Календарь событий

10 марта 2023

И чэзум дэIэпыкъуэгъу игъуэтащ

КъБР-м щыIэ МВД-м и ГИБДД-м и батальон щхьэхуэм и плъыр частым жэщыр сыхьэти 3-м нэблэгъауэ псэлъа цIыхухъум хъыбар яригъэщIащ Налшык къалэм Мэлбахъуэм и уэрамым тет унэхэм ящыщ зым пэгъунэгъуу автомашинэ гуэр зэрыщытым икIи увыIэ имыIэу аварие сигнал къызэрыIум теухуауэ.

Iэщэ шынагъуэщ, шэрджэс зауэлIым IэщIэлъмэ…

Кавказ зауэм и зэманым адыгэхэм я деж къэкIуэрейуэ щытащ Европэм къикIа дипломат, чэнджэщэгъу, тIасхъэщIэх куэд. Абыхэм ящыщщ Спенсер Эдмонди. Ар Шэрджэсым къэкIуауэ щытащ 1830 гъэм. Спенсер и нэгу щIэкIащ адыгэхэм я хэкум и хуитыныгъэм папщIэ ирагъэкIуэкI бэнэныгъэ гуащIэр, щыгъуазэ зыхуищIащ абыхэм я хабзэхэм, я псэукIэм, я зэуэкIэм, яIущIащ шэрджэс дзэпщхэм, зауэлIхэм. А псор «Шэрджэсым сызэрыкIуар» тхылъым щитхыжащ Спенсер. Фи пащхьэ идолъхьэ абы и тхылъым щыщ пычыгъуэ.

Налмэсыр къызэрацIыхуар

Оранжевая Республикэ жыхуаIэр, иджы ЮАР-м хиубыдэр, 1854 гъэм щегъэжьауэ 1902 гъэ пщIондэ къэрал щхьэхуиту щытащ. Нэхъыбэу абы щыпсэухэрт бурхэр - Голландием къиIэпхъукIахэм къатехъукIахэр. Оранжевая Республикэ жыхуэтIэр зэрыпсэу къулеягъэу щытащ налмэсыр. Ахэр щыкуэдт Оранжевая, Вааль псыхэм.

Ар щIэдзапIэ къудейщ

Газетххэм зэрытетащи, мы гъэм и пэщIэдзэм къызэIуахауэ щытащ «Бахъсэн» дэрбзэр фабрикэр. ПIалъэ кIэщI дыдэм ар лъэ быдэкIэ къызэфIэуващ.

КъухьэпIэм и мурадащ къыдищIылIа санкцэхэмкIэ ди къэралым и экономикэр къигъэтIэсхъэну, ди цIыхухэр лэжьапIэншэу уэрамхэм къыдинэну. АрщхьэкIэ хузэфIэкIакъым, уеблэмэ хилъэфар езыращ. Абы и щыхьэтщ зи гугъу тщIы IуэхущIапIэщIэри.

Зыхуей хуагъэзэж

Иужь зэманым ткIийуэ къэуващ кIэрыхубжьэрыхухэм егъэщIылIа Iуэхур

Ар зэрызэфIахынум щIыналъэхэр щхьэхуэ-щхьэхуэу бгъэдохьэ. Псом хуэмыдэу я нэIэ зыхуагъэзар хуит ямыщIу къызэрагъэпэща идзыпIэхэрщ. Ахэр ясеиж. Абы папщIэ Бахъсэн районым и щIыпIэ администрацэм хэкIыпIэ хъарзынэ къигъуэтащ: кIэрыхубжьэрыхум яубыд щIыр бэджэнду ират ар зэрагъэсеижым и мызакъуэу нэхъапэм зэрыщытам хуэзыгъэкIуэжым.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и деж Стратегие зыужьыныгъэмрэ лъэпкъ проектхэмкIэ щыIэ советым, апхуэдэу и советым и президиумым, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2020 гъэм накъыгъэм и 12-м къыдигъэкIа Указ №54-УГ-мкIэ къищтахэм, зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуауэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм гъуазджэм и исполнительскэ IэнатIэм ехьэлIа и грантхэр гъэувыным и IуэхукIэ

Филармоническэ гупхэм ират къэрал дэIэпыкъуныгъэм хэгъэхъуэн мурадкIэ унафэ сощI:

1. Гъэувын:

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм конкурсхэм япкъ иткIэ гъэ къэс дэтхэнэри сом I мелуан хъууэ хухих и гранту щы, профессиональнэ хореографие, уэрэджыIэкIуэ-къэфакIуэ гупхэм я творческэ проектхэр ягъэзэщIэнымкIэ къэрал дэIэпыкъуныгъэ ягъуэтын папщIэ;

IэщIагъэщIэ

Сурэт гъэщIэгъуэнхэр зи IэдакъэщIэкI Тут Беллэ хуэдэу щыгъыным лэчкIэ сурэт тезыщIыхьу Къэбэрдей-Балъкъэрым исыр закъуэтIакъуэщ.

«Си къэралым и макъамэ»

Аращ фIащар уэрэджыIакIуэхэм траха клипхэм я зэпеуэу Урысейм щрагъэжьам.

ЩIэныгъэр щыхьэту къоув

 Адыгеймрэ Краснодаррэ (Бжьэдыгъукъалэ) къегъэщIылIа Iэгъуэблагъэмрэ я муслъымэн IуэхущIапIэм и жэрдэмкIэ, физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, щIэныгъэлI, профессор Шумахуэ Мухьэмэд и «ЩIэныгъэр ислъам диным зэреплъыр» тхылъыр Налшык къыщыдэкIащ. 

И щIэщыгъуагъэр зэи икIакъым

Мэрзей Iэсият культпросвет училищэм щIэтIысхьэн и пэ, Нарткъалэ ЩэнхабзэмкIэ и унэм иджырей къафэхэм щыхуагъасэ гупжьейм кIуэуэ щытащ. Иджырей къэфэкIэхэмрэ лъэпкъым еймрэ шурэ лъэсрэ я зэхуакут, и гуи къэкIыххэтэкъым зэгуэр и фIэщу а лъэпкъ къафэхэм дахьэхыну.
 

Адыгэшыр Куржым

Куржым и пщыжьхэм ящIэрт Кавказ къуршхэм я ищхъэрэ лъапэм щIэс адыгэхэр бгъэблагъэмэ зэрынэхъыфIыр. 

НОБЭ

Жьэжьейм и дунейпсо махуэщ