Календарь событий

23 марта 2023

НОБЭ

Гъатхэпэм и 23, гъубж
Метеорологием и дунейпсо махуэщ
Урысейм и Гидрометеорологие IэнатIэм и лэжьакIуэхэм я махуэщ
1923 гъэм
къалъхуащ Зеикъуэ къуажэм щIыхь зиIэ и цIыхуу щыта, IуэрыIуатэдж ХьэфIыцIэ Мусэбий.
1939 гъэм къалъхуащ УФ-м щIыхь зиIэ и юрист, юстицэмкIэ 2-нэ класс зиIэ къэрал чэнджэщэгъу Абазэ Руслан.
Дунейм и щытыкIэнур

Лий Аслъэн: «Уэрэдхэр гукIи псэкIи къагъэщIауэ щытын хуейщ»

Хэт и гугъэнт зи сабиигъуэм каратэ спорт лIэужьыгъуэм зыхуэзыгъасэу щыта Лий Аслъэн зэгуэр макъамэм дихьэхыу абы гъащIэ гъусэ хуэхъуну?! Нобэ уэрэджыIакIуэ, композитор, аранжировщик, продюсер цIэрыIуэущ ар зэрацIыхур.

ЩIэблэр фIым хуаущий

Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкI «Ди сабийхэм я узыншагъэмрэ шынагъуэншагъэмрэ папщIэ» наркотикым пэщIэт профилактикэ акцэм жыджэру хэтщ Бахъсэн районри.

Яхуэмыгъуэту къагъуэта

ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей Академием Архъыз Ищхъэрэм астрофизикэмкIэ щиIэ обсерваторэм и щIэныгъэлIхэм хьэршым зэуэ къыщагъуэтащ «экзопланетэу» (дыгъэм и къэухьщIыбкIэ щыIэхэрщ) 8. Ар, нэгъуэщI къэралыгъуэхэм я щIэныгъэлIхэр ящIымыгъуу, езыхэм я зэфIэкIым кърикIуа икIи зэи къэмыхъуа телъыджэу къалъытащ.

Мазаем къэхъуахэр

1958 гъэм мазаем и I-м Америкэ Штат Зэгуэтхэм хьэршым ягъэлъэтауэ щытащ щIым и спутник IэрыщIыр. Апхуэдэ щIыкIэкIэ ахэр дуней псом щыетIуанэ хъуащ. Япэ дыдэу спутник зыгъэлъэтар СССР-ращ.
«Эксплорер-I» спутникыр килограмм I3,6-рэ хъурт. Абы ракетэ кIуэцIым, щIыбым щыщыIэ температурэр къэзыпщытэ Iэмэпсымэ хэтт, микрофон хагъэуват микрометеорхэр къызэрыжьэхэуэр итхын щхьэкIэ.
ЩIэныгъэлI Ван Аллен Джеймс къигупсыса а Iэмэпсымэр килограмми 5 хъурт. А IэмалымкIэ хьэршым щыщыIэ щытыкIэр щIым щыIэхэм къалъэIэсырт. 

Саугъэт хуагъэфащэ

Илъэс етхуанэ хъуауэ Инджылызым щат «British Beakon Moskque Awards» лъэпкъ саугъэтыр хуагъэфэщащ иджыри зи ухуэныгъэр ямыубла мэжджытым и архитектурэ убзыхуныгъэм. Мэжджытым къищынэмыщIауэ, абы хэтынущ мыдрисэ, щIэныгъэ центр, спортзал, нэчыхьтхыпIэ, шхапIэ, сату щIапIэ, уеблэмэ узншагъэр щрагъэфIакIуэ пансион.

НаркотикхэкI грамм 292-м щIигъу

 НаркотикхэкIхэр ирагъэкIыным пэщIэт Iуэхухэр Урысей ФСБ-м и Управленэу КъБР-м щыIэм, КъБР-м щыIэ МВД-м я лэжьакIуэхэм ирагъэкIуэкIыу къыщIагъэщащ республикэм афиянхэкIхэр куэду къихьэныр къызэгъэпэщыным пыщIа, хамэ къэрал щыщ цIыхум илэжь щIэпхъаджагъэр.
Шэч зыхуащIыр яубыдащ Налшык къалэм щэху гъэтIылъыпIэхэр щищIу. Езыр, ар пIалъэкIэ щыпсэур къыщащым, къытрахащ иригъэкIыну зыхэта героин грамм 292,6-рэ. 

