Календарь событий

28 сентября 2023

Сытыр нэхъ Iей?

Къуажэ гуэрым унагъуэшхуэ, зэкъуэшыбэу щыпсэурт. ПщэфIапIэ закъуэм щIэмышхыкIыжыф щыхъум, я лэгъупIэмпIэхэр щхьэхуэ ящIами, пасэм хабзэу зэрыщытауэ, я адэжь пщIантIэр я зэхуэдэт.

СССР-р мыхъуамэ…

Къэрал зэрыхъурэ Израилыр США-м и жыIэм щIэтми, езы журтхэр мыIейуэ зэрыщыгъуазэщи, ар къызэгъэпэщыным нэхъ хэлIыфIыхьар Совет Союзырщ. Дауи, аращ, Советхэм дипломатие зэхущытыкIэхэр зэхуамыIэжми, 1953 гъэм Сталин Иосиф щылIар мис а Израилым нэщхъеягъуэ махуэу ягъэувауэ щIыщытар. Москва ядэIэпыкъуащ иужькIи. Арыншамэ, уеблэмэ езы къэралыр картэм итынутэкъым.

Эволюцэм и щыуагъэ

Алмэстым теухуа хъыбар гъэщIэгъуэнхэр дуней псом къыщокIуэкI. Сыбырым, Гималайм, Америкэ Ищхъэрэм, Австралиев, Кавказым… КриптозоологиемкIэ дунейпсо зэгухьэныгъэу Тусон къалэм щыIэм (Аризонэ штатым хохьэ) къызэрыщахутамкIэ, алмэстым я бжыгъэр мащIэкъым нобэкIэ. ЩIэныгъалъэхэм я къэхутэныгъэхэм шэч къытрамыхьэ хабзэми, ар фIэщ щIыгъуейщ.

ЖыгыуIум теухуауэ

ЖыгыуIур емызэшу жыгым тоуIуэ, еугъуэн, шхыныр къеулъэпхъэщ, и шырхэм псэупIэ яхуещI. Дэнэ кърахрэ апхуэдиз къару жыпIэнкIи хъунщ, абыхэм уакIэлъыплъмэ! Абыхэм ялъэкIынури, я Iэпкълъэпкъым и ухуэкIэри, зэрыпсэу Iэмалхэри щIыуэпсым зэхуигъэкIуащ къызыхуэтыншэу. ЖыгыуIум и теплъэри, и хьэлхэри гъэщIэгъуэнщ.

Псысэ телъыджэхэр зытхар

Андерсен Ганс Кристиан дуней псом щыцIэрыIуэ тхакIуэщ. «Гадкий утёнок», «Принцесса на горошине», «Снежная королева», «Дюймовочка» псысэхэр хэти ецIыху. И тхыгъэхэр бзи 150-кIэ зэрадзэкIащ икIи абыхэм я щIэщыгъуагъыр зэи икIыркъым. Андерсен къигъэщIа лIыхъужьхэр жьыми щIэми яцIыху.

Губгъуэ лэжьыгъэхэр зэпыуркъым

Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, республикэм и мэкъумэшыщIэхэм гъавэр жыджэру кърахьэлIэж. Иужьрей махуэхэм дунейр зэрыхуэбари сэбэп къахуэхъуащ лэжьакIуэхэм.

Гектар мини 10-м щIигъум нартыху гъавапхъэу тонн мин 65-рэ къытрахыжащ. ХадэхэкI зэмылIэужьыгъуэу тонн мини 175-рэ, кIэртIофу тонн мини 105-рэ. Апхуэдэуи пхъэщхьэмыщхьэхэр къыпач, мэракIуэ лIэужьыгъуэхэри зэщIакъуэж.

Къалэм и бжьыхьэ теплъэр

Къалэухуэ IэнатIэхэм яхузэфIэкI къагъанэркъым ди щыхьэрым и теплъэр егъэфIэкIуэным теухуауэ. Налшык зыгъэдахэ удзгъэкIхэм бжьыхьэ гъэгъа хэсэгъуэр мы махуэхэм щIыпIэ щхьэхуэхэм щаублащ. Гъэмахуэ псом щIэращIэу итахэм я пIэм къоувэ бжьыхьэ-щIымахуэ лъэхъэнэм и щIыIагъымрэ псыIагъымрэ тыншу пэщIэт гъэгъа лIэужьыгъуэхэр. Ахэр къихутащ Ленинымрэ Головкомрэ я цIэхэр зезыхьэ уэрам зэхэкIыпIэр зыгъэдахэ удз хэсапIэ нэхъ ин дыдэм - КъБР-м и Правительствэм и Унэм хуэзэу.

ЩытыкIэ гугъум къызэрикIыным хэтщ

2024 гъэм Урысейм и щIэныгъэ Академием и щIэныгъэлIхэм хэIущIыIу ящIынущ щIы щхьэфэмрэ абы къыщыкI щхъуантIагъэхэмрэ хъумэным теухуа къэрал программэм лъабжьэ хуэхъун хуейуэ ягъэхьэзыр дэфтэрыр.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Унафэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм 2024 гъэр Архитектурэм и илъэсу щыгъэувыным зыхуэгъэхьэзырынымкIэ икIи ар егъэкIуэкIынымкIэ къызэгъэпэщакIуэ комитет зэхэгъэхьэным и IуэхукIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм 2024 гъэр Архитектурэм и илъэсу щыгъэувыным зыхуэгъэхьэзырын икIи ар щрагъэкIуэкIын мурадкIэ:

1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм 2024 гъэр Архитектурэм и илъэсу щыгъэувыным зыхуэгъэхьэзырынымкIэ икIи ар егъэкIуэкIынымкIэ къызэгъэпэщакIуэ комитет зэхэгъэхьэн.

НОБЭ

ФокIадэм и 28, махуэку

♦Адыгэ фащэм и махуэщ

♦ХьэщхьэрыIуэ узым ебэныным и дунейпсо махуэщ

♦Къэрал хабзэм теухуа щIэныгъэ зэгъэгъуэтыным и дунейпсо махуэщ

♦УФ-м и Атомнэ промышленностым и лэжьакIуэм и махуэщ

♦Урысейм щагъэлъапIэ генеральнэ директорым и махуэр