Календарь событий

10 сентября 2023

Нэхъ лъэщыр зэхагъэкI

Шахматхэмрэ шашкэхэмрэ дихьэххэм папщIэ Налшык щыIэ «Ладья» клубым иджыблагъэ щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Правительствэм и Унэм щылажьэ, гъэзэщIакIуэ властым и IэнатIэхэм я IэщIагъэлIхэм я зэхьэзэхуэ. 

Удэзыхьэхыу икIи гъэщIэгъуэну екIуэкIа зэпеуэм япэ увыпIэр щиубыдащ КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и лэжьакIуэ Гъуэгу Мурат. етIуанэ хъуащ КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правитель­ствэмрэ я Iуэхухэр зезыгъакIуэ управленэм и IэщIагъэлI Байче­куев Расул. ещанэ увыпIэр зыIэригъэхьащ КъБР-м Мэкъумэш ­хозяйствэмкIэ и министерствэм и лIыкIуэ Хьэмжу Сэлим.   

Къандур зэщхьэгъусэхэр ягъэлъапIэ

«Синдика» хьэщIэщым шыщхьэуIум и 3-м щагъэлъэпIащ КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ, Америкэм и Штат Зэгуэтхэм я ТхакIуэхэми я Режиссёрхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт, тхыдэтх, экономикэ, философие щIэныгъэхэмкIэ кандидат, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, композитор, уэрэдус, дирижёр, псапащIэ Къандур Мухьэдин илъэс 85-рэ, адыгэ усакIуэ цIэрыIуэ, Урысей Феде­рацэм, дуней псом я ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэхэм хэт, УФ-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, филоло­гие щIэныгъэхэмкIэ доктор, Сочэ къалэм иджыблагъэ щекIуэкIа лъэпкъыбэ ки­нофестивалымрэ SIFFA киносаугъэ­тымрэ къызэзыгъэпэща икIи абы и презид

Фащэр псоми йокIу

Адыгейм щыщ пщащэ зэчиифIэхэм гукъэкI ­дахэ ящIри, Кавказым и щIыпIэ хэхахэм ящыщ зым ­кIуащ икIи махуэ гукъинэж щагъэкIуащ Къэ­рэшей-Шэрджэсыми и Архъыз бгы лъапэм. 

Адыгэ джэгур зэхаублэж

Мы махуэхэм Налшык къалэ дахэу щрагъэкIуэкIащ щIалэгъуалэр куэд щIауэ зыхуэзэша адыгэ джэгу. Коронавирус уз зэрыцIалэм зэрызиуб­гъуам и зэранкIэ пIалъэкIэ зэпагъэ­уауэ щыта мы Iуэхур щIэрыщIэу зэхэ­зыублэжа Къэбэрдей-Балъкъэрым и ЩIалэгъуалэ центрым дэIэпыкъуащ КъБР-м ЩIалэгъуалэм я Iуэху­хэмкIэ министерствэр. Абыхэм къалэн ­нэ­хъыщхьэу зыхуагъэувыжар адыгэ лъэп­къым и щэнхабзэ бейр ­хъу­мэ­нырщ, егъэфIэкIуэнырщ.