Календарь событий

06 июня 2023

Гупсысэр – псалъэкIэ

ГъащIэм щекIуэкI Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэхэм теухуауэ дэтхэнэми гупсысэ щхьэхуэхэр иIэщ. Хэти ар и щхьэм щызрегъэзахуэ, хэти тхэным къыхуигъэщIамэ, абыкIэ тхылъымпIэм догуашэ. Апхуэдэ гупсысэ гъэщIэгъуэн куэд иIэщ усакIуэ, тхакIуэ Хьэту Пётр.
***

Урысейм теухуа тхылъ нэхъыфI

Мэкъуауэгъуэм и 6-м Москва щызэхуащIыжащ «Ут Плъыжь» зи фIэщыгъэ IX тхылъ фестивалыр. Абы къалащхьэм щызэхуишэсат тхылъ къыдэзыгъэкI IуэхущIапIэ куэдым я лIыкIуэхэр.

Напэр и гъуазэу

Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ, КъБР-м Литературэмрэ гъуазджэмкIэ и Къэрал саугъэтым и лауреат Бещтокъуэ Хьэбас и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу! 

Тхыдэм и дерсхэр

 ЕпщыкIубгъуанэ лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэм, дызэрыщыгъуазэщи, адыгэ лъэпкъыр дызэрыгушхуэ узэщIакIуэ Нэгумэ Шорэ и хъуэпсапIэр къигъэлъагъуэу итхыгъауэ щытыгъащ: «…Iэмал имыIэу къэунэхунщ зэман, зи гур пхъашэ бгырысым и гъащIэр зыгъэнэхун щIэныгъэ щызригъэгъуэтын, еджэкIэ тхэкIэ щызригъэщIэн, абы лъагъуныгъэ щыхуищIын». 

НОБЭ

Мэкъуауэгъуэм и 6, гъубж
Урысыбзэм и махуэщ
1939 гъэм къалъхуащ тхакIуэ, егъэджакIуэ, СССР-м егъэджэныгъэмкIэ и лэжьакIуэ нэхъыфI Апажэ Ахьмэд.
1942 гъэм къалъхуащ физико-матемитикэ щIэныгъэхэмкIэ доктор, профессор, ЩIДАА-м и академик, УФ-м метеорологиемкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къалэ Хьэжбарэ.
1951 гъэм къалъхуащ медицинэ щIэныгъэхэмкIэ доктор, КъБКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и академик Абыдэ Мусэ.

Адыгэ лъэпкъым и хъугъуэфIыгъуэ

«Пушкиным и картэ» урысейпсо щэнхабзэ проектым и фIыгъэкIэ, КъБКъУ-м и студентхэм накъыгъэм и 30-м Iэмал яIащ «Кабардинка» къэрал академическэ къэфакIуэ ансамблым и концертым еплъыну. 
Адыгэ цIыхубэ къафэр дуней псом щагъэлъагъуэурэ цIэрыIуэ хъуа а къэфакIуэ ансамблыр Кавказ Ищхъэрэм и гуп нэхъыжьхэм ящыщщ. Дызэрыщыгъуазэщи, Дунейпсо Адыгэ Хасэм а ансамблыр къилъытащ адыгэ лъэпкъым и хъугъуэфIыгъуэу. Гупым и дэтхэнэ зы концертри щэнхабзэ махуэшхуэу ябж. 

Аруан къуажэм дэт еджапIэр зэрагъэпэщыж

Аруан (Мысостей) къуажэм дэт, курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт IуэхущIапIэр щIэгъэхуэбжьауэ зэрагъэпэщыж мы махуэхэм. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм егъэджэныгъэ IэнатIэм зыщегъэужьын» къэрал программэм ипкъ иткIэ, дызэрыт илъэсым унэр зыхуей хуагъэзэжын, и кIуэцIыр къагъэщIэрэщIэжын хуейуэ къапэщылъщ.

Жанхъуэтекъуэдэсхэм ядэIэпыкъуащ

Бахъсэн районым и Жанхъуэтекъуэ къуажэм дэсхэм я унэхэм псы щIэуат уэ щIэту къешха уэшхышхуэм и зэранкIэ. 

Лэжьыгъэм щIадзэжащ

КъБР-м щыIэ МВД-м Iэпхъуэшапхъуэ IуэхухэмкIэ и управленэм хъыбар фегъащIэ нэгъуэщI къэралхэм узэрыкIуэ хъу электрон паспортхэр тыныр мы гъэм мэкъуауэгъуэм и 1-м зэрызэтраублэжар.
Апхуэдэ дэфтэр къе1ызыхыну хуейхэм езыхэм зыхуагъазэ хъунущ Къэрал, щIыпIэ Iуэхутхьэбзэхэр зэфIэзых щIыналъэ къудамэм е электроннэ Iэмалыр къагъэсэбэпу Зыуэ щыт порталым хуагъэхьми зэфIэкIынущ.

Къэзан зэIущIэ

 Накъыгъэм и 18 - 19-хэм Тэтэрстаным щызэхэта зэхуэсышхуэм къекIуэлIащ къэрал 85-м щыщ цIыху мин I5. Абы и къызэгъэпэщакIуэ, УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат зэрыжиIэмкIэ, зэхуэсым и пщIэми, къеблэгъа хьэщIэхэр щIыпIэ куэдым къызэрикIами, езыхэм я бжыгъэми уигу хигъахъуэрт. Урысеймрэ муслъымэн къэралхэмрэ я зэхуакум дзыхь зэрыдэлъым и щыхьэтщ а псори. 

ЗэдэIэпыкъужу икIи еужьэрэкIыу

Ди лъахэгъухэр, къапщтэмэ, Совет Союзым и цIыхубэм хуэдэу, Хэкум зауэ къезыщIылIахэмкIэ леймыгъэгъут, щIыналъэр нэхъ щIэхыу бийм къызэрыIэщIагъэкIыжыным дэтхэнэми хузэфIэкI хилъхьэу цIыхухэр зэкъуэуват. Абы щыхьэт техъуэхэм ящыщ зыщ 2-нэ гвардейскэ дивизэм и унафэщIым и къуэдзэ Пилипенкэ КъБАССР-м и обкомым и япэ секретарь КIумыхъу Зубер къыхуитха письмор. «ФIэхъус изох узипашэ лъэпкъ хахуэм! – дыкъыщоджэ тхыгъэм. – Дэ игъащIэкIи тщыгъупщэнукъым фи республикэм, абы щыпсэу цIыху гуащIафIэхэм ди зауэлIхэм къыхуащIамрэ лъэкI къамыгъанэу къызэрыддэIэпыкъуамрэ.