Календарь событий

06 сентября 2023

Ахульго къуршым и хъыбар

Кавказ зауэм и гуащIапIэхэм хабжэ Ахульго бгым и цIэр фэеплъу къызыхуэна зауэзэрылIыр. Псэууэ цIыху куэд къехакъым а дагъыстэн Iуащхьэм 1839 гъэм. Иджы илъэс къэс шыщхьэуIум и 22-м машинэхэм, зыр адрейм и ужьым иту, Ахульго кIуэ гъуэгур яуфэбгъури, лъыкIэ ятхьэщIа сэнтхым цIыкIури инри докIуей. Зэчырхэр жаIэу, лIахэм яхуэлъаIуэу, тхыдэр ягу къагъэкIыжу, дагъыстэнхэр абдежым махуэ псом щощыгъуэ. Дэри а гуауэр ди гъунэгъухэм ядыдогуэш.  

Шорэ и унагъуэр

 «Штабс-капитан Нэгумэ Шорэ Бэчмырзэ и къуэм и унагъуэм исхэр» дэфтэр гъэщIэгъуэн хэлъщ архивым. Ар щатхар 1862 гъэрщ. 

Къэралыгъуэм и къежьапIэр

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и махуэгъэпсым Къэралыгъуэм и махуэм увыпIэ щхьэхуэ щеубыд. 

НОБЭ

ФокIадэм и 6, бэрэжьей

1939 гъэм Налшык шыгъэжапIэ къыщызэIуахащ.
1942 гъэм ВЛКСМ-м и обкомым Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIалэгъуалэр къыхуриджащ нэмыцэ-фашист зэрыпхъуакIуэхэм ялъэкI псомкIи япэщIэувэну.
2001 гъэм Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къэкIуащ.
1950 гъэм къалъхуащ КъБР-м щIэныгъэ IуэхухэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Щэрдан Анатолэ.

МАЗЭР ЩЫХЬЭТУ

Iуэтэж
(Япэ Iыхьэ)

ПланетэщIэ (псысэ)

«Союз-2»-р ПланетэщIэм и щэрэ тIощIрэ еханэ бгъуэщIым щетIысэхащ.

«Бгы къабзэ»

Апхуэдэ фIэщыгъэм щIэту «Iуащхьэмахуэ» зыгъэпсэхупIэм щекIуэкIащ макъамэ фестиваль. Абы хэтащ Урысеймрэ Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэмрэ къикIа волонтёр 800-м нэблагъэ. Пщыхьэщхьэ концертым еплъыну зезыгъэтхахэри куэд хъурт.
Щэбэт щIыхьэхум хэтхэр, езыхэр зэрыIэбэну Iэмэпсымэхэр яIыгъыу, кIапсэ гъуэгумкIэ дэкIри, Азау удзыпцIэм къыщыщIэдзауэ «Гарабаши» станцым нэс зэщIакъуащ. Къурш джабэр зыхуей хуэзыгъэзэну ежьахэм ящIыгъуащ къегъэлакIуэхэмрэ тэрмэшхэмрэ.