Календарь событий

27 сентября 2023

Гуапагъэмрэ дахагъэмрэ дунейр кърагъэлынущ!

Сочэ къалэм щызэхуащIыжащ «Гуапагъэмрэ дахагъэмрэ дунейр кърагъэлынущ!» къэфакIуэхэм я XXII лъэпкъыбэ олимпиадэр. Ар къызэрагъэпэщащ Дунейпсо Арт комитетымрэ «Культурный фронт России» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ.
Зэхьэзэхуэм я зэфIэкI щагъэлъэгъуащ Армением, Куржым, Алыджым, Къэбэрдей-Балъкъэр, Осетие Ищхъэрэ - Алание, Шэшэн, Адыгэ республикэхэм, Ставрополь, Краснодар крайхэм, Урысей Федерацэм и нэгъуэщI щIыпIэхэм къикIахэм я къэфакIуэхэр. 

ЩIэблэм анэдэлъхубзэ яIурылъын папщIэ

Сабийхэм тхылъ яхуэзытхым езым и псэр къабзэу щытыпхъэщ, цIыкIухэм я гурыгъухэр зыхищIэн щхьэкIэ.

Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэм траухуэ

КъБКъУ-м и библиотекэм и художественнэ, лъахэхутэ къудамэм и лэжьакIуэхэм тхыдэмкIэ кафедрэм и егъэджакIуэхэр ящIыгъуу, Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэм ирихьэлIэу къыщызэрагъэпэщащ «Адыги: вехи истории» дерс щхьэпэр. Абы хэтащ КъБКъУ-м ДизайнымкIэ и колледжым и 1-нэ курсым, ПедагогикэмкIэ, психологиемрэ физкультурно-спорт егъэджэныгъэмкIэ институтым и 2-нэ курсым щеджэ студентхэр. 

Бзэ телъыджэ

Тырку Ищхъэрэм и бгылъэ щIыпIэхэм щыIэщ Кушкёй къуажэ цIыкIу. Абы щыпсэухэр зэрызэпсалъэ «кушдили» бзэм (бзухэм я бзэ жиIэу аращ) хуэдэ зыщIыпIи щыIэкъым. Абы къыхэкIыу ар ЮНЕСКО-м хигъэхьащ дунейпсо щэнхабзэ щIэинхэм.

Туризмэм и махуэ

1980 гъэм къыщыщIэдзауэ фокIадэм и 27-р Туризмэм и дунейпсо махуэу ЩIы Хъурейм и къэрал куэдым щагъэлъапIэ. АбыкIэ унафэ къыщащтащ Испанием и Торремолинос къалэм 1979 гъэм щекIуэкIа, ООН-м деж щыIэ Дунейпсо турист зэгухьэныгъэм и зэIущIэм. 
Тхыдэм щыщщ

Унэр къагъэщIэрэщIэжащ

Налшык Лениным и цIэр зезыхьэ и уэрам нэхъыщхьэм и теплъэр ефIакIуэ зэпытщ. Иужьрей илъэс зэкIэлъыкIуэхэм абы щаухуащ фэтэр куэду зэхэт иджырей унэ зэтет зыбжанэ, нэхъапэм яухуа унэхэри гулъытэншэу къамыгъанэу зыхуей хуагъазэ. 
Лениным и проспектымрэ Лермонтовым и цIэр зезыхьэ уэрамымрэ я зэхэкIыпIэм, лъэныкъуитIри къызэщIиубыдэу, тет чырбыш плъыжь унэр къалащхьэр япэу зыгъэдэхахэм ящыщщ. Ар къатиплIу зэтетщ, и унащхьэхэр гипскIэ гъэщIэрэщIащ. Мазэ зыбжанэ хъуауэ абы и ижьрабгъу лъэныкъуэ зыкъэзыгъэшыр зыхуей хуагъазэ.

