Календарь событий

24 февраля 2023

Хэкум папщIэ зи псэр зытахэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым и ЦИК-м 1924 гъэм фокIадэм и 10-м къыдигъэ­кIа унафэм ипкъ иткIэ, Джэрмэншык къуажэр 1926 гъэм и гъатхэм «ТIыуа­щIэкIэ» зэджэ щIыпIэм жылэу щытIысащ.

Къэмылэнджэжын дзэлIт

Адыгэ лъэпкъым ди щхьэр лъагэу дэзыгъэIэт, дызэры­пагэхэм ящыщт Дыгулыб­гъуей къуажэм щалъхуа Бахъ­сэн Хьэсанш. Орджоникидзе дэт дзэ училищэр, Фрунзем и цIэр зезыхьэ академиер, Генеральнэ штабым и академиер щытхъушхуэ иIэу къиухащ, Афганистаным илъэс зыбжанэкIэ къулыкъу щищIащ, Таджикистаным щыIа генерал-майор Бахъсэныр Къуэ­кIыпIэ Жыжьэм и дзэ округым и пулемёт-артиллерие дивизэм и унафэщIу щытащ. Абы дамыгъэ лъапIэ зыбжанэ къыхуагъэфэщат - «ЛIыгъэ зэрызэрихьам пап­щIэ», Ва­гъуэ Плъыжь орденхэр, «Зауэм щиIа ехъулIэныгъэхэм ­папщIэ», «Хахуагъэм папщIэ» медалхэр. 

Террорым пэщIэтынымкIэ хэкIыпIэхэр яубзыху

КIуэкIуэ Казбек Iуащхьэмахуэ районым лэжьыгъэ IуэхукIэ щы­кIуам, Тырныауз къалэм щригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм террорым пэщIэты­нымкIэ и комиссэм и зэIущIэ.

Зыужьыныгъэм и гъуэгум тету

КъБР-м и Iэтащхьэр Iуащхьэмахуэ щIыналъэм и къулыкъу­щIэхэм яIущIащ. Зэхуэсым кърихьэлIахэр теп­сэлъыхьащ щIыпIэм зэрызиужьым, къапэщылъ къалэнхэр зэрагъэзэщIэну Iэмалхэм.