Календарь событий

28 марта 2023

ЦIыхухэм ящIэр тфIэгъэщIэгъуэнщ

Илъэс зыбжанэ ипэкIэ «Адыгэ псалъэ» газетым иIащ «Хэт сытым елэжьрэ?» зи фIэщыгъэ рубрикэ. Абы дэ я гугъу щытщIырт творческэ цIыху­хэм, псом хуэмыдэжу тхакIуэхэмрэ усакIуэхэмрэ ящIэ-ялэжьым, абыхэм я къалэмыр къызыхуащтэм, щIэщы­гъуэу зэман гъунэгъум дунейм къы­техьэну дызыпэплъэ хъунухэм. Сэ мурад сщIащ а хабзэ дахэр, зэрыхъукIэ, къэзгъэщIэрэщIэжыну икIи зи Iуэху къэзгъэлъэгъуэну сыхуейр тхэхэм я ­закъуэкъым, атIэ театр лэжьакIуэхэми, сурэтыщIхэми, дыщэкIхэми, нэгъуэщI IэщIагъэ гъэщIэгъуэнхэм ирилажьэ­хэми я деж сынэсыну.

Усэ зыщIыгъу гъатхэ!

Гъатхэмрэ усыгъэмрэ зэ­Iэпэгъущ.

Егъэджэныгъэр езыгъэфIакIуэ Iэмалхэр

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ республикэм ит егъэджэныгъэ IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэм я зэхуэсым. 

«Налшык насыпым и дамыгъэщ»

Налшык къалэм гъатхэпэм и 25-м ще­кIуэкIащ макъамэмрэ къафэмкIэ IX лъэп­къ­хэм зэдай зэпеуэ, «Налшык насыпым и дамыгъэщ» зыфIащар. Зэхыхьэ дахэр къы­зэрагъэпэщащ ди щIыналъэм и цIэр дуней псом фIыкIэ щагъэIун, лъэпкъхэм я щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэр, цIыхухэм я зэхуаку дэлъ зэныбжьэгъугъэр яхъумэн, къэрал зэмылIэужьыгъуэхэм я зэдэ­лэ­жьэ­кIэм зра­гъэужьын папщIэ.

Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэм теухуауэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек цIыхухэм зэрехъуэхъур

Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
Гъатхэпэм и 28-м ди республикэм егъэлъапIэ Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэр. Ар тхыдэм и пэжымрэ захуагъэмрэ зэ­тегъэувэжыным и дамыгъэу жыпIэ ­хъунущ. Балъкъэр лъэпкъыр щхьэ­-хуимыту я щIыналъэм зэрырахуам къы­дэкIуа гугъуехь псори къызэри­нэкIри, и хэкум къигъэзэжауэ гъащIэм и лъэныкъуэ псоми ехъулIэ­ныгъэхэр щызыIэригъэхьэу мэпсэу,  и лъэпкъ щэнхабзэр, псэкупсэ хъугъуэфIы­гъуэхэр ихъумэу. 

ЩIэныгъэм къыхураджэ

Iимам Абу-Хьэнифэ и цIэр зезыхьэ Кавказ Ищхъэрэ Ислъам университетым студентхэм ща­хутепсэлъыхьащ терроризмэм пэщIэтын зэры­хуейм. Зэхуэсыр КъБР-м Лъэпкъ Iуэхухэмрэ жылагъуэ проектхэмкIэ и министерствэм къызэригъэ­пэ­щат, «КъБР-м экстремизмэмрэ тер­­ро­ризмэмрэ щыпэщIэтын» къэрал щIыналъэ программэм хыхьэу.