Календарь событий

10 декабря 2023

Зы цIыху ныбжь 85 гъуэгуанэ

Прохладнэм щыIэ сабий унэ-интернатыр илъэс 85-рэ зэры­рикъум и щIыхькIэ, абы и гъэ­сэнхэм деж щыIащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Его­ровэ Татьянэрэ депутатхэмрэ.

«Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхьэIухуд-2023»

«Синдика» хьэщIэщым дыгъэгъазэм и  8-м щекIуэкIащ «Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхьэIухуд-2023» лъэпкъ зэпеуэм теухуа пресс-конференцэ. КъыжыIапхъэщ, зэ­пеуэр мы гъэм 27-нэу къы­зэ­рызэ­ра­гъэпэщыр.

ЦIыху щэджащэхэм я фэеплъыр хъумэным гулъытэ хуащI

ЩIыналъэм и УнафэщI КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Iэтащхьэм и деж щэнхабзэмрэ гъуазджэмкIэ щыIэ советым и зэIущIэ. Абы хэтащ республикэм и щэнхабзэ IуэхущIапIэ нэхъыщхьэхэм, къэрал къулыкъущIапIэхэмрэ щIыпIэ самоуправленэхэмрэ я унафэщIхэр, щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ я лэжьакIуэхэр, щIэныгъэлIхэр, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр.

МашинэщIэхэр иратащ

Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ­КъБР-м щыIэ МВД-м и къудамэхэм яритыжащ автомашинэщIэу 27-рэ. Ахэр къащэхуащ УФ-м и Президент Путин Владимир и жэрдэмкIэ къы­халъхьа «ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым хыхьэу. 

ПсэупIэхэр ухуэныр япэ ирагъэщ

Мэзкуу щекIуэкIащ Урысей Федерацэм и Къэрал советым и комиссэу «Ухуэныгъэр, псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэр, къалэ гъащIэр» унэтIыныгъэмкIэ комиссэмрэ Къэрал Думэм ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и комитетымрэ я зэIущIэ. Абы и лэжьыгъэм видеоконференц жыпхъэм иту хэтащ КБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек. 

ДэIэпыкъуныгъэр ирагъашэ

«Урысейм и МЧС-м и кхъухь­лъатэ хэхам Эль-Ашир мысыр (египет) къалэм нигъэсынущ Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб­ликэм ис­хэр Газэ секторым и цIыхухэм зэрадэIэпыкъур. 
ФIыщIэ ин яхузощI ар къы­зэзыгъэпэщахэмрэ зыхуахьэсар яIэрыгъэхьэным егугъуа­хэмрэ. 
Ил-76 урысей кхъухьлъатэр Москва и Жуковский аэропортым телъэтыкIащ, ерыскъы­хэкIрэ цIыхухэр зыхуеинкIэ хъуну хьэпшыпу тонн 20 илъу. 
А псор Мазэныкъуэ Плъыжь мысыр зэгухьэныгъэм иратынурэ, абыхэм Газэ секторым щыпсэухэм лъагъэIэсыжыну аращ», - щетх КIуэкIуэ Казбек и телеграм-каналым.

ЦIыхубэм даIыгъынущ

«Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир 2024 гъэм екIуэкIыну Хэхыныгъэхэм хэтыну и кандидатурэр къызэригъэлъэгъуар хуабжьу гуапэ сщыхъуащ. Ди хэкум ис псоми хуэдэу, сэри быдэу си фIэщ мэхъу Урысейр иджыпсту зэрыт щытыкIэм абы и унафэщIу щытын хуейр зэрыарар, лъэпкъпсо пашэу тлъытэ Путин Владимирщ ди къэралым и щхьэхуитыныгъэр дяпэкIи зыгъэбыдэфынур, Хэкум и лъэщагъри шынагъуэншагъэри адэкIи къызэзыгъэпэщыфынур, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, ди Президентыр мы къэралым ифI зыхэлъхэр, лъэпкъхэм я зэIузэпэщыныгъэр сыт щыгъуи япэ изыгъэщ цIыхущ. 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэм - Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и министрым теухуауэ
 
1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и ­81-нэ статьям и «г» пунктым ипкъ иткIэ Къуэшырокъуэ ­Залым Къэрэщей и къуэр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэу - Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и министру гъэувын, иджыпсту зыпэрыт къулыкъур щхьэщыхауэ. 
2. Мы Указым къару егъуэт абы Iэ щыщIэздза махуэм ­щегъэжьауэ.

Зы упщIи ирагъэкIуэтэкIакъым

Дыгъэгъазэм и 7-м Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, хабзэ ­дахэ зэрыхъуауэ, «Эфир занщIэкIэ» республикэм щыпсэухэмрэ журналистхэмрэ я упщIэ­хэм жэуап яритащ. ЗэIущIэр мы гъэм щекIуэкIащ КъБР-м и илъэси 100-м и щIыхькIэ яухуа жыг хадэ цIыкIум ит павильоным.

Хэкум и лIыхъужьхэм я махуэм теухуа КIуэкIуэ Казбек и хъуэхъу

Нобэ Урысейм щагъэлъапIэ Хэкум и лIыхъужьхэм я махуэр!
А махуэшхуэр и щыхьэтщ ди къэралым и тхыдэ гъуэзэджэм, ди адэшхуэхэмрэ Урысейм гурэ псэкIэ хуэлажьэ, лIыгъэм, ха­хуагъэм и щапхъэу ягъэлъагъуэу псэухэмрэ я лIыхъужьыгъэ­хэм. 
Урысейм и къуэхэмрэ ипхъухэмрэ я щIыхьыр хэкупсагъэм и лъабжьэ быдэщ, ди хэкум ис лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэм я ­хахуагъэм и щыхьэтщ. 
Ноби Урысейм и щIыналъэ псоми щыщ щIалэхэм я дзэ къулыкъур ягъэзащIэу ди къэралым и шынагъуэншагъэмрэ щхьэхуитыныгъэмрэ яхъумэ.