Календарь событий

04 сентября 2023

«Адыгэм и ныбэр егъэныкъуэри, и шым и ныбэр екъу»

Урысейм каратэмкIэ и гуп къыхэхам хэт, а спорт лIэужьыгъуэм зэрысабийрэ ехъулIэныгъэшхуэхэр къыщызыхь Чыржын Луизэ къызэрыщIидзар атлетикэ псынщIэрат. ЩIыналъэ зэхьэзэхуэхэм япэ увыпIэр къыщихьу иригъэжьами, а Iуэхур унагъуэм къыщыдамыIыгъыу (и адэшхуэм къищынэмыщIа), пIалъэкIэ ар къигъэнэжын хуей хъуат. ИужькIэ, илъэс 16 хъуа нэужь, аргуэру зэ тегушхуэжри, спортым хыхьэжащ - каратэр къыхихри.

АдэкIи ирагъэфэкIуэнущ

Ди республикэм мы махуэхэм лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Алмазов В. А. и цIэр зезыхьэ, лъэпкъ медицинэ къэхутэныгъэ центрым и IэщIагъэлIхэр. Абыхэм зыщагъэгъуэзащ Кардиодиспансерым, Республикэ клиникэ сымаджэщым, къалэ поликлиникэ №1-м, 2-м, Iуащхьэмахуэ,  Прохладнэ район сымаджэщхэм гу-лъынтхуэ узыфэхэм зэрыщеIэзэм, а унэтIыныгъэмкIэ я Iуэхур зэрызэтеублам.

Псори кърагъэзэгъ

ЗыхуэпэкIэм мыхьэнэ ирату игъащIэм къокIуэкI. ЦIыху гуп зэхэту уаздыхэплъэм, Iэмал имыIэу яхэплъэгъуэнущ зэкIужу хуэпа зыбжанэ. Ахэр къахощ. Абы ящыгъыр къэмыхъуа зырызу е лъэпсейуэ щымытынкIэ Iэмалыншэкъым - къызэрыгуэкI дыдэми игъэдахэнущ, ар и ныбжьым, и Iэпкълъэпкъым, зыхыхьэ Iуэхум гупсысэ хэлъу къыхухихмэ. ЕкIуу зызыхуэпэну хуеймкIэ, нобэ хуэдэу Iэмалрэ зэфIэкIрэ щыщыIа къэхъуакъым - щыгъыныр куэдщ, ахэр къахуэмыщэхун хуэдэу цIыхухэми къулейсыз яхэткъым, ауэ гъэщIэгъуэнращи, нэхъыбэ щыIэху, зыхуэпэкIэмыщIагъэм нэхъ зиубгъуурэ макIуэ.

ЗэпэщIэувэныгъэ гуащIэ

Iуэтэж

Бгы къырым аддэ лъагэу иIэ бгъуэнщIагъхэм язым зэнзэныпсым хуэдэу къабзэу къуршыпс къыщIож. Абы и уэрэд  мыухыр къришу, зылъэIэсым псэ хилъхьэу   лIэщIыгъуэ бжыгъэ хъуауэ къожэх.

Хэку зауэшхуэм и тхыдэм щагъэгъуазэ

НыбжьыщIэхэм я республикэ библиотекэ Мечиев Кязим и цIэр зезыхьэм щагъэлъагъуэ «В огне Курской битвы» выставкэр.

Библиотекэм и лэжьакIуэхэм тхылъеджэхэм хуагъэхьэзыра дапхъэм телъщ Курск деж щекIуэкIа зэпэщIэтыныгъэм теухуа художественнэ, документальнэ тхыгъэхэр.

ЩIыналъэм и махуэшхуэм ирихьэлIэу

Къэбэрдей-Балъкъэрым хыхьэ Лэскэн щIыналъэм къызэрызэрагъэпэщрэ мы махуэхэм илъэс 20 ирокъу. Абы ирихьэлIэу Налшык къалэм дэт, Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм теплъэ дахэ зиIэ сурэт зэужь фафIэшхуэр, «Лэскэну си щIыналъэ дахэ!» фIэщыгъэр зиIэр иджыблагъэ къыщыдэкIащ.

ЩIым телъ уIэгъэр зыгъэхъужыфа

 А зэманым къуажэр ерыскъыншэ, щыгъыныджэ хъуат. Хэку зауэшхуэм щIидзэн ипэ мэл мин 46-рэ, Iэщышхуэу 5150-рэ, шыуэ 2200-рэ зиIа ХьэтIохъущыкъуей Ипщэм къыхуэнэжа щIагъуи щыIэтэкъым. Сэ илъэс 20-м ситу аркъудейт, итIани, вы зимыIэм шкIэ щIещIэ жыхуаIэрати, комсомол  комитетым и секретару, колхозым и ревизионнэ комиссэм и и унафэщIу сагъэувауэ сылажьэрт.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

 

 

Iулъхьэм  пэщIэтынымкIэ «Посейдон» къэрал хъыбарегъащIэ Iэмэпсымэр къызэрагъэсэбэпыну щIыкIэмрэ абы дэлэжьэну пщэрылъ зыщащIа къулыкъущIэхэр зыхуэдэмрэ къэщтэным и IуэхукIэ

Лъэр щIэзыгъэкI къару

 Егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэм хыхьэхэм ящыщ дэтхэнэми  езым и гъуэгу еубзыху. «ЕгъэджэкIуэным къыхуалъхуауэ» зыхужаIэхэу зи насып къикIахэр  а IэнатIэм  пэрытщ, гурыфIыгъуэ куэд къахуихьу, ехъулIэныгъэфIхэр зыIэрагъэхьэу.   Апхуэдэхэм ящыщщ  Налшык дэт курыт школ №3-м илъэс куэд лъандэрэ адыгэбзэмрэ литературэмрэ щезыгъэдж Къуней ФатIимэ Къасболэт и пхъур.