Календарь событий

12 марта 2023

Гулъытэ хуащI

«Гъатхэпэм и 8-р - дэтхэнэ унэми» урысейпсо акцэм хиубыдэу Шэрэдж райо­ным и полицейхэр щыIащ зи къалэн зыгъэзащIэу хэ­кIуэда я лэжьэгъухэм я ­унагъуэхэм.

Сабий 41167-м хуагъэуващ

Урысейм и Социальнэ фондым и къудамэу Къэ­бэрдей-Балъкъэрым щы­Iэм илъэс 17 ныбжьым нэ­сым хиубыдэу 41167-м яхуигъэуващ къэралыр ядэ­Iэ­пыкъуу мазэ къэс яритыну ахъшэр.  

Бгыщхьэ гуэлхэр

Ди щIыпIэм ит къуршхэм я щыгум инуи цIыкIууи гуэл зэмыщхь куэд ущрохьэлIэ. 

Сабийхэм къабгъэдэкI письмохэр

Республикэм и хабзэхъумэ IэнатIэхэм я лэ­жьакIуэхэм я сабийхэри хэтащ «Сэлэтым деж кIуэ письмо» акцэм. 

ФIэщхъуныгъэм игъэкIуэда щIэныгъэ

ЖаIэ тхылъ лъапIэхэр къыщымыунэхуам цIыхум щIэ­ныгъэрэ Iущыгъэрэ бгъэдэмылъауэ. 

«Фи Iэр зэрымыубыдмэ, гуапэу фызэхущымытмэ, лъэпкъым къэкIуэн иIэнукъым»

Налшык мазитIым щIи­гъуауэ зыщызыгъэпсэху, Сирием и дамыгъэ нэхъ лъапIэу щыт «Республикэм и ЛIы­хъужь» орденыр зыхуагъэ­фэща, генерал Чэпай Алаудин иджыблагъэ ди редакцэм ­къеблэгъати, и гурыгъу-гу­ры­щIэхэм ди гуапэу зыщыдгъэгъуэзащ.