Календарь событий

21 сентября 2023

Республикэм и хабзэхъумэхэр токIуэ

Урысей Федерацэм и Лъэпкъ гвардием и дзэхэу Кавказ Ищхъэрэ округым щыIэхэм дзэ прикладной спорт лIэужьыгъуэхэмкIэ я чемпионат Зеленокумск щекIуэкIащ. 

Жылапхъэм хохъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым жылапхъэ нартыхум и куэдагъым иужьрей илъэситхум тонн мини 3-кIэ хигъэхъуащ, ар процент 25-кIэ нэхъыбэщ яIэу щытам нэхърэ. 

Дали и дамыгъэхэр

Сюрреализмым и сурэтыщI нэхъ цIэрыIуэ дыдэхэм ящыщ Дали Сальвадор и IэдакъэщIэкIхэм дамыгъэхэр сытым дежи IупщIу къыхощ. 

ЛЪЭПКЪ ПРОЕКТХЭР МЭЛАЖЬЭ

Псы къабзэкIэ къызэрагъэпэщ

Къэбэрдей-Балъкъэрым Ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министерствэм къызэритамкIэ, щIы щIагъым псы къабзэ къыщIэзыш инженер ухуэныгъэхэр Лашынкъей къуажэм къыщагъэщIэрэщIэж. Псы зэфэнкIэ абы къызэрегъэпэщ жылэм щыпсэум и нэхъыбапIэр, цIыху 4000 хуэдиз.

Адыгэ фIэхъусхэр

«ЩIэныгъэр хьилымщ», – жиIэгъат адыгэ узэщIакIуэ Куп Исмел. ЦIыхум и дунейр щIэныгъэ защIэу зэхэлъщ, гулъытэ хэха щагъуэтым деж хьэлэмэту къызэрыкIыу. 

ЗызышыIа щIегъуэжакъым

 «Нысашэ ехьэжьахэм» нэхърэ гулъытэр нэхъ зэзышалIэ ди псэукIэм хэткъым жытIэмэ, куэд къытпэрыуэну къыщIэкIынкъым. АкъылкIэ убгъэдыхьэмэ, абы и мыхьэнэ пэжыр цIыхуитI зэбгъэдэувэу цIыхубэр адэкIэ езыгъэфIэкIуэн унагъуэщIэ къызэрыунэхурщ. Ауэ зи насып къэкIуэгъуэр и насыпым егупсысыну Iэмал къыхуимыгъэнэным нэсащ хьэгъуэлIыгъуэм къарурэ мылъкуу текIуадэм. УнагъуэщIэм щIэгъэкъуэн дыхуэхъуным и пIэкIэ, нэчыхь зэпцIагъащIэр щIэкъутэжын щхьэусыгъуэхэр дымыгъэбагъуэу пIэрэ жыдэзыгъэIэ щапхъэ куэди ди нэгум щIокI. 

УIэгъэ мыхъужын

 Ар IейкIэ ягу къинащ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

ХьэрычэтыщIэ лэжьыгъэ мащIэмрэ курытымрэ я IэнатIэм проектхэм ахъшэхэр хуаутIыпщынымкIэ комиссэм хэтхэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ
2023 гъэм     фокIадэм и 11-м      Налшык къалэ      №186-ПП