Календарь событий

23 февраля 2023

Я фэеплъыр лIэщIыгъуэхэм яхъумэ

Зы унагъуи щыIэу къыщIэкIынкъым Хэку зауэшхуэм ди къэралым къыщихьа ТекIуэныгъэм и гуа-щIэ хэмылъу. Бийр Хэкум къы­щытезэрыгуэм абы и цIыху­хэр зылI и быну зэ­къуэувэри, лейзехьэхэм ­псэ­е­мыблэжу япэщIэтащ. Щхьэ­хуит гъащIэм, мамыр псэу­­кIэм, щIэблэм я къэкIуэну дахэм папщIэ я псэр ятащ цIыху мелуан бжыгъэхэм. Абыхэм зэрахьа лIыхъужьыгъэм увыпIэ щхьэхуэ щеубыд тхыдэм.

ГъащIэм къызэрыпищэнур и фIэщ хъурт

1941 - 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм хэтащ Лэс- кэн ЕтIуанэ къуажэм дэс Уэркъ­уасэхэ ящыщу Хьэбцу, Iэмин, Мухьэмэд, Iэдэм, Хьэ-зиз, Хьэзрэт сымэ. ЗауэлI хахуэ, гвардием и старшина ­Уэр­къуасэ Хьэзрэт Бэчыр и ­къуэм, зауэ гуащIэм тIэунейрэ уIэгъэ щигъуэтами, Хэку зауэшхуэр ТекIуэныгъэ ИнкIэ щиуха 1945 гъэм нэсыху и ­къулыкъур ирихьэкIащ.

КъБР-м и Iэтащхьэм Хэкум и хъумакIуэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэу пщIэ зы­хуэсщIхэ!
Си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу Хэкум и ­хъумакIуэм и махуэмкIэ!
Нобэрей махуэшхуэр къэралым и тхыдэм ха­хуагъэкIэ гъэнщIа и напэкIуэцIхэм я нэщэнэщ. Ар ­Хэкум и щхьэ­хуитыныгъэмрэ щIыналъэр зыми и унафэ щIэмытынымрэ щIэбэна ди зауэлIхэм лIэщIы­гъуэкIэ­рэ къагъэлъагъуэ лIыхъужьыгъэмрэ къэ­мы­лэнджагъэмрэ папщIэ диIэ ­гушхуэныгъэм и щыхьэтщ.

Дуней псор зыгъэпIейтей Iуэхугъуэхэр къеIэт

УФ-м и Президент Путин Владимир Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым Зэры­зы­хуигъазэр гъэ блэкIахэм куэд­­кIэ къащхьэщыкIыу щытащ. Сыт щыгъуи къэрал уна­фэщIыр нэхъыбэу зытеп­сэ­лъы­хьыр ди хэкум и зыу­жьы­ныгъэрт, къыпэщыт къалэнхэм я хэкIыпIэу къилъытэхэрт, Правительствэмрэ Парламентым­рэ зэлэжьыпхъэ Iуэхугъуэхэрт. Мы гъэми къигъэлъэгъуащ экономикэмрэ псэу­кIэр егъэ­фIэкIуэнымрэ теу­хуа и еплъы­кIэхэр, ауэ Зэ­рызыхуагъазэр нэхъыбэу зы­теухуауэ щытар иджыпсту дуней псор зыгъэпIейтей зэпэ­щIэувэныгъэрт - Урысейм Украинэм щригъэкIуэкI дзэ Iуэху хэхарт.