Календарь событий

09 июня 2023

Сыт уэшхыр зищIысыр?

Иджыпсту уэшххэр нэхъыбэ хъуащ. 

Къаблэмэм хуэныкъуэ дыщыхъуар

Пасэрей цIыхухэм къагурыIуэ хъуат ахэр къэзыухъуреихьхэм тещIыхьауэ здэщыIэ щIыпIэр къапщIэ зэрыхъунур. 

НыбжьыщIэхэм я зэхьэзэхуэ

Налшык дэт «Гладиатор» спорткомплексым Мэкъуауэгъуэм и 4-м щекIуэкIащ ныбжьыщIэхэм дзюдомкIэ я республикэпсо зэхьэзэхуэ. Ар хуэгъэзауэ щытащ Сабийхэр хъумэнымкIэ и дунейпсо махуэм. Зэпеуэм хэтащ 2012 - 2013 гъэхэм къалъхуа цIыкIуии 148-рэ.

Шэр сэбэп?

Шэр цIыхум ижь-ижьыж лъандэрэ къыдэгъуэгурыкIуэ ерыскъыпхъэщ икIи ар къупщхьэмкIэ сэбэпу къалъытэ. 

Урысыбзэм и махуэр ягъэлъапIэу

Урысыбзэм и махуэр махуэгъэпсым къыщыщыунэхуар 2010 гъэращ, ООН-м жылагъуэм хуаIэ пыщIэныгъэмкIэ и департаментым зэгухьэныгъэм Iуэху зэрызэрихьэ бзихым хухэха махуэщI гъэувын хуейуэ къыхилъхьа нэужь.

Хэт Кеннеди зыукIар?

Америкэм и Штат Зэгуэтхэм президент хэхыныгъэхэр къыщоблагъэ. Ахэр къэсыным зы илъэсрэ ныкъуэрэ иIэжми, зэныкъуэкъум щIидзакIэу къэплъытэ хъунущ. Абы и щыхьэтщ США-м и иджырей президент Байден Джо егъэщIылIауэ нэхъыбэ къатIэщI зэрыхъуар. Къэралым и Iэтащхьэм и шэнтжьейм итIысхьэну хущIэкъухэр мащIэкъым. А псоми къагъэлъагъуэ иджырей хэхыныгъэхэр тыншу зэрыщымытынур. Сыт щыгъуи хуэдэу а къулыкъум щхьэкIэ гуащIэу зэпэщIэтщ къару нэхъыщхьитIыр-демократие, республикэ партхэр.

ЩоджэнцIыкIу Нинэ ягу къагъэкIыж

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ ягу къыщагъэкIыжащ филологие щIэныгъэхэмкIэ доктор, профессор, Урысейм ит еджапIэ нэхъыщхьэхэм щылажьэ, Америкэм и щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ фIыуэ зылъагъухэм я Зэгухьэныгъэм хэт, Джордж Сорос и цIэр зезыхьэ саугъэтым и лауреат ЩоджэнцIыкIу Нинэ. 

Анэ дэлъху

Сэ си адэр сщIэжыркъым. 

Мывэбру

«Мывэбрум зэ дынэсыжатэмэ, ди унэ дынэсыжа тщыхъунт», - жиIэрт сыт щыгъуи си щэкIуэгъу Тыгъуэн дадэ, Гынгухъущхьэ щакIуэ дыкъыздикIыжым.

НОБЭ

Мэкъуауэгъуэм и 9, мэрем

Архивхэм я дунейпсо махуэщ
Урысейм и Промышленность псынщIэм и лэжьакIуэхэм я махуэщ
1935 гъэм
Iуащхьэмахуэ и щыгум япэ дыдэу гупышхуэ дэкIащ.
1949 гъэм къалъхуащ КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр Чым Агнессэ.
1964 гъэм къалъхуащ техникэ щIэныгъэхэмкIэ доктор, АР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, ЩIДАА-м и член-корреспондент Блахъуэ Хьэзрэт.

Дунейм и щытыкIэнур