Календарь событий

02 декабря 2023

КъыпцIэ дэлэн цIэрыIуэр

           Гъэм и зэман къэс и Iэнэ ухуэкIэ иIэжщ. Гъавэр щыIуахыж бжьыхьэм хуэдэу щIым къытекI пхъэщхьэмыщхьэхэмрэ хадэхэкIхэмрэ унэри унагъуэри щагъэгуфIэ къызэрытхуимыхуэм хуэдэу, узыншагъэрэ къэуаткIэ гъэнщIа а гъащIэ гъусэхэм яхуэфэщэн пщIэ яхуэтщIыжыфыркъым. Унагъуэ шхыным и пщIэр зэрыкIэрыхур ди щIыналъэми лъэпкъ хьэлми емыкIу, фейдэ щIагъуи къызыхэдмых Iуэхущ. 

Лъэпкъ къуэпсыр зэпещIэж

УафэхъуэпскIым идза щыблэр IэубыдыпIэншэу щIылъэм къохуэхри, зылъэIэсыр еущыкъуей. Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм апхуэдэу къатехуат Урыс-Кавказ зауэр. Ди адыгэ лъэпкъри дунеижьым и дурэшхэм дикъухьат. Зы адэ-анэм къалъхуахэр зэлъэмыIэсыжыфу хамэ къэралхэм игуэша хъуауэ, лъэпкъ къуэпсхэр зэпычауэ нобэр къыздэсым йокIуэкI. Я щхьэ хуимыту хэкур зрагъэбгына ди адэжьхэр куэд щIащ дунейм зэрехыжрэ. Анэ бгъафэм щIача сабийуэ, хэкум къыхуэпабгъэу я дунейр яхьащ.

Зи гъуэгуанэр щIыхь пылъу зыкIу

 

ЩIыхуэр ирагъэпшыныж

«Кавказ Ищхъэрэм и Урысей сетхэр» зэгухьэныгъэм и пресс-IуэхущIапIэм къызэритамкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым псэупIэхэмрэ коммунальнэ хозяйствэмкIэ и IуэхущIапIэхэм псы щIыIэу, псы хуабэу, электрокъарууэ къагъэсэбэпам пэкIуэу ятын хуеяуэ яхузэтрихьар 2023 гъэм и щэкIуэгъуэ мазэм ирихьэлIэу сом мелард 1,8-м щIигъуащ.

Дызэрыт илъэсым электрокъарууэ къагъэсэбэпам и уасэр ямытурэ щIыхуэу къатехуар сом мелуан 655,3-кIэ  хэхъуащ. Республикэм псэупIэмрэ коммунальнэ хозяйствэмкIэ и IуэхущIапIэхэм ящыщу хуащIа Iуэхутхьэбзэхэм пэкIуэ пщIэр зытыр абыхэм я процент 32,3-рщ.

ЩIэблэр спортым драгъэхьэхын мурадкIэ

                        Хъыбар гуапэ

Налшык къалэм дэт курыт еджапIэ №11-м иджыблагъэ къыщызэIуахащ «Авангард» баскетбол клубыр. Абы и  къызэгъэпэщакIуэхэм я мурадщ а спорт лIэужьыгъуэм щIалэгъуалэр драгъэхьэхынымкIэ, я узыншагъэр ягъэбыдэнымкIэ а клубыр къагъэщхьэпэну.

         Клубыр къызэIуахащ Налшык къалэ администрацэм ЕгъэджэныгъэмкIэ и департаментым и дэIэпыкъуныгъэ хэлъу икIи абы зыщызыгъэсэнур езы курыт еджапIэм щIэсхэрщ.

ЩIыхуэ тыжыкIэ

Iуэтэж

(Ещанэ Iыхьэ)

Ябжщ, къабжщ, шым ишхынри, гугъу зэрыдехьынри хагъэкIыжри, Хъуэжэ дыщэ сом щибгъу къратри, зэкъуэшитIым пщIэгъуалэжьыр ирашэжьащ. ПщIантIэм щыдэкIыжым ахэр Хъуэжэ къигъэувыIэри, дыщэ тумэн щIыхуэу телъыр яритыжащ.

– ФIыкIэ фышх, – жиIащ абы, – ирикъункIэ сывгъэIыгъащ. – Фи щIыхуэ стелъыжкъым, пэжкъэ?

– Пэжщ, Хъуэжэ, узыншэу ущыт.

– Гъуэгу махуэ. ХуэнщIей куэд евмыгъэшх пщIэгъуалэм, абы кIэтIийр екудэ, – якIэлъыкIиящ Хъуэжэ зэкъуэшитIым.

Хьэрычэт IэнатIэм зыщIагъакъуэ

                  

Урысей Федерацэм Экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэр иджыблагъэ хэплъэжащ 2023 гъэм и япэ мазипщIым къриубыдэу «1764» зэрыхудачых Iэмалхэр и лъабжьэу щIыхуэ зэрат программэм кърикIуахэм.

Дунейпсо зэпеуэм къыщыхожаныкI

Азербайджаным и къалащхьэ Баку щекIуэкIащ дзэм къулыкъу щызыщIэхэм спорт бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэмкIэ я 36-нэ дунейпсо чемпионат. Абы кърихьэлIащ къэрал 18-м я спортсмен 222-рэ, абыхэм ящыщу 176-р цIыхухъуу, 46-р цIыхубзу.

Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэм къызэритамкIэ, зэхьэзэхуэм и япэ махуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ БищIо Тимур бэнэкIэ хуитымкIэ домбеякъ медаль къихьащ. КIэух зэпеуэм нэсын папщIэ ар IущIат хэгъэрей бэнакIуэ Байрамов Турани, ар  къытекIуащ.

НОБЭ

Дыгъэгъазэм и 2, щэбэт

         ПщылIыгъэр гъэкIуэдыным хущIэкъуным и дунейпсо махуэщ

         Урысейм щагъэлъапIэ Банк лэжьакIуэм и махуэр

         1851 гъэм къалъхуащ къэбэрдей джэгуакIуэ, усакIуэ Агънокъуэ Лашэ.

         1913 гъэм къалъхуащ шэрджэс усакIуэ, тхакIуэ, Хэку зауэшхуэм хахуэу зэрыхэтам папщIэ Вагъуэ Плъыжь орденыр, Хэку зауэ орденым и етIуанэ нагъыщэр зыхуагъэфэща Гъуэщокъуэ Хъусин.