хуэныкъуэщ, зыщищIыжа къалэнхэр нэсу зэщIа хъун папщIэ. Зэхьэзэхуэр мэунэри, зэижитIыр мэунэхъу, жи адыгэ Iущыгъэм. ИщI жэрдэмхэр къыдэхъун папщIэ, ДАХ-р Къэбэрдей-Балъкъэрми Урысейми щрагъэкIуэкI грант зэхьэзэхуэхэм хохьэ, абыхэм я фIыгъэкIэ жылагъуэ мыхьэнэ зиIэ Iуэхугъуэ зыкъом зэхешэ.

МакъамэкIэ лъахэр егъафIэ

ЦIыху гъащIэр гъэнщIауэ щытын хуейщ Iуэху дахэкIэ. Абы щыгъуэм абы езыми къыпкъырыкIынур гуапагъэщ - зыхищIэращ цIыхум игуэшыжыр. ГъащIэм и лъэныкъуэ зэхуэмыдэхэмкIэ ехъулIэныгъэ зыIэрызыгъэхьэфхэм я мурадхэри куэд хъууэ къыщIэкIынущ. Мурад, хъуэпсапIэ зэмылIэужьыгъуэхэр иIэщ Мамхэгъ Анжелэ. Ар экономистщ, егъэджакIуэщ, уэрэджыIакIуэщ. Экономикэмрэ правэмкIэ Москва дэт институтым экономикэмкIэ и къудамэр къиухащ. А псом къыдэкIуэу Анжелэ зи макъ дахэмкIэ гукъыдэж зыгуэшыф уэрэджыIакIуэщ.

Сыт сурэтыщIыр дэзыхьэхыр?!

Дэтхэнэ сурэтыщIми къелъытэ и лэжьыгъэм я нэхъыфIыр дяпэкIэ ищIынрауэ... КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, художник Iэзэ Гъыдэ Валерэ апхуэдэ и гупсысэм арэзы утехъуэну тIэкIу гугъу мэхъу езым и IэдакъэщIэкIхэм ущеплъкIэ. «Мыбыхэм нэхъыфIыж щыIэ?» - упщIэр, ухуей-ухуэмейми, щхьэм къозэрыхь.

Мырзэкъаным Джейкоби Дастин зэрыIущIэнум зыхуегъэхьэзыр

ММА
Бахъсэн къалэ администрацэм и Iэтащхьэ, Урысейм щIыхь зиIэ и тренер Мамхэгъ Хьэчим зыгъэсэныгъэ дригъэкIуэкIащ ММА-м и зэуакIуэ, дуней псом и абсолютнэ чемпион Мырзэкъан Азэмэт.
Дунейм а зэуэкIэ лэужьыгъуэмкIэ щынэхъ лъэрызехьэу ябжхэм я деж I5-нэ увыпIэр щызыIыгъ Мырзэкъаныр Мамхэгъым и гъэсэнщ. UFC-м и лигэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу а зы щIалэрщ хэтыр. Ар зэкIэ къыхагъэнакъым - I2:0-м и рекордыр иIыгъщ.
КъыкIэлъыкIуэ зауэр Мырзэкъаным иригъэкIуэкIынущ мэлыжьыхьым и I5-м. А махуэм абы и хьэрхуэрэгъуу щытынущ США-м щыщ Джейкоби Дастин.

НаркотикхэкI грамм 406-м щIигъу

 НаркотикхэкIхэр хабзэм ебакъуэу ирагъэкIыным пэщIэт Iуэхухэр Урысей ФСБ-м и Управленэу КъБР-м щыIэм, КъБР-м щыIэ МВД-м я лэжьакIуэхэм ирагъэкIуэкIыу къыщIагъэщащ республикэм афиянхэкIхэр куэду къихьэныр къызэгъэпэщыным пыщIа цIыхум илэжь щIэпхъаджагъэр.

НОБЭ

Мазаем и 13, блыщхьэ
Радиом и дунейпсо махуэщ
1908 гъэм
къалъхуащ къэрал лэжьакIуэ, политик, Къэбэрдей АССР-м и Министрхэм я Советым и УнафэщIу 1951 - 1957 гъэхэм щыта Лъостэн Чэлимэт.
1945 гъэм къалъхуащ сурэтыщI, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Гъыдэ Валерэ.
1954 гъэм къалъхуащ Израилым щыпсэу жылагъуэ лэжьакIуэ, дзэ къулыкъущIэу, Рихьэние къуажэм щыIэ Адыгэ музейм и унафэщIу щыта Хъун Щэукъуий.
Дунейм и щытыкIэнур