БетэмалкIэ IэщIахырт

Метр 5642-рэ зи лъагагъ Iуащхьэмахуэ дэкIыну хуейхэм я бжыгъэм хэхъуэ зэпытщ. Ар хъарзынэт, ауэ а щыгур къэзыгъэIурыщIэхэм я дэтхэнэми абдеж къыщинэн хуейуэ къелъытэ фэеплъ гуэр, ирехъу ар бэракъ, сурэт, я гум къыпылъэда тхыгъэхэр зытет пхъэбгъу икIи абыхэм мыхьэнэшхуэ ирамытурэ йокIуэкI, хэт ар зэран зыхуэхъур жыхуаIэу.

Арыкъ и гъуэгущIэр

Тэрч куейм хыхьэ Арыкъ жылэм километри 2,5-рэ зи кIыхьагъ и автомобиль гъуэгур иджыблагъэ щызэрагъэпэщыжащ, «ФIагъ лъагэ зиIэ гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ.

НОБЭ

ФокIадэм и 27,
бэрэжьей

Туризмэм и дунейпсо махуэщ
 ГъэсакIуэхэмрэ зи школ кIуэгъуэ мыхъуахэр щапI IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэмрэ я махуэщ 
1933 гъэм
къалъхуащ филологие щIэныгъэхэмкIэ доктор, профессор, литературэдж, КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Хьэщхъуэжь Раисэ.
1965 гъэм къалъхуащ тхыдэ щIэныгъэхэмкIэ доктор, КъБКъУ-м и профессор Къущхьэбий Анзор.

Тхьэ закъуэр зи фIэщ хъуа япэ бзылъхугъэ

Тхьэ закъуэр зи фIэщ хъуа Мусэ (Моисей) бегъымбарымрэ Рамзес ЕтIуанэ фирхьэунымрэ я зэхуаку дэлъа зэпэщIэтыныгъэмрэ, джатэдэпщым лъэпкъым къытригъэхьа леймрэ и хъыбар зэхэфхыжауэ къыщIэкIынщ. Ар нобэм къахьэсащ тхылъ лъапIэхэм. Пасэрей мэжусий тхьэ бжыгъэншэхэр IэщIыб ящIу, цIыхухэм зы Тхьэ закъуэр я фIэщ щыхъуа лъэхъэнэрт ар, илъэс 3200-кIэ узэIэбэкIыжмэ. 

Бжьыхьэм и джэ макъ

(Iуэтэж) 
Жэпуэгъуэм нэсыным къэнэжа щIагъуэ щыIэкъым. Псы Iуфэхэм, псыпцIэхэм иджыри ущрохьэлIэ гупышхуэ зэрыгъэхъуа къуалэбзухэм, кърухэм, губгъуэ бабыщхэм. Абыхэм лъэтэжыну загъэхьэзыру аращ. ЩIымахуэ щIыIэ къапэмыплъэмэ, абыхэм языныкъуэхэр ди щIыпIэм къыщинапэ щыIэщ, Iэгъуэблагъэм псыпцIэ итыххэмэ. Ахэр щIымахуэм апхуэдэу щтыркъым, итIанэ, лъагэу зэщIэкIа къамылхэм яшхын пэрыхьэту щагъуэт.

Хьэрэ-Кхъуэрэ и пирамидэхэр

Кавказ лъэпкъхэр къызытехъукIыжа пасэрей лъэпкъыжьхэм щэху куэд къащIэнауэ нобэм къихьэсащ тхыдэм. Абыхэм ящыщщ псэ унэхэр, пирамидэхэр, сыдж, абрэмывэ телъыджэхэр. 
Кавказ Ищхъэрэм сыт щыгъуи щыпсэуа адыгэхэм псэ унэхэр зищIысым теухуауэ хъыбар гъэщIэгъуэнхэр жаIэж... КъызэрыщIэкIымкIэ, бгырысхэр апхуэдизкIэ куэдрэ псэурти, сабийм хуэдэу цIыкIу хъужырт. Апхуэдэ жьыкIэфэкIэхэр псэ унэм иралъхьэрти, я Iэпкълъэпкъыр къэщIэрэщIэжырт, жи! КIэщIу жыпIэмэ, я псэр IумыкIыурэ а псэ унэм я пкъым зыкъыщиужьыжырти, цIыхущIэу къикIыжырт. ФIэщ щIыгъуейщ!