Календарь событий

03 июня 2023

ЩIалэгъуалэр трегъэгушхуэ

«Урысейм и щIалэгъуалэ» агентст­вэм и къэпщытакIуэ гупыр мы махуэхэм хоплъэ «ЩIалэгъуалэм я щIыналъэ» зэпеуэм къагъэхьа программэхэм.

ЯлъагъумкIэ арэзыуэ, яфIэгъэщIэгъуэну

УФ-м и Федеральнэ Зэхуэ­сым и Къэрал Думэм ЛэжьыгъэмкIэ, социальнэ политикэмрэ ветеранхэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Нилов Ярослав я пашэу лIы­кIуэ гуп лэжьыгъэ IуэхукIэ мы махуэхэм Къэбэрдей-­Балъкъэрым щыIэщ.

Гъуэгум и плъырхэр

«Шэрхъ шынагъуэншэ» урысейпсо зэпеуэм и республикэ Iыхьэр иджыблагъэ екIуэкIащ.

ЩытыкIэм я нэIэ трагъэкIыркъым

КIуэкIуэ Казбек и Телеграм каналым цIыхубэм закъыщыхуигъэзащ, уэшхышхуэ къызэрешхам къиша щытыкIэм ху­мыбэ­лэрыгъыну къыхуриджэу. 

Шынагъуэншагъэм и шэсыпIэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ КъБР-м Хабзэм къемы­зэгъхэр къэмыгъэхъунымкIэ зэпы­мыу­уэ лажьэ зэзыгъэуIу зэхыхьэм­рэ республикэм Экономикэ, жы­ла­гъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советымрэ я зэIущIэ. 

Я пщIэр яIыгъыжу

КъБР-м и Iэтащхьэм «щIыналъэ сыхьэт» иригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI ­Мусуков Алий, республикэм и Iэтащхьэм и Администрацэм и унафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, район администрацэхэм я Iэ­тащхьэхэр.

ШхэкIэми мардэ иIэщ

«Егъэлеиныгъэ зыхэмылъ ерыскъы зэ­хьэлIэкIэм (шхэкIэм) и махуэ» жыхуаIэр япэ дыдэу щагъэлъэпIар 2011 гъэращ. Ар Урысей Федерацэм къыщагупсыса и жэуапт Америкэм и штат зэгуэтхэм (США) «увыIэжыкIэ зымыщIэ шхэкIэ» зыфIащу, сыт и щIысри щашх хъу махуэу а къэралым къыщаублам.  

ДэIэпыкъуныгъэр зэпыуркъым

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу Дзэ Iуэху хэха щекIуэкI Запорожье областым щыIэ зауэлIхэм якIэлъыкIуащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Сабийхэм яхуэпщI гулъытэр къэкIуэнум и гъуазэщ

Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэрэ депутатхэмрэ «Нэмыс» респуб­ликэ социально-реабилитацэ центрым щы­Iащ. 

Илъэситху пIалъэр кIыхьлIыхьу къалъытэ

КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий иригъэкIуэкIащ Iуэхугъуэ щхьэхуэхэр къыщаIэта зэIущIэ.