Календарь событий

17 сентября 2023

Медалхэр яIыгъыу къагъэзэж

Краснодар крайм иджыблагъэ щекIуэкIащ ныбжьыщIэхэм мас-рестлингымкIэ я 15-нэ урысейпсо джэгу зэIухахэр. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщхэм абы ещанэ команднэ увыпIэр къыщахьащ. Зэхьэзэхуэм хэтащ къэралым и щIынэлъэу 8-м я спортсмени ­100-м щIигъу.

Ахъмэт Амир: Псоми я лъабжьэр гъэсэныгъэрщ

Спортым зыхуэзыгъасэхэм я бжыгъэм къахэхъуэ зэпытщ иужьрей илъэсхэм, дэнэ щIы­пIэкIи клубхэр, секцэхэр къы­щызэIуах. Адэ-анэ нэхъыбэм къагурыIуэ хъуащ сабийр уэрамым зыщыIууэнкIэ хъуну ­мыхъумыщIагъэхэм пэIэщIэ щIы­нымкIэ спортым иIэ мы­хьэнэр зыхуэдизыр. Нобэ упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэзгъэзащ Кэнжэ къуажэм дэт «Пять колец» спортакадемием и унафэщI, УФ-м щIыхь зиIэ и тренер, Налшык къалэ округым щIыпIэ само­управленэмкIэ и Советым и ­депутат Ахъмэт Амир. 

Ухэхэсми, щапхъэу ущытыфынущ

Израилым щыIэ Кфар-Камэ адыгэ къуажэ дэлъэдапIэм и ­гъуэгу зэхэкIыпIэм и кум  ириубыдэу лъэпкъ дамыгъэм и фэеплъ щагъэуващ. Ар къэзыгупсысар Щоджэн Софиещ. Фэеплъым         и теплъэ хъунум щелэжьым, ар иджыри щеджэрт Израиль технологие институтым архитектурэмкIэ и къудамэм. Фэеплъым и проектым  щеувалIэм, псом япэу абы адыгэм и тхы­дэмрэ лъэпкъ ныпым и мыхьэнэмрэ щIиджыкIыжащ, икIи ухуэныгъэм лъабжьэ хуищIар аращ.