Календарь событий

01 июня 2023

Пшэрыхь хущанэ…

Новеллэ
Пщыхьэщхьэшхэм ирихьэлIэу унагъуэр стIол кIыхьым къетIысэкIащ. Емызэшу гъэмахуэ махуэ хуабэм къэзыжыхьа сабийхэмрэ лэжьыгъэ хьэлъэм къыпэрыкIыжа адэмрэ IэфIу шхэуэ гъуэлъыжыну фIэкIа зыри хуейтэкъым. 
- Мамэ, хьэзыр хъурэ?!
- Мамэ, дапщэщ дыщыбгъэшхэнур?
А упщIэхэр къытригъэзэжурэ пщэфIапIэм щыкIэрахъуэрт.
- Мис, мис, иджыпсту нызохь, - зэпымыууэ жэуап къитыжырт анэми.

ЗауэлI, егъэджакIуэ, узэщIакIуэ

Я гъащIэ лъагъуэм зэтехуэу куэд хэплъэгъуэнут а тIум. ТIури зауэм ипэм къыщыщIэдзауэ икIэм нэс хахуэу хэтат, иужькIэ щIэныгъэ нэхъыщхьэ зэрагъэгъуэтат, егъэджакIуэу щызэдэлэжьат Зеикъуэ дэт 2-нэ къуажэ школым. Зи гугъу сщIыр республикэм щыцIэрыIуэу къекIуэкIа егъэджакIуэ, гъэсакIуэ, узэщIакIуэ, зи цIэр уахътыншэу лъэпкъ тхыдэм къыхэна, Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм 1921 гъэм къыщалъхуа Багъ Николайрэ ар зи гъусэу ди унагъуэм нихьауэ щыта си лъэпкъэгъу Шафий Хьэчимрэщ. 

НОБЭ

Мэкъуауэгъуэм и 1, махуэку
Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэщ
Адэ-анэм я дунейпсо махуэщ
Шэм и дунейпсо махуэщ
Къэжыхьыным и дунейпсо махуэщ
1921 гъэм «Красная Кабарда» газетым и япэ номерыр къыдэкIащ.
1936 гъэм къалъхуащ биологие щIэныгъэхэмкIэ доктор, КъБКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и академик Шортэн Тамарэ.

Шылэ хьэпIацIэр зэрагъэшхар

Алхъо жылэкIэ зэджэу щыта къуажэшхуэм (иджы Курп Ищхъэрэ) къыщалъхуа КIэрашэ Хьэзрит Хэку зауэшхуэм къикIыжа нэужь, колхозым и парткомым и къызэгъэпэщакIуэу увауэ щылажьэрт. Зы пщыхьэщхьэ гуэрым нэхъ хэкIуэтауэ ар пщIантIэм дыхьэжри, и къуэ Михаил зришэлIащ: «Уэ инышхуэ ухъуащ, псори къыбгурыIуэн хуейщ, - зыгуэрым зэрытригъэгушхуэр къыхэщу къыщIидзащ абы. - Колхозым и парт ячейкэм жэуаплыныгъэ ин зыпылъ Iуэху пщэрылъ къыпщищIащ. Ар Iэмал имыIэу бгъэзэщIэн хуейщ! Зауэм хэта ди къуажэдэсхэр абыкIэ къыпщогугъ. Гъуэлъи зыгъэпсэху, партым пщэрылъ къыпщищIар пщэдджыжь ныбжесIэнщ».

ТхылъымпIэ газетхэмрэ электрон Iэмалхэмрэ

Дапхуэдэу пIэрэ электрон Iэмалхэр къызэрежьам зыгуэр якIэригъэхуа пэтми, зи пщIи, зи хэхъуи, зи къаруи хэмыщIа газет лъэрызехьэхэр зэрылажьэр? Дэ сыт абыхэм яхуэдэ дыщIэмыхъур? Узэгупсысын ди куэдщ, ди жэуапхэри зэщхьыну къыщIэкIынкъым. 

ФIым я фIыжхэр ягъэлъапIэ

«Уэ хьэрычэт щIэи, сэ берычэт хэслъхьэнщ», – жиIащ, жаIэ, Тхьэм. ЦIыхур дунейм къызэрытехьэрэ жэрдэмыр имыжагъуэу, зыпэрыт Iуэхум зыщебгъэукъуэдий хъуну лъэныкъуэхэр къилъыхъуэу, ар зэрыбэгъуэну Iэмалхэр зэпигъэувэу къокIуэкI. ЩыIэныгъэм и екIуэкIыкIэм теухуауэ хьэрычэт зиIэ цIыхум къыхилъхьэ гупсысэм псэуныгъэм зригъэузэщIыну, жылагъуэм и щыIэкIэм зригъэужьыну IэмалыфIхэр иIэщ.

Хъыбар гуауэр жылэм къыщысым

Къэбэрдей-Балъкъэрым ис цIыхухэм Хэку зауэшхуэмрэ абы и лъэхъэнэмрэ ягъэлъэгъуа хахуагъэмрэ ипэкIэ кIуэтэным халъхьа гуащIэмрэ гъуни-нэзи иIэкъым. Зауэм хэта лIыхъужьхэм къадэкIуэу, тылым щылэжьа цIыху щыпкъэхэм ятеухуа хъыбархэр куэдщ, къуажэдэсхэр зэкъуэувэурэ жылэр къызэрырагъэлам, зэрызыфIагъэувэжам, гъащIэщIэм зэрыхуэкIуам укъыщыджэкIэ гуфIэри, нэпсри зэщIыгъущ. Апхуэдэ зы хъыбар телъыджэщ химие щIэныгъэхэмкIэ доктор Шурдым Барэсбийрэ Шэфий Хьэчим и цIэр зэрихьэу Зеикъуэ къуажэм дэт 2-нэ курыт еджапIэм и лэжьакIуэ Шыбзыхъуэ Марьянэрэ ягъэхьэзырауэ къытхуатхар.