Календарь событий

22 сентября 2023

Лимфомэм зыщыфхъумэ

Лышх узыфэхэмкIэ Ростов къалэм дэт IуэхущIапIэм и щIэныгъэлIхэмрэ дохутырхэмрэ а уз шынагъуэр къыщыщIидза дыдэм деж къызэрыпцIыхуну щытыкIэхэм зэпымычу топсэлъыхь. Мы зы гъуэгу ахэм гу лъыдагъатэ лъымрэ лимфэ системэмрэ лышхыр къызэреуэлIам и щыхьэт щытыкIэхэм.

ФокIадэм и 23-р Тхьэшхуэгухьэжщ

Нобэ Тхьэшхуэгухьэжщ - гъэрэ щIырэ щызэхыхьэжщ. Нобэ бэвыгъуэ махуэщ - гъавэхэплъэгъуэщ, тхьэгъуэлIыгъуэшхуэщ. АдакъэщIэ-хущIэ-пIастэ Iэнэ къэщтэгъуэщ, нэхъыжьхэр гъавэм щехъуэхъущ, щызэхъуэхъужщ, гуэнаплъэурэ я дзыхь щызэрагъэзщ.

Мамыр гъащIэм хэпсэухьу щытыну!

Уэ - адыгэпсэ зыIутым, адыгэ хабзэр зи бзыпхъэм, зи блэкIам щыгъуазэм, зи къэкIуэнум щIэгупсысым, зи анэбзэр адыгэбзэм - фокIадэм и етIощIанэ махуэр уи махуэшхуэщ.

Ухуэныгъэ нэхъыщхьэхэр

Бжьыхьэ уэлбанэхэм щIимыдзэ щIыкIэ Псыхъурей къуажэм зыхуей щыхуагъэзэнущ уэшхыпсыр зрикIуэ кIэнауэхэр.

Къуажэдэсхэм псыр ящIэмыуэн папщIэ кIэнауэхэр и чэзум гъэкъэбзэныр Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ. Зыхуеину техникэхэмкIэ къызэгъэпэща, щIыналъэм и «Водоканал» IуэхущIапIэм и IэщIагъэлIхэм пхъэнкIийхэр, кIэрыхубжьэрыхухэр, пшахъуэр, абыхэм я Iуфэхэри ягъэбыдащ, псыхьэлыгъуэр зэкIуалIэ псы зэхуэхьэсыпIэхэр зыгъэсея удзыжьхэри къыдагъэкъэбзыкIащ. Зи гугъу ящI кIэнауэхэм унагъуи 100-м нэс уэшхыпсым щахъумэнущ.

НОБЭ

ФокIадэм и 23, щэбэт

♦КъуэкIыпIэ Жыжьэм щагъэлъапIэ ­ къаплъэным и махуэр

♦Сауд Хьэрыпым и къэрал махуэшхуэщ - пащтыхьыгъуэ щигъуэта махуэщ.

♦1869 гъэм Менделеев Дмитрий химие элементхэм я периодическэ законыр къызэIуихащ.

♦1924 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щIэныгъэншагъэр щыгъэкIуэдынымкIэ комиссэ къызэрагъэпэщащ.

ЩытыкIэр ирагъэфIакIуэ

Къулъкъужын Ипщэ къуажэм иджырей мардэхэм тету зыхуей щыхуагъэзащ цIыхур зэфэну псыр къыщыщIаш щIыпIэхэмрэ псы хъумапIэхэмрэ.

Псыр зрагъэлъадэ, ар къыщихуу из щыхъуам деж лейр къызэрырагъэжыж пкъыгъуэхэр щIэуэ ягъэуващ. Апхуэдэ зэхъуэкIыныгъэхэм я фIыгъэкIэ къуажэдэсхэм зэпымыууэ икIи пэрыхьэту псы зэфэнумрэ зэрыIэбэнумрэ ягъуэтынущ.

