Календарь событий

13 сентября 2023

Хурритхэмрэ урартхэмрэ

«Хурритхэмрэ урартхэмрэ зы лъапсэт, зы бзэм и диалект зырызхэмкIэ псалъэу щытащ. Пасэрей ПэIущIэ Азием и щэнхабзэ лъагэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа хурритхэм я псэупIэр Кавказым и гъунапкъэм къриубыдэртэкъым. Урартхэми я Iыхьэ ныкъуэрат абы хиубыдэр. КъимыдэкIэ, абхъаз-адыгэ лъэпкъхэм я благъэу къалъытэ каскхэмрэ хьэтухэмрэ щыпсэур Анэдолэр арат. Ауэ щыхъукIэ, «кавказ» топонимыр епхьэлIэну игъуэджэщ зи гугъу тщIы пасэ бзэ быным, - етх щIэныгъэлI Абдокъуэ Iэуес. 

Республикэм и студентхэм я зэфIэкIыр

ШыщхьэуIум и 17-м щыщIэдзауэ 21-рэ пщIондэ Судак къалэм щекIуэкIа «Таврида. АРТ» V гъуазджэ фестивалым хэтащ ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым и режиссёр къудамэм и 3-нэ курсым и студентхэу Макеевэ Викториерэ Роговэ Ксениерэ. 

Дадэхъан

Iуэтэж

 ЛIэщIыгъуэ IэджэкIэ узэIэбэкIыжмэ, зы фызыжь цIыкIурэ зы лIыжь цIыкIурэ зэщхьэгъусэу псэугъащ. ЛIыжь цIыкIум и цIэр Дадэхъант, фызыжь цIыкIум - Нанэхъант. АпхуэдизкIэ ахэр факъырэти, я лъапсэр псыдзэм ихьа хуэдэт. 

Къэбэрдей-Балъкъэрым и зыгъэпсэхупIэхэр

Ди щIыналъэм и зыгъэпсэхупIэхэр къыгуэхыпIэ имыIэу епхащ тхыдэм. ЗыгъэпсэхупIэхэр ирагъэфIакIуэ, зэрагъэпэщыж, абыхэм я бжыгъэм къыхохъуэ. Дриплъэнти ди щIыналъэр зыгъэдахэ архитектурэ фэеплъхэмрэ щIыпIэхэмрэ.

Нэхум нэхъ псынщIэ щыIэкъым

Языныкъуэхэм яцIыхур машинэхэр, кхъухьлъатэхэр, поездхэр щызекIуэкIэ къагъэлъагъуэ псынщIагъэрщ. 

Доставка писем и посылок военнослужащим

Министерство обороны Российской федерации продолжает организовывать доставку писем и посылок военнослужащим.
В соответствии с поручением министра обороны Российской Федерации, Управлением Фельдъегерской почтовой связи главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации во взаимодействии с АО «Почта России» организована работа по доставке почтовой корреспонденции военнослужащим - участникам специальной военной операции.

ЦIыхум и гур

ЦIыху балигъ узыншэм и гур ику иту дакъикъэм къриубыдэу 72-рэ къоуэ, махуэм ар – 100000-рэ, илъэсым тещIыхьауэ – 3600000-рэ мэхъу. Бзылъхугъэм и гур нэхъ псынщIэу къоуэ, цIыхухъум ейм нэхърэ. ЦIыхухъухэм я гур ику иту дакъикъэм 70-рэ къеуэмэ, бзылъхугъэм ейр – 78-рэ къоуэ. Сабийхэм я гур нэхъ псынщIэжщ. Сабий цIынэм и гур дакъикъэм къриубыдэу 120-рэ къоуэ, илъэс 12 иримыкъуам ейр 100-рэ.
Гум зэригъакIуэ лъыр дакъикъэм къриубыдэу литри 5-м щегъэжьауэ, литр 30-м нэсыфынущ. 
Гум и хьэлъагъыр грамм 250-м щегъэжьауэ 350-м ноблагъэ. Щхьэж и гум и инагъщ езым и IэштIымым хуэдиз.

Дахагъэми мардэ иIэщ

 «ТхьэIухуд модэм» унэтIыныгъэщIэ къыхыхьащ: дяпэкIэ хъыджэбз дахэу къалъытэм и пщэр Барби гуащэм ейм ещхьу кIыхьрэ лантIэу щытын хуейщ. Апхуэдэпщэ пфIэту дунейм укъытемыхьамэ, ягъэ кIынукъым: уи плIэмрэ уи пщэмрэ зыгъэлажьэ хуэм «Барби-ботокс» хыбогъэIури, зэфIэкIащ. 

Нобэ

ФокIадэм и 13, бэрэжьей

Урысейм щылажьэ программистым и махуэщ
Байкал гуэлым и махуэщ
1942 гъэм
Сталинград зауэм щIидзащ.
1920 гъэм къалъхуащ драматург, режиссёр, УФ-м щIыхь зиIэ и артист, КъБР-м и цIыхубэ артист Тубай Мухьэмэд.
1935 гъэм къалъхуащ шэрджэс тхакIуэ Шорэ Хьэсин.
1938 гъэм къалъхуащ КъБР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ Бицу Георгий.

Бжьыхьэм къытхуихьахэр

ФокIадэм и 1-м ди гъащIэм щIэ зыбжанэ къыхыхьащ. Хьэуэ, дэ зи гугъу тщIыр уасэхэр зэрыдэкIуейркъым, - абы десэжащ, атIэ Iуэхутхьэбзэхэр къызэрытхуащIэ хабзэ зыбжанэм зэрызахъуэжырщ.