Календарь событий

18 сентября 2023

Бжьыхьэ-щIымахуэ лъэхъэнэм хуэхьэзырщ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министерствэм илъэсым щыщу блэкIа мазищым зэфIагъэкIахэр къыщапщытэжа зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. Хэхауэ абы щытепсэлъыхьащ бжьыхьэ-щIымахуэ лъэхъэнэм республикэр зэрыхуэхьэзырым.

Зэхуэсыр Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ Къуныжь МуIэед и унафэм щIэту екIуэкIащ. Абы хэтащ район, къалэ администрацэхэм я лIыкIуэхэр. Жылэхэм электрокъару, газ, псы хуабэрэ щIыIэрэ яIэрыгъэхьэныр, псэупIэ-коммунальнэ Iуэхутхьэбзэхэр яхуэщIэныр зи пщэ дэлъхэр къыщыпсэлъащ зэхуэсым.

Нартыхур кърахьэлIэж

Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, республикэм и мэкъумэшыщIэхэм нартыху гъавапхъэу япэ тонн мин 40-р Iуахыжащ.

нобэ

ФокIадэм и 18, блыщхьэ

Псым и фIагъыр къэпщытэным и дунейпсо махуэщ
1929 гъэм
СССР-м япэ комбайнхэр, «Коммунар» зыфIащахэр, къыщыщIагъэкIыу щIадзащ.
1934 гъэм СССР-р Лъэпкъхэм я Лигэм хыхьащ.
1906 гъэм къалъхуащ шэрджэс тхакIуэ Хьэбэчыр БетIал.
КъБР-м и цIыхубэ артисткэ Мэшыкъуэ Феня къыщалъхуа махуэщ.

Дунейм и щытыкIэнур

Зэрыщытам хуэдэ дыдэу

Абы и пщIэр зэфIоувэж

Хьэрш жыжьэм

Уэшх хужь

ШколакIуэ ныбжьым ситу, ПланетэщIэм хуаутIыпща етIуанэ экспедицэм сызэрыхагъэхьар сэркIэ насыпышхуэтэкъэ, атIэ? ФIыуэ слъагъуу щыта си адэм и кхъащхьэм Iэ зэрыдэслъэным и мызакъуэу, дунейм цIыхуу тетым я нэ къызыхуикI уафэщI телъыджэм и щIыгум тетынухэм сыщрагъусэкIэ. 
… Пщыхьэщхьэм ди хэщIапIэм къекIуэлIэжахэм хъыбар гъэщIэгъуэну мащIэ къаIуэтэжа. Жилинрэ Андрейчукрэ зрихьэлIа шы цIыкIужьей лъэпкъым дэ дызэрыхуэмызат! Си лъэгуащIэм фIэкI къэмысыну шым сытесу зы сурэт ЩIым езгъэхьатэм ПланетэщIэм иныжь сыщыхъуауэ жаIэнтэкъэ? 

Анэм я лей

Iуэтэж

 Анэ псори зэхуэдэкъым, хэти Тхьэм кърита сабийм хуейкъым, хэти бын игъуэтыныр и хъуэпсапIэ нахуэщ, я хъуреягъыр арэзы ящIын папщIэ сабий зэзыгъэгъуэтхэри мащIэкъым.
Мы гъэм бзылъхугъэ 100 000-м сабий ныкъуэдыкъуэ ягъуэтынущ. Фегупсысауэ пIэрэ фэ зэгуэр апхуэдэ сабийхэм я анэхэр къызэрыхах щIыкIэм?..
Си нэгу щIэтщ къытхуэсакъыпэу къытхэплъэ Тхьэр. Абы зыгуэрхэр зэрегъэзахуэри, мелыIычхэм унафэ яхуещI. 
«Армстронг Бетти, къуэ ефт. Сабийм и хъумакIуэу щытынур - Матвей мелыIычырщ».

