Календарь событий

29 сентября 2023

Iэгъэбэгухэр

Дунейм тетщ Iэгъэбэгу лIэужьыгъуэу мелуани 2-м нэблагъэ. Абыхэм я процент 95-р иджыри къыздэсым яджакъым, ягъэунэхуакъым.

ДжэдыкIэрыпщ

Япэ Iыхьэ

1

Фраги Махътумкули

 Махътумкули Фраги (1724 - 1807) цIэмкIэ щэнхабзэм къыхэна усакIуэр тыркумэн лъэпкъым щыщщ. ЩIалэр дунейм къыщытехьа лъэхъэнэм и лъэпкъыр персхэм я жьауэм щIэтт. Усэ тхыныр IэщIагъэ хуэхъуа иужь, Махътумкули псевдоним папщIэу «Фраги» цIэ лейр къищтащ.

 ЩIалэм япэ егъэджакIуэ хуэхъуар и адэрщ. И сабиигъуэм персыбзэрэ хьэрыпыбзэкIэ еджэфырт, ар куэдкIэ и фIыгъэт и адэм зэхуихьэсауэ унэм тхылъ куэд зэрыщIэлъым. ЗэрыусакIуэм нэмыщI, Махътумкули иджыри фащIэт, дыщэкIт, гъукIэт.

Къэбэрдей жылэхэр

Тыркум щыIэ Къэбэрдеишхуэм и щIыналъэр километр зэбгъузэнатIэ мини 10 мэхъу. Къэбэрдей жылагъуэхэм зэреджэр, абыхэм ятеухуахэр 1986 гъэм къыдэкIа, Мухъсин Субаши итха «Къайсэр и блэкIамрэ и нобэмрэ»  тхылъым кърихыжауэ щытащ журналист, публицист ХьэфIыцIэ Мухьэмэд.

Багъ Идар Урысей Федерацэм тIэунейрэ и чемпионщ!

Мейкъуапэ къалэм къикIыу иджыблагъэ хъыбар гуапэ къытIэрыхьащ. ФокIадэм 23 - 29-хэм абы щокIуэкI Урысей Федерацэм щыщ цIыхухъухэмрэ цIыхубзхэмрэ тхэквондомкIэ (ВТФ - Олимп джэгухэм хыхьэмкIэ) я чемпионат. Абы япэ увыпIэр къыщихьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и спортсмен, «Пять колец» спорт академием и гъэсэн Багъ Идар.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

 2023 гъэм и бжьыхьэм цIыхухэр дзэ къулыкъум ираджэныр къызэгъэпэщын папщIэ лэжьыпхъэхэм я IуэхукIэ 
 «Дзэм къулыкъу щащIэну я пщэ дэлъ къалэнымрэ дзэ къулыкъумрэ я IуэхукIэ» Федеральнэ законым ипкъ иткIэ, 1996 - 2005 гъэхэм хиубыдэу къалъхуа цIыхухэу зи ныбжьыр илъэс 27-м нэмыса икIи запасым щымыIэ цIыхухэр 2023 гъэм и бжьыхьэм дзэ къулыкъум ираджэныр къызэрагъэпэщын мурадкIэ унафэ сощI:
1. Мы Указым щIыгъу гуэдзэнхэр къэщтэн:
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм  и комиссэм хэтхэр;

ЛIыгъэ зыхэлъа фызабэхэр

Сыту гуауэ икIи хьэлъэ фызабэ псалъэр. Арауэ къыщIэкIынщ дуней псом фызабэу тетым я махуэ хэха щIаIэжри. Сэ нобэ зи гугъу фхуэсщIынур зи щхьэгъусэхэр Хэку зауэшхуэм (I94I-I945 гъэхэм) хэкIуэдауэ, Шэрэдж Ищхъэрэ къуажэм дэIэпыкъуэгъуншэу къыдэна, лIыгъэмрэ хахуагъэмрэ я щапхъэу лъэхъэнэ хьэлъэм лъэ быдэкIэ къикIа фызабэхэрщ. 
Ди къуажэгъухэу, я къару илъыгъуэу щIалэ 246-рэ а зауэ угъурсызым дэкIат. Хэкум, щIэблэ къэкIуэнухэр мамыру псэуным я псэ щIатащ щIали I57-м. А зауэ гущIэгъуншэм зеиншэ ищIащ ди къуажэ сабийуэ I80-рэ. Зеиншэм и дуней Iыхьэр узэмыхъуэпсэнщ. 

НыбжьыщIэхэр зэхьэзэхуащ

 Краснодар крайм щрагъэк1уэк1ащ къарукIэ зыхъумэжыным пыщIа спорт лIэужьыгъуэхэмкIэ ныбжьыщIэхэм я 15-нэ Урысейпсо джэгухэр . ТхэквондомкIэ спортсмен 300 щызэпеуащ абы. Ахэр ди къэралым и щIыпIэ зэмылIэужьыгъуэ 18-м къикIат.

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэхэр 24-рэ хъурт. Абыхэм ящыщу япэ увыпIэр къахьащ Сасыкъ Исмэхьил, Науржан Ясинэ, Ахмадовэ Аминэ, Мамхэгъ Эмир, ПащIэ Заурбэч, Трегубов Герман, Гупзешэ Албэч сымэ.

Нэри пэри зыхуэху Кавказ Ищхъэрэ!

