Календарь событий

16 сентября 2023

ЗэгурыIуэныгъэм Iэ щIадз

КъБР-м щыIэ МВД-м дэлажьэ Жылагъуэ советым и тхьэмадэ Мэкъушэ Русланрэ дзэ Iуэху хэхам хэтхэр дэIыгъыным хуэгъэпса, «Хэкум и хъумакIуэхэр» къэрал фондым и щIыналъэ къудамэм и Iэтащхьэ Дадэ МуIэедрэ Налшык Iэ щытрадзащ  зэдэлэжьэным теухуа зэгурыIуэныгъэм.

ЩIалэгъуалэм дежкIэ IэмалыфI

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ яIущIащ республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и ЩIалэгъуалэ палатэм и еянэ зэхыхьэгъуэм хэтхэм. Зэхуэсым щагъэбелджылащ гулъытэ зыхуащIыпхъэ Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэр.

Тхыдэр зи къежьапIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэлъэ­пIащ «СССР-р къэрал лъэщщ» дунейпсо сабий творческэ зэхьэзэхуэм щыте­кIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ. Зэ­пеуэр УФ-м и Коммунист партым и комитет нэхъыщхьэм и жэрдэмкIэ къызэрагъэпэщат Совет Социалист Республикэхэм я Союзыр къызэрыунэхурэ 2022 гъэм илъэси 100 зэрырикъуам и щIыхькIэ.