Хьэдрыхэ зыри здэпхьынукъым

Кирэ нанэ илъэс 80-м щIигъуат. Жьы дыдэ хъууэ зыри хузэфIэмыкIыж щыхъуаращ абы закъуэныгъэр къыщытехьэлъар.
Хьэуэ, мыр пенсэкIэ псэу лIыжь-фызыжьхэм ящыщтэкъым. 90 гъэхэм базэ ин гуэрым и унафэщIу лэжьати… Ахъшэр къэпкIэ я унэ къэзыхьахэм щыщщ. 

ЩIалэгъуалэм дежкIэ щапхъэхэр

Анзорей къуажэм къыщыхъуа Мэкъей Альбинэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щIалэгъуалэм зэрадэлажьэ Iэмалхэр щадж и къудамэщIэм и япэ гупым хэхуэри, диплом плъыжькIэ ар къиухащ. Апхуэдэуи хъыджэбзыр щеджащ Ставрополь къалэм щыIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал университетым «Государственное управление» и къудамэм. Ар политикэ, жылагъуэ Iуэхухэм мы зэманым хэзэгъауэ хэтщ. Мэкъейр «ЩIэблэщIэ гвардие» зэгухьэныгъэм и Лэскэн район къудамэм, КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм щIэныгъэмрэ егъэджэныгъэмкIэ и комиссэм я унафэщIщ.

Зи унагъуэбжэр хуэзыщIыжынухэр

 Псалъэ жагъуэщ, пэжкъэ? Ахэр зыхужаIэр Тхьэм и ней зыщыхуахэрщ, унэхъуахэрщ. Сыт щыIэ узэкIуэлIэн уимыIэу укъэнэн нэхърэ нэхъыкIэ? Къэблэжьа мылъкукIэ иумыгъэщIами, уэ абы уи гуащIэ хэплъхьащ, теплъэри, и кIуэцIри, пщIантIэри, къегъэщIылIа псэуалъэхэри къызэрекIуным ухущIэкъуу. Иджы, мис, упагъэкI, игъащIэкIэ ущIэмыхьэну.
 Мы зэманым жылагъуэр куэду топсэлъыхь Урысейм Украинэм щригъэкIуэкI дзэ Iуэху хэхар я тегъэщIапIэу, къыхуэдзэлашхэурэ ди къэралым икIыжахэм ягъэIэпхъуэ мыхъуу кърана мылъкум

ЩIыщIэ къамыIэта

 СССР-м и зыужьыныгъэм гъуэгу нашэкъашэ куэд хэлъащ. Абыхэм ящыщщ щIыщIэр къызэрагъэIурыщIар. Иджы абы къикIыр куэдым ящIэжыркъым, арщхьэкIэ а зэманым «щIыщIэ» псалъэм щIалэгъуалэр къызэщIиIэтэрт, жыджэрагърэ тегушхуэныгъэрэ къахилъхьэу.
 Комсомолым хэтхэмрэ студентхэмрэ Iэмал ягъуэтат я къару еплъыжыну, къэралым зиузэщIэным яхузэфIэкI халъхьэну.

Нащ и ущиекIэ

ЦIыху гъащIэ къигъэщIащ, хужаIэу, Нащ и ныбжьыр хэкIуэтами, къэзыцIыхухэм ягъэщIагъуэу, зи щIалэгъуэхэми абыкIэ къахэжаныкIыу, дуней къэхъукъащIэхэм кIэлъыплърейт. Ауэ аратэкъым гъэщIэгъуэныр. Нэхъ гъэщIэгъуэныр Нащ и цIыху ущиикIэрат. ЦIыхур дунейм щытеткIэ, зытет дунейм къыщыхъури щекIуэкIри ищIэну и къалэнщ. Дэтхэнэ зыми ещхьу, Нащи къэхъуа-къэщIахэр зригъащIэрт, имыщIэу зыгуэр зэрыблимыгъэкIыным хуэсакъырт. Нэхъ гъэщIэгъуэныжыр зи щIалэгъуэ, зи зэманыгъуэхэм ефIэкIрэ абыкIэ жыпIэну, газет, журнал, тхылъ еджэрейт хъыбар гъэщIэгъуэнхэмкIэ зимыгъэнщIу.