Апхуэдэ фIэщыгъэ зиIэ сурэт гъэлъэгъуэныгъэ фокIадэм и 14-м щыщIэдзауэ щокIуэкI Москва и Внуковэ международнэ кхъухьлъэтапIэм. Выставкэр мы илъэсым и кIэ пщIондэ екIуэкIынущ. Iуэхур къызэрагъэпэщащ СКФУ-мрэ кхъухьлъэтапIэмрэ, Кавказ. РФ IуэхущIапIэр я дэIэпыкъуэгъуу.

Дэнэ япэу къыщежьар?

Тхыдэм и зы плIанэпэ

Си бэуэгъуэр акъужьым къизгъахъуэу…

Сэ закъуэныгъэм сыкъыхуигъэщIащ,
Сигу щIыIэрысыр гукъэкIыжкIэ спIыжу.
Псэр ежьэу зэрыкIуэдрэ куэд щIащ,
Iэ зыдэслъэжыр абы и сыныжьырщ.

Цезарь

Пасэрей Урымым и диктатор цIэрыIуэу щыта Гай Юлий Цезарь и щIалэгъуэм пиратхэм ядыгъури, зейхэм иращэжауэ щытащ. АрщхьэкIэ, Цезарь къилъытащ ар пудыIуэу зэращэжам игъэикIауэ. Хуит къэхъужа нэужь, и Iыхьлыхэм пIалъэкIэ кхъухь къаIрихри, гъэр зыщIауэ щыта пиратхэр къигъуэтри иукIащ. 
 Галл зауэм хэту, Цезарь илъэсийкIэ щыIащ иджырей Швейцариер, Франджыр, Бельгиер, Германиер, Великобританиер здэщыIэ щIыпIэхэм. Урымым къыгуигъэхьащ Антлантическэ хытIыгум щыщIэдзауэ Рейн псым нэс къызэщIэзыубыдэ щIышхуэ. 

Дзэ Iуэху хэхам хэтхэм я дэIэпыкъуэгъуу

ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэм фокIадэм и 23-м концерт щекIуэкIащ, республикэм щыщу дзэ Iуэху хэхам хэт щIалэхэм ядэIэпыкъун мурадкIэ.
Концертыр ягъэдэхащ республикэм и районхэмрэ къалэхэмрэ я уэрэджыIакIуэ, къэфакIуэ гупхэм. Абы Хэкум теухуа уэрэдхэр щагъэзэщIащ, усэхэм къеджащ. КъищынэмыщIауэ, гукъыдэж зиIэхэм зауэлIхэм письмохэр хуатхащ. Абы хыхьэу ныбжьыщIэхэм къэрэндащ зэмыфэгъухэмкIэ сурэтхэр ящIащ. Ахэр дзэ Iуэху хэхам щыIэхэм мыгувэу хурагъэшэнущ, зыхуеину шхыныгъуэхэмрэ хьэпшыпхэмрэ я гъусэу. 

Башкирием къикIа артистхэр

Гафури Мэжит и цIэр зезыхьэ Башкир академическэ драмэ театрым и унафэщIхэмрэ актёрхэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и хьэщIащ «Большие гастроли» къэрал Iуэхум хыхьэу. Iуэху дахэр къызэрагъэпэщащ УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм и нэIэм щIэту. 
Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм фокIадэм и 19-м хьэщIэхэмрэ бысымхэмрэ я пресс-конференц щекIуэкIащ. КъБР-м и цIыхубэ артист Балъкъэр Юрэ зэхыхьэр къыщызэIуихым жиIащ «Большие гастроли» проектым хыхьэу къэралыр лъэпкъ театрхэм зэрадэIэпыкъум и фIыгъэкIэ иджы театрхэм нэгъуэщI щIыналъэхэм зыкъыщагъэлъэгъуэну Iэмал зэраIэр. 

«Дыгъужь шыр»

Серебряковым  къагъэтIылъыжар къищтэри, Арслан хуишиижащ. ЩIалэ цIыкIум ар зэрыIэрыхьэжу гъущIыр и Iупэм иригъэIусэри, къезытыжам щхьэщэ хуищIащ.
- Дыгъужь шыр нэсщ, - жиIащ Рябовым, абы и зыIыгъыкIэм хьэщыкъ зэрищIар нэрылъагъуу, - зыуи къыпщымыхъуу бийм и увыIэпIэм уихьэн жыхуэпIэр… Хьэуэ, сэ игъащIэкIэ къызгурыIуэну къыщIэкIынкъым къуэкIыпIэм щызекIуэ хабзэхэр.
- Хуеймэ, ди гупым къыхренэ - Серебряков и нэр триубыдэри еплъащ гъэрыпIэм къришам - и гур зэуэ кIэрыпщIат а щIалэ цIыкIум.

НОБЭ

ФокIадэм и 29, мэрем
Гум и дунейпсо махуэщ
Дэгухэм я дунейпсо махуэщ
Машинэ зыщIым и махуэщ
КъуэкIыпIэ Жыжьэм къаплъэным и махуэр щагъэлъапIэ
1806 гъэм къалъхуащ адыгэ тхакIуэ, дзэ къулыкъущIэу щыта Къаз-Джэрий СулътIан.
1921 гъэм къалъхуащ Совет Союзым и ЛIыхъужь Хьэбэчыр Умар.