Календарь событий

12 сентября 2023

БгъуэнщIагъым («ПланетэщIэ» псысэм щыщ)

«Вега-234» хьэршырыкIуэ кхъуафэм дису дыздынэсам и щIыпIэ зэманымкIэ сыхьэтиплIрэ дакъикъэ плIыщIрэ тхум, ПланетэщIэм и щэрэ тIощIрэ еханэ бгъуэщIым дыщетIысэхащ.

УФСБ-м къет

Я гъащIэр лъэхъуэщым щахьынкIэ мэхъу

Урысей ФСБ-м и Управленэу КъБР-м щыIэм, Урысей МВД-м и Управленэ нэхъыщхьэу КИФЩI-м щыIэм, КъБР-м щыIэ МВД-м я лэжьакIуэхэм, наркотикхэкIхэр хабзэм ебакъуэу изыгъэкIхэм пэщIэту Iуэхухэр ирагъэкIуэкIыу, къыщIагъэщащ республикэм афиянхэкIхэр куэду къихьэным пыщIауэ Воронеж, Тамбов щIыналъэхэм щыпсэухэм ялэжь щIэпхъаджагъэр.

Яубыдахэри, ахэр пIалъэкIэ къыщыувыIа щIыпIэри къыщащым къытрахащ «героин», «метадон» наркотикыу килограмм 1,7-м щIигъу.

Джынасум теухуауэ

Джынасур гъущIхэкI хьэлъэщ, дыжьыныфэ-хужьыфэщ. Техникэм, промышленностым, мэкъумэш IэнатIэм куэду къыщосэбэп. ГъущI лIэужьыгъуэхэм ящыщу джынасумрэ бромымрэ я закъуэщ унэ температурэ щаIыгъым деж ткIуаткIуэ хъур.

Мырзэ Резуан и командэщIэ

МазитI хуэдизкIэ узэIэбэкIыжмэ, ди къэралым и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм къатауэ щытащ Мэзкуу областым и «Химки» командэм хэту 2022 - 2023 гъэхэм Урысей Федерацэм и премьер-лигэм щыджэгуну зызыгъэхьэзыр Мырзэ Резуан Тыркум зыкъыщигъэлъэгъуэну зэрырагъэблэгъар.

Я жьэм къыжьэдэкIар къохъу

Коронавирусыр цIыхум ящхьэщыкIа пэтми, дуней псом тет щIэныгъэлIхэм къагуроIуэ сыт хуэдэ узыфэми ухуэбэлэрыгъ зэрымыхъунур икIи абыхэм пэщIэтын папщIэ а щыIэ Iэмалхэм къызэрыхагъэхъуэным я зэфIэкI псори ирахьэлIэ.

Санкт-Петербург иджыпсту щолэжь ковидым ущызыхъумэ вакцинэщIэм. Ар шхум ещхьщ, сабийми балигъми къатемыхьэлъэу ирафын хуэдэу, ауэ ар ягъэхьэзыру къыщIагъэкIыным иджыри зэман хуейщ.

УкъэзыгъэувыIэн уимыIэмэ…

Тхыдэм зыгуэркIэ щыгъуазэ дэтхэнэми къыхуэхьынущ нэхъапэ цIыху Iейуэ щымытам и щхьэр властым зэригъэуназэм и щапхъэ. Ахэр гъунэжщ икIи, зэрыжаIэщи, кIэи пэи яIэкъым. Дахэу кърагъажьэри, я лъэр быдэ зэрыхъуу зокIуэкI. ДеплъэкIыжынти, блэкIамкIэ.

«ЦIыхубэ участковэ-2023»

Урысей Федерацэм Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм иригъэкIуэкI «ЦIыхубэ участковэ» урысейпсо  зэпеуэм фокIадэм  и 11-м щIедзэ.

Ар хуэунэтIащ полицэм хэтхэм  цIыхухэм хуащI дзыхьыр къэIэтыным, IэнатIэм и щIыхьыр егъэфIэкIуэнымрэ полицэм и участковэ уполномоченнэхэм я лэжьыгъэр жылагъуэм къагурыгъэIуэнымрэ.

Зэпеуэм и дэтхэнэ Iыхьэми  щытекIуахэр наIуэ къищIынущ онлайн-IэIэтым кърикIуахэм. Дэтхэнэри хуитщ езым «ЦIыхубэ  участковэ» цIэр зыхуэфащэу къилъытэм папщIэ  Iэ иIэтыну.

Я гупэ хуагъэзэж

Налшык Головком и цIэр зезыхьэ уэрамым тет тхылъ щапIэм IукI Iухьэу щIалэгъуалэм художественнэ тхылъ зэмылIэужьыгъуэхэр къыщащэху. Зэи зэрымылъэгъуахэри зыр зым еупщIыжу, зэчэнджэщу куэдрэ уарохьэлIэ.

ЩIалэ щхьэц баринэ щхьэпэлъагэр кассэм Iухьащ тхылъ зытхух зэуэ иIыгъыу. Абы иужьым ит хъыджэбз цIыкIур, нэбгъузкIэ тхылъхэм хуоплъэкIри, жреIэ: «тхылъыфI защIэщ къыхэпхахэр, сэри седжащ абыхэм. Къызэрыпщэхуам ухущIегъуэжынукъым»…

Гъуазэ пхуэхъум куэд елъытащ

Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым тхыдэмрэ бзэщIэныгъэхэмкIэ и факультетым сыщеджащ. Абы и фIыщIэкIэ, си пщIыхьэпIэм къыхэмыхуа цIыху цIэрыIуэ куэд сцIыхуащ.

Лъэужь телъыджэ зиIэ цIыху

Къаффэм, Сан-Джорджио и ахъшэ хъумапIэм я унафэщIхэм зэрызахуигъэза тхыгъэхэм къазэрыхэщыжымкIэ, Захарие абы унафэ хэлъу яжриIэрт Матрегэ къашэ, ираш хьэпшыпхэм, ерыскъыхэм папщIэ Iах ахъшэр нэхъ мащIэ ящIыну. Абы и «лъэIум» Iэ къытрадзащ 1472 гъэм. Зыхуейр къыIэрыхьами, Захарие ахъшэ хуэныкъуэт, хурикъуртэкъым, зытригъэкIуадэри къахуэщIэртэкъым.

Москва зыхъумахэм ящыщащ

Ди къэралым щагъэлъапIэ махуэщIхэм ящыщщ СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и Унафэ щхьэхуэкIэ 1946 гъэм ягъэувауэ щыта Танкистым и махуэр. 1941 - 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм советыдзэм хэта танкистхэм щызэрахьа лIыгъэхэмрэ хахуагъэмрэ къыхагъэщу, къэралышхуэр зэрызэхэту щыта республикэхэм я къалащхьэхэм фокIадэм и етIуанэ тхьэмахуэ махуэм уафэм щыдрагъэуейуэ щытащ хьэрэкIытIэ тIощI-тIощI. Совет Союзым пэщIэдзэ щызыгъуэта махуэщIыр адэкIи гъэлъэпIэным теухуа унафэ 2006 гъэм и накъыгъэм къищтауэ щытащ УФ-м и Президентым.

НОБЭ

ФокIадэм и 12, гъубж

♦Япэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэ хуэныкъуэм зыщIэгъэкъуэным и дунейпсо махуэщ

♦1492 гъэм Колумб Христофор Америкэр зэрыщыIэр къихутащ.

1698 гъэм Урысей пащтыхьыгъуэм Таганрог къалэм и лъабжьэр щагъэтIылъащ.