Календарь событий

16 марта 2023

«Гуауэмрэ губжьымрэ»

Къагъырмэс Борис и поэмэхэм Iуэхугъуэ куэд къызэщIаубыдэми, абыхэм я нэхъыбэм Хэку зауэшхуэм иужь къащIихуащ икIи а и тхыгъэхэмкIэ цIыхухэр мамыр гъащIэм къыхуреджэ. Зи лъэпкъым и тхыдэр зымыщIэм, абы и нэгу щIэкIамрэ игъэвамрэ щымыгъуазэм нобэрей зэманри нэгъэсауэ къыгурыIуэнукъым. И лъэпкъым и блэкIами и къэкIуэнуми хуэгумащIэщ Борис. Ар фIыуэ щыгъуазэщ лъэпкъ тхыдэм. Абы зыкъомкIэ щыхьэт тохъуэ «Гуауэмрэ губжьымрэ» поэмэр. Адрей поэмэхэми хуэдэу, мыр пIытIа-къузауэ щыткъым, зытепсэлъыхь IуэхугъуэкIэ къуэпсыбэщ.

И зэфIэкIым зрегъэужь

Музыкант, композитор, цIыхубэ уэрэдхэри езым итхыжахэри зыгъэзащIэ Мэршэнкъул Астемыр и творчествэр удэзыхьэхщ. Мы зэманым ар и альбомым йолэжь, фильмхэмрэ спектаклхэмрэ макъамэ яхуетх, нэгъуэщI Iуэхухэми яужь итщ.

КъэкIуэну зэманым хуэплъэ

Ди лъэпкъэгъу пщащэ Мирай Мединэ Урысей Федерацэм щыцIэрыIуэ тхакIуэ ныбжьыщIэхэм язщ.

«Эдельвейсыр» пашэ мэхъу

Налшык къалэм и «Эдельвейс» къэфакIуэ ансамблыр щытекIуащ Железноводск щекIуэкIа «Танцы плюс» международнэ зэпеуэм.

Вы бжьакъуэм къыхащIыкI дахагъэ

«Гъуазджэм сыдезыгъэхьэхар, ар фIыуэ сэзыгъэлъэгъуар дадэщ - КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Елгъэр Кашиф. Сызэрысабийрэ абы сыдэплъейуэ сыкъэхъуащ, зэпымыууэ слъагъурт ар езыр творчествэм зэрыхущытыр, ар зэригъэлъапIэр. Сыт щыгъуи сиущийрт, IэщIагъэр гум дыхьэу, дэрэжэгъуэ къуиту къыхэхын зэрыхуейр къызжиIэу. IэпщIэлъапщIагъэр къыхэсхащи, къапщтэмэ, зыгуэрым семылэжьу зы махуэ дэкIамэ, абы сыхуэзэшу щIызодзэ. Ар апхуэдэу щымытмэ, узыпэрыт IэнатIэр умейуэ аращ - си адэшхуэм ар хьэкъыу спхигъэкIащ», - жеIэ Марьянэ.

Монгол-тэтэрхэмрэ адыгэхэмрэ

Хэт хъуну Хьэжы-Шэрджэс е Шэрджэс-хъан? Языныкъуэ тхыдэджхэм а цIэр цIыхуитIым зэрахьа хуэдэу хуагъэфащэ, нэхъыбэм – тIури зы цIэм и къэпсэлъыкIэ зэтемыхуэу къалъытэ.

Хьэжы-шэрджэсыр е Шэрджэс-хъаныр зы цIыхуу къэтлъытэным дытрегъэгушхуэ ар тIэунейрэ Дыщэ Уэрым и хъану зэрыщытами. Хьэжы-Тэрхъан цIэр зезыхьэ Дыщэ Уэрым и къалэр езым еипэу щытауэ, илъэс зыбжанэкIэ зэрыхъаныгъуэуи и унафэм щIэта хуэдэу зэхыдагъэх 23-нэ хъаным тепсэлъыхьхэм: япэу 1361 - 1369 гъэхэм, етIуанэу: 1369 - 1374 (1375) гъэхэм.

Дыгъужь Мыхьмуд къызэралъхурэ илъэс 85-рэ ирикъунут

Адыгейр зэрыцIэрыIуэр и щIыуэпс дахэмрэ кхъуей телъыджэхэмрэ я закъуэкъым. А псом йофIэкIыж абы и щхьэр лъагэу щIиIэтын и цIыхухэмкIэ бгъэдэлъ беягъыр.

Пщащэхэр зэпоуэ

КъБКъУ-м, Сокуров Александр и киноконцерт залым, щекIуэкIащ «Мисс КБГУ»  зэпеуэр.

Псори къыщежьэр унагъуэрщ

Сыт хуэдэ лъагапIэ нэмысами, цIыхум и къежьапIэр и унагъуэрщ, и лъэпкъырщ, и жылэрщ, и хэкурщ. А псом япэ ит унагъуэращ лъэ быдэкIэ гъащIэм ухэзыгъэувэри, узыщIэхъуэпсым утригъэгушхуэу уи щIыбагъ къыдэтри. Сыт хуэдэ унагъуэ ущапIын хуей лъэпкъым и къуэ пэжу укъэхъун, къулыкъу лъагэхэм упэрыту улэжьэн, къэралым нэхъ къулей дыдэу къыщалъытэхэм ухабжэн папщIэ?

А упщIэхэм я жэуап щызэхэтхащ сенатор, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием и тхьэмадэ Къанокъуэ Арсен АР-м щIыхь зиIэ и журналист ТIэш Светланэ дригъэкIуэкIа интервьюм. Ди гуапэу фи пащхьэ идолъхьэ абы щыщ пычыгъуэ.

НОБЭ

Гъатхэпэм и 16, махуэку

♦Урысейм Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм экономикэ шынагъуэншагъэмкIэ и IэнатIэхэр къыщызэрагъэпэща махуэщ.

♦1942 гъэм къалъхуащ УФ-м, КъБР-м, КъШР-м, АР-м, Дагъыстаным я цIыхубэ дохутыр, медицинэ щIэныгъэхэмкIэ доктор, профессор, ЩIДАА-м и академик Лий Адэлджэрий.

Дунейм и щытыкIэнур