Гъуэгу лэжьыгъэхэм пащэ

Шэджэм щIыналъэм

«ФIагъ лъагэ зиIэ гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым хыхьэу 2023 гъэм зэлэжьыну объект нэхъ инхэм ящыщу мы махуэхэм къагъэщIэрэщIэж Шэджэм ЕтIуанэрэ Булунгурэ зэпызыщIэ автомобиль гъуэгур. Абы и кIыхьагъщ километр 27-рэ икIи лэжьыгъэр IыхьитIу гуэшащ.

КилометритI зи кIыхьагъ япэ Iыхьэр Шэджэм псыкъелъэхэм хуозэ. А Iэгъуэблагъэм къедзылIа бгы нэкIухэр кърагъэбыдэкI, мывэ къещэщэххэм цIыхухэмрэ машинэхэмрэ щахъумэн папщIэ, апхуэдэуи лъэс лъагъуэхэр зэрагъэпэщыж, гъуэгур нэхъ бгъуэ ящI.

Иджырей мардэм кърагъэтIасэу

Къэбэрдей-Балъкъэрым Ухуэныгъэмрэ ЖКХ-мк1э  и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, «ФIагъ лъагэ зиIэ гъуэгу шынагъуэншагъэхэр» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ федеральнэ гъуэгуу Аруан, Уштулу къуажэхэр, щIыналъэ гъуэгуу Старэ Шэрэдж, Жэмтхьэлэ, Сукан-Су жылэхэр зэпызыщIэхэр, километри 2,3-рэ зи кIыхьагъыр, мы махуэхэм къагъэщIэрэщIэж.

Гъуэгухэм телъ асфальтобетоныжьыр техыным, иужькIэ щIым и щхьэфэр зэгъэзэхуэжыным, гъуэгубгъум къыIут мывэхэр гъэувыным, бгы джабэр гъэбыдэным ехьэлIа лэжьыгъэхэр къанэ щымыIэ зэфIэкIащ.

Чэнджэщ щхьэпэхэр

Черниговская Татьянэ и IэщIагъэкIэ акъылым, щхьэкуцIым, гупсысэм я лэжьэкIэр къэзыхутэ щIэныгъэрылажьэщ. Санкт-Петербург дэт къэрал университетым нейропсихологие, психолингвистикэ хуэдэ предметхэмкIэ щрегъаджэ, тIэунейрэ щIэныгъэхэмкIэ докторщ: биологиемрэ филологиемкIэ. Илъэс 76-м ит цIыхубзым «жьыми щIэми докIу» жыхуаIэ хьэл зэрыдэплъагъум нэмыщI, уемыдэIуэнкIэ Iэмал имыIэу, шэрыуэу мэпсалъэ. Зи гугъу ищIхэри къыпфIэIуэхун хуей защIэщ.

Джэдкъазхэм фахуэсакъ

«Марек и узыфэщ» зэреджэр джэдкъазхэр нэхъыбэ дыдэу зэтезыгъалIэм. Ар япэу къэзыхутар абы зи цIэр фIаща, ветеринарием хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа мэжар еджагъэшхуэ Марек Йожефщ.

А вирус узыфэм и зэранкIэ лыпцIэм, фэм, кIуэцIым къыркуэхэр къыщыхокI, псантхуэхэм зэхъуэкIыныгъэ ягъуэт. Апхуэдэу а узыфэм къыхокI «В»-м и гупым хиубыдэ герпесым и пкъыгъуэ зэмылIэужьыгъуэу 6. Абыхэм джэдкъазым и иммунитетыр якъутэ, сыт хуэдэ узыфэ къапкърыхьэми пэщIэмытыфу.

ИпкIут из хъужрэ?

Дунейм щикъухьа адыгэхэм лIэщIыгъуэ хьэлъэ къызэранэкIахэм ямылъытауэ адрей лъэпкъхэм яхэмыкIухьыжу къызэрызэтенар ди Хабзэм и фIыщIэщ.