Календарь событий

23 сентября 2023

КъБР-м щыIэ МВД-м къет

ПцIым фIым ухуишэркъым

КъБР-м щыIэ МВД-м экономикэ шынагъуэншагъэмрэ Iулъ­хьэм пэщIэтынымкIэ и IэнатIэмрэ Урысей ФСБ-м и щIыналъэ управленэмрэ я лэжьакIуэхэм къэлъыхъуэныгъэ Iуэхухэр ирагъэкIуэкIыу, илъэс 52-рэ зи ныбжь налшыкдэс цIыхубзым шэч хуащIащ ар гъэпцIагъэм пыщIауэ. 

Псалъэмакъ щхьэпэ

Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру КъБР-м щыIэ, полицэм и генерал-лейтенант Павлов Василий Урысей МВД-м и Краснодар университетым и Кавказ Ищхъэрэ институтым щезыгъаджэхэмрэ курсантхэмрэ ядригъэкIуэкIащ «Нэхъыщхьэм теухуа псалъэмакъхэр» дерс щхьэпэ. 

БгъэдыхьэкIэщIэхэр къагъэсэбэпынущ

Налшык щызэхэтащ КъБР-м Наркотикхэм пэ­щIэтынымкIэ и комиссэм хэтхэм я зэIущIэ. Ар иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек. 

Бзэм хуэсакъым лъэпкъри ехъумэ

Адыгэхэм я дунейпсо махуэм ирихьэлIэу, Кэнжэ ЩэнхабзэмкIэ и унэм пшыхь гуапэ ще­кIуэ­кIащ, адыгэбзэмкIэ егъэджакIуэхэр щагъэлъапIэу. 

Илъэсищым тращIыхь

КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий иригъэ­кIуэ­кIащ Iуэхугъуэ зыбжанэм щыхэплъа зэIущIэ. 

Ялэжьахэм ироплъэж

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтщ «Урысейм и тхыдэ-щэнхабзэ щIэиныр» IX Парламент зэIущIэу Дербент щекIуэкIым. Дауэдапщэр ещIэ­кIащ Дагъыстаным и цIыхубэ усакIуэ Гамзатов ­Расул къызэралъхурэ илъэси 100 зэрыри­къум. 

Жэуаплыныгъэр зыхащIэу

ВидеозэпыщIэныгъэ Iэмалыр къигъэсэбэпу, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Промышленнэ продукцэр хабзэр къызэпауду ­зегъэкIуэным пэщIэт къэрал комиссэм и зэIущIэм. Ар иригъэкIуэкIащ УФ-м и Правительст­вэм и вице-премьер - УФ-м промышленностымрэ транспортымкIэ и министр Мантуров Денис. 

Зэпыу имыIэу

 Урысей Правительствэм и УнафэщIым и къуэ­дзэ Хуснуллин Марат иджыблагъэ видео­конференц IэмалкIэ иригъэкIуэкIащ УФ-м ЩIыналъэхэм зегъэужьынымкIэ и комиссэм и Президиумым и зэхуэс. Абы хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.