Календарь событий

30 сентября 2023

ЩIалэгъуалэм я мурадыфIхэр

«Урысейм и пэрытхэр» къэралпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэр иджыблагъэ зэфIэкIащ. Псори зэхэту къапщтэмэ, цIыху 400-м нэс хэтащ. ­КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек яхуэзащ абы щытекIуахэу Бэгъуэт Мухьэмэд, Къармэ Мурат, Къущхьэ Инал, Аттаевэ Лейлэ, Гызыев Алим, Уэзрокъуэ Аннэ, Теунэ Мурат, Хьэпэ Замир сымэ. Мякининэ Оксанэрэ Ездэч Залымрэ зэIущIэм ­кърихьэлIэфакъым, IуэхукIэ нэгъуэщI щIыпIэ зэрыщыIэм къыхэкIыу. 

Адэжь лъапсэм ираха щIы IэмыщIэ

Мы махуэхэм Апсным щагъэлъапIэ 1992 - 1993 гъэхэм екIуэкIа Куржы-Абхъаз зауэр я текIуэныгъэкIэ зэриухрэ илъэс 30 зэрырикъуар. Къэ­ралпсо мыхьэнэ зиIэ а лъэпкъ махуэшхуэм и щIыхькIэ щIыналъэм Iуэхугъуэ куэд щокIуэкI: зэхуэсхэр, гукъэ­кIыж­хэр щыкуэд зэIущIэхэр, концертхэр, гъэлъэгъуэныгъэ­хэр, нэгъуэщIхэри. Абыхэм ящыщщ Сыхъум дэт ЩIыхьым и парк фэеплъ щIыпIэм ще­кIуэкIа Iуэхугъуэри.

Счётчик «губзыгъэхэр» ягъэув

«Кавказ Ищхъэрэм и Россети» ПАО-м и къудамэ «Къэббалъкъэнерго»-м республикэм и жылагъуэхэм электрокъарууэ къагъэсэбэпар къызэрапщытэ Iэмэпсымэ «губзыгъэхэр» щыгъэувын щIадзащ. 

Иджырей библиотекэхэм къахохъуэ

Кыщпэк къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм къыщызэIуахащ Бахъсэн щIыналъэм щыяпэ модельнэ библиотекэ.

Республикэм къилэжьыж мылъкум хохъуэ

УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Чайкэ Юрийрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ Псыхуабэ лэжьыгъэ IуэхукIэ щызэхуэзащ.

ЗэхъуэкIыныгъэхэр халъхьэ

КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий иригъэкIуэкIащ Iуэхугъуэ зыбжанэм щыхэплъа зэIущIэ. 

Хабзэхэм я проектхэм хоплъэж

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэ­кIуэкIащ хабзэубзыху Iуэху­щIапIэм и Президиумым и зи чэзу зэIущIэ. 

«ЩIэныгъэ зэкъуэтыныгъэм Фортов Владимир къыхолыдыкI»

РАН-м и Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центрым зэIущIэ щекIуэкIащ, академик Фортов Владимир и Iуащхьэ («Пик Фортова») Къэбэрдей-Балъкъэрым къызэ­ры­щы­зэ­Iуахам теухуауэ. Абы хэтащ КъБР-м и Парламентым и Уна­фэщI Егоровэ Татьянэрэ республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуа­лэм я IуэхухэмкIэ и ко­митетым и унафэщI Емуз Нинэрэ.