Календарь событий

01 декабря 2023

Илъэс лэжьыгъэр яубзыху

Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм и нэIэ зытет Iуэху нэхъыщхьэхэм ящыщщ республикэм илъэсым къриубыдэу къэкIыгъэ лIэужьыгъуэу щыхасэнур зыхуэдэхэр, абыхэм хухахыну щIыпIэхэр убзыхуныр.

ЕрыскъыхэкIыу ящэм хохъуэ

Нэхъапэм ди къэралым къыщымыхъуауэ, иужьрей илъэсиблым фадэрэ фадэхэкIыу нэхърэ ерыскъыхэкIыу ящэр нэхъыбэ хъуащ.

Псалъэм папщIэ, дызэрыт илъэсым и япэ мазипщIым къриубыдэу ерыскъыуэ ящэм и куэдагъым хэхъуащ проценти 3,8-кIэ. А лъэхъэнэм хуэзэу фадэу, фадэхэкIыу зэрагъэкIуэкIар нэхъыбэ зэрыхъуар проценти 3,3-кIэщ. ФадэхэкIыр щынэхъыбар 2016 гъэращ.

Лэгъупыкъу

Лэгъупыкъур уафэм къоувэ уэшх ткIуэпсхэр дыгъэпсым къыщыпэцIум деж. Япэ дыдэу абы хэт плъыфэхэр къриIуауэ щытащ инджылыз математик, физик, астроном Ньютон Исаак. ЯпэщIыкIэ абы игъэщхьэхуащ плъыфитху: плъыжь, гъуэжь, удзыфэ, щхъуэ, шакъафэ. ИужькIэ плъыфэхэм я бжыгъэр макъамэм и нотэхэм япэбжу къилъытащ. Лэгъупыкъур хъурейщ. Хъурей ныкъуэу ар щIэтлъагъур щIым диплъыкIыу абы дызэрыхудэплъейм къыхэкIыущ. Кхъухьлъатэм уису лэгъупыкъум уеплъмэ, ар зэрыхъурейр къэплъагъунущ.

ПсынщIэу зызыужь къалэ

Урысейм щыпсэухэм 2023 гъэм нэхъыбэу зыщагъэпсэхуну яфIэфIу къыхаха къэралхэм япэ увыпIэр зыIыгъыр, адрей илъэсхэми хуэдэу, Тыркурщ. Абы къыкIэлъокIуэ Египетыр. Ещанэ увыпIэр яIыгъщ Хьэрып Эмират Зэгуэтхэм. Иужьрейм хиубыдэ Дубай къалэм нэхъыбэу зыщызыгъэпсэхухэм я бжыгъэмкIэ ди къэралым етхуанэ увыпIэр иIыгъщ - Оманым, Сауд Хьэрыпым, Индием, Великобританием я ужькIэ. 2022 гъэм и кIэм къапщытэжауэ зэрыщытамкIэ, Урысейм щыщу Дубай зыщызыгъэпсэхуар цIыху мин 758-рэ хъурт.

Лышхымрэ дезодорантхэмрэ

Зэманым декIур лIыфIщ жиIами, а зэманым къыздихь щIэщыгъуэхэр цIыхум къыщыхуэмысэбэпи щыIэщ. Уеблэмэ арыншэу гъащIэр ди нэгу къытхущIэмыгъыхьэу къыддекIуэкI хьэпшыпхэмрэ Iэмэпсымэхэмрэ узыфэ мыхъужыныр къыщызэщIагъэуши къохъу.

Афыпс - Афы - Афыпсыпэ

Афыпс - Адыгэ Республикэм щежэх псыщ, Кавказ Шытх Нэхъыщхьэм хиубыдэ Афы бгым (метр 738-рэ и лъагагъщ) къыщожьэ, километр 96-рэ и кIыхьагъщ, Шапсыгъ псы хъумапIэм бгъэдэт Афыпсыпэ къуажэм бложри, сэмэгу лъэныкъуэмкIэ Псыжь щыхолъэдэж.

Емызэш мэшыбэ ещIэ

Бахъсэн къалэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм «Пэрытхэм я зэщIэхъееныгъэм» и щIыналъэ къудамэм и унафэщI Шыпш Аслъэн курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт IуэхущIапIэхэм щIэс ныбжьыщIэхэм я зэIущIэ иджыблагъэ ядригъэкIуэкIащ.

ЛъэхъэнэщIэм и щIэблэ

Я художественнэ дуней лъагъукIэкIи я хъэтIкIи япэ итахэм къащхьэщыкIыу, уеблэмэ «лъэхъэнэщIэм и щIэблэкIэ» уеджэ хъуну иужьрей илъэсхэм лъэпкъ лирикэм ныбжьыщIэ зыбжанэ, гуп щхьэхуэу, къыхыхьащ. Лъэпкъ литературэм и бэуэкIэм кIэлъыплъ щIэныгъэлIхэри къызэрыгуэкI щIэджыкIакIуэхэри зыщыгуфIыкI а щIэблэм хохьэ Хьэвжокъуэ Людмилэ, КъуэщIысокъуэ Марьянэ, Жамбэч Рабия, Гугъуэт Заремэ, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Беслъэней Нинэ, Иуан Аксанэ, Къэзан (Гъыдэ) ФатIимэт, Шорэ Маринэ, Кумыщ Маринэ, нэгъуэщIхэри.

НОБЭ

Дыгъэгъазэм и 1,  мэрем

♦СПИД узыфэм ебэныным и дунейпсо махуэщ

♦Хоккейм и урысейпсо махуэщ

♦1933 гъэм Москва Литературэ институт къыщызэIуахащ.

♦2001 гъэм «Урысей зэкъуэт» партыр къызэрагъэпэщащ.

♦1933 гъэм къалъхуащ биологие щIэныгъэхэмкIэ доктор, КъБКъМУ-м и профессору щыта КIэш Антонинэ.

Хьэрфхэр зэтехуа къудейщ

Италием щыIэ Аппенин хытIыгуныкъуэм и ипщэкIэ, Альпы бгы гупым и лъапэм деж щылъщ нобэ зэдгъэцIыхуну щIыналъэр нэмыцэхэмрэ урымхэмрэ я зэхуэдэ хэкуу къалъытэ Трентэ-Альтэ-Адиджэ автономиер. ЗыгуэркIэ ди лъэпкъым епхауэ пIэрэ а щIыналъэм кIуэцIрыж Адиджэ, языныкъуэхэм къызэрапсэлъымкIэ, Адиге псыежэхым и цIэр?