Календарь событий

05 марта 2023

Лъагъуныгъэ, гуапагъэ, зэгурыIуэ

Мыхьэнэ пыухыкIа зимыIэ, къалэн ин цIыхухэм я пщэ щыдэ­-мылъ зы IэнатIэ щыIэу къыщIэкIынкъым. Ауэ зыми хуэмыдэжщ еджапIэ-гъэсапIэхэр. 

Быныр фIым хуэвгъасэ, хабзэм щIэфпIыкI

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIалэ­гъуалэ зэгу­хьэ­ныгъэхэм къызэрагъэ­пэщ дауэдапщэхэм Зеущэ Алёнэ жы­джэру зэрыхэтымкIэ къэтцIыхуащ. Иджы­благъэ ар иджыри зы ехъу­лIэныгъэкIэ къы­хэщхьэхукIащ - «Сабий творчествэм и IуэхущIапIэу» Бахъсэн къалэм дэтым и унафэщI хъуащ.

Зи IэщIагъэм нэхъ хуэIэижь

Къэбэрдей-Балъкъэрым МафIэсым пэщIэт-­къегъэлакIуэ и къулыкъущIапIэм щекIуэкIащ зи IэщIагъэм нэхъ хуэIэижьыр къэзыгъэнэIуэну ­зэпеуэ - мафIэс частым и зэпыщIэныгъэ пунктым и диспетчер нэхъыфIыр къыщыхахар. 

Гъунэншэщ адыгэбзэр

Дызэрыщыгъуазэщи, иджырей бзылъ­хугъэр жыджэру хэтщ къэралым щекIуэкI жылагъуэ-политикэ, социально-экономикэ Iуэхухэм. Зэпы­мыууэ зи щIэныгъэм хэзыгъахъуэ, зи IэщIагъэм зезыгъэужь, зи лэжьыгъэр къызыхуэтыншэу езыхьэкI цIыхубзым иджырей гъащIэм увы­пIэшхуэ щеубыд.

НасыпыфIэщ КъэлакIуэ Лидэ

1980 гъэхэм Налшык щыпсэухэмрэ республикэм и щы­хьэрым и хьэщIэхэмрэ яфIэфIу кIуэуэ щытащ Лениным и проспектым тета «Гренада» кафем. 

ФIым я фIыж си егъэджакIуэ

ЦIыхубзхэм я махуэм ирихьэлIэу и гугъу фхуэсщIыну си гуапэщ Псынабэ ­къуажэм Къэгъэ­зэж Валерэ и цIэр зе­зыхьэ и курыт еджапIэм адыгэб­зэмрэ адыгэ литературэмкIэ и егъэ­­джакIуэ Мэремы­къуэ-Безыр Жаннэ Бэрон и ­пхъум.

Анэм теухуа гукъэкIыжхэр

Анэ… Сыту мыхьэнэшхуи иIэ, къаруушхуи щIэлъ хьэрфищ фIэкIа мыхъу а псалъэм. Анэмрэ бынымрэ яку зэ­пы­щIэныгъэ быдэ дэлъщ, ахэр зэ­пэIэщIэ щыхъуми, гухэр зэрощIэ, псэхэр зэры­Iыгъщ. Бынымрэ анэмрэ зэ­пызыщIэ ­къуэпсыр зэпызычыфын, яку дэлъ лъагъуныгъэр зыхуэгъэкIуэдын зы къаруи щыIэкъым.