«Псы къабзэ» лъэпкъ пэхуэщIэм хиубыдэу нэхъапэIуэкIэ мы жылэм и псы жапIэхэми зэхъуэкIыныгъэ щхьэхуэхэр халъхьащ, псы хъумапIэщIэхэр щагъэуващ.

Гримм зэшхэр

Гримм зэкъуэшхэр нэмыцэ тхакIуэхэщ, щIэныгъэлIхэщ. Якоб 1785 гъэм, Вильгельм - 1786 - м Ханау къалэм къулыкъущIэ унагъуэм къыщалъхуащ. 

Мамлюк адыгэхэм я зы махуэ

ЕтIуанэ Iыхьэ

Эмирхэм ящыщ куэд хаукIыкIауэ джэлащ, къэнахэр гужьеяхэщ. ИтIанэ шым къепсыххэри, зэуэн щIадзащ. Шэхьин-бей, Сулеймэн-бей сымэ я мамлюкхэр къабгъурыту хахуэу зауэрт. АрщхьэкIэ шэхэр лъэныкъуэ псомкIи къилъэтырт. Пшыхьым зэрыкIуа я джэдыгухэр, щыгъын хьэлъэхэр щахри, зэуэным пащащ мамлюкхэм, я сэшхуэхэр ягъабзэу, ику ит пщIантIэмкIэ кIуэтэну хэту. Я нэхъыбэр яхэтыжтэкъым. Шэхьин-бей щIым зэрытехуэу, и щхьэр паупщIри Мухьэмэд-Алий деж яхьащ, и уасэр къыIахыну.

Псы зыщIагъэлъадэ щIыхэм хагъахъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм къызэритамкIэ, 2019 - 2023 гъэхэм республикэм псы зыщIагъэлъадэ щIыуэ къыщагъэсэбэп гектар мин 30,5-рэ, дызэрыт илъэсым абы хагъэхьа гектар мини 5,7-ри хэту. Къапщытэж лъэхъэнэм къриубыдэу, федеральнэ, республикэ бюджетхэм къахэкIыу, къэрал дэIэпыкъуныгъэу а лэжьыгъэхэм хухахащ сом меларди 2,3-рэ.

И анэдэлъхубзэм и шэрыуагъыр я гум дохьэ

Усэ тхыным дихьэх щIалэгъуалэр кIуэ пэтми нэхъыбэ зэрыхъум хуэмурэ гу лъыдотэ. Абыхэм ящыщщ си унэцIэджэгъу Багъэтыр Алинэ. Ар иджыпсту КъБКъУ-м и «Экономикэ» къудамэм и магистратурэмрэ «Къэрал, муниципальнэ унафэхэр зэрызрагъакIуэр» къудамэм и бакалавриатымрэ щоджэ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ШэсыпIэ фонд» мыкоммерцэ зэгухьэныгъэм и Попечительскэ советым хэтхэмрэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ШэсыпIэ фонд» мы коммерцэ зэгухьэныгъэр шэсыпIэ зыхуригъэувэну хущIэкъуу хьэрычэтыщIэ лэжьыгъэ мащIэмрэ курытымрэ езыгъэкIуэкIхэм я проектхэм хэплъэнымкIэ комиссэм хэтхэмрэ зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ

 

2023 гъэм фокIадэм и 11-м                      Налшык къалэ                 №185-ПП

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ граждан жылагъуэм и IэнатIэхэмрэ зэращыдэлажьэр» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал программэм и гуэдзэным зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ

2023 гъэм фокIадэм и 11-м             Налшык къалэ               №184-ПП

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм унафэ ещI:

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и «Бжыгъэ жылагъуэр» къэрал программэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ

2023 гъэм фокIадэм и 11-м                           Налшык къалэ                            №183-ПП

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм унафэ ещI:

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

«Экономикэ зыужьыныгъэмрэ инновацэ экономикэмрэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал программэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ

2023 гъэм фокIадэм и 11-м                            Налшык къалэ                            №182-ПП

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм унафэ ещI: