Календарь событий

24 сентября 2023

Мурадхэмрэ хъуэпсапIэхэмрэ зи куэд

Краснодар крайм и Лазаревскэ щIыпIэм фокIадэм и 15 - 19 махуэхэм щызэхэтащ къэфакIуэхэм я XXII лъэпкъыбэ олимпиа-дэ. «Дахагъэмрэ гуапагъэмрэ дунейр яхъумэнущ!» зи фIэщыгъэ а Iуэху дахэр къызэригъэпэщащ Дунейпсо Арткомитетым (и унафэщIыр Бейтыгъуэн Iэуесщ). Абы ехъулIэныгъэхэр щы­зыIэрагъэхьэу хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ гуп зыбжанэ. Псалъэм папщIэ, «JamRaT» (Джамрат), «Дыгъэ шыр» (тIу­ри Нарткъалэ ейщ), «Инармэс» (Шэджэм), «Псыгансу» (Псыгуэнсу) къэфакIуэ гупхэр. 

НыбжьыщIэхэм я зыужьыпIэ

Адыгэхэм я махуэр щагъэлъапIэм ирагъэхьэлIэ­ри, Кэнжэ къуажэм къыщы­зэIуахащ боксым зыщыхуа­гъасэ спортзалыщIэ. Абы и хэщIапIэ хъуар курыт еджапIэ №20-рщ. 

Ди махуэшхуэм и щIыхькIэ

КъБР-м и Музыкэ къэрал театрым макъамэрэ къафэрэ щытепщэ пшыхь гуапэ щекIуэкIащ Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэм и щIыхькIэ. Ар ирагъэкIуэкIащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артистхэу Хьэмырзэ Ахьмэдрэ КIэхумахуэ ФатIимэрэ.

IэпэIэсэ

Гугъуэт-Иуан Бэллэ IэпэIэ-сэщ. Эпоксид сагъызым къы­хещIыкI хьэпшып цIыкIуфэкIу гъэщIэгъуэнхэр. Абы нэмыщI, къэлътмакъ зэрыхъахэр и IэдакъэщIэкIщ. IэпэIэсэным хуе­джакъым, атIэ езыр-езыру зы­хуи­гъэсэжащ. Пэжщ, абыкIэ куэ­ду сэбэп къыхуэхъуащ щы­цIыкIум и анэшхуитIым зы­хуагъэсауэ щытахэр.