Календарь событий

01 февраля 2024

ЦIыхубзым зигъэпщыкIурт

Урысей МВД-м и къудамэу Дзэлыкъуэ районым щыIэм уголовнэ къэлъыхъуэныгъэмкIэ и лэжьакIуэхэм 2024 гъэм щIышылэм и 25-м Дзэлыкъуэкъуажэ щаубыдащ нэхъапэм суд зытращIыхьа, илъэс 34-рэ зи ныбжь, Светловодскэ къуажэм щыпсэу цIыхубзыр.
Ар ягъэкъуаншэ и сабийхэр пIыным хуэзэ ахъшэр зэримытымкIэ. ЦIыхубзым суд IэнатIэхэм зэрызащигъэпщкIум къыхэкIыу къэралым къыщалъыхъуэрт.

Кавказым щыцIэрыIуэ усакIуэшхуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ, КъБР-м и Къарал саугъэтым и лауреат Тхьэгъэзит Зубер и усэхэр нэгъэсауэ, къызыхуэтыншэу зэдзэкIауэ щымытами, абы Кавказ литературэм хуищIа хэлъхьэныгъэщIэхэр гулъытэншэу къэнакъым.

Жьыхулъатэр къагъэсэбэпу

«Узыншагъэ» лъэпкъ пэхуэщIэм ипкъ иткIэ лажьэ «ЦIыхум ират япэ медико-санитар дэIэпыкъуныгъэм зегъэужьыныр» щIыналъэ пэхуэщIэм хыхьэ Iуэхугъуэу санавиацэмкIэ Iуэхутхьэбзэу ялэжьыну 2023 гъэм къапэщыта къалэнхэр яубзыхуахэм щIигъуу ягъэзэщIащ.

Бзэм и шэрыуагъым куэд елъытащ

Ломб Като венгр зэдзэкIакIуэ, тхакIуэ цIэрыIуэщ. ЖаIэр занщIэу зэзыдзэкIыу дунейм япэ дыдэу лэжьэн щыщIэзыдзахэм ящыщщ ар. Бзэ зэмылIэужьыгъуэхэр гугъу демыхьу псынщIэу зригъэщIэфу зэрыщытарщ ар къэрал куэдым цIэрыIуэ щызыщIар. Хуиту ирипсалъэрт, иреджэрт, иритхэрт урысыбзэм, инджылызыбзэм, франджыбзэм, нэмыцэбзэм. КъыгурыIуэрт икIи зыхуей тIэкIур жиIэфырт итальян, испан, япон, китай, лыхь бзэхэмкIэ. Псалъалъэр къигъэсэбэпурэ еджэфырт болгар, дат, румын, словак, украин, латынь бзэхэмкIэ.

«Зы абыкъурэ зы аркъэнрэ уиIэмэ, уунагъуэщ»

Ди лъэпкъым и гушхуапIэ нартхэр щыщыIа зэманым щегъэжьауэ шымрэ цIыхумрэ быдэу зэпхат. Шы лъэпкъ къэгъэщIынкIи, а псэущхьэ угъурлыр тэмэму зехьэнкIи гъэсэнкIи Iэзэ хуэхъуагъэххэт. Нартхэр щыпсэуар илъэс мин 3,5-м щIигъужауэ къыщалъытэкIэ, нэгу къыщIэгъэхьэгъуейщ ди лъэпкъымрэ шымрэ къызэдакIуа гъуэгум и кIыхьагъыр.

Къэрал мыхьэнэ ирату

2024 гъэм накъыгъэм и 28 – 30-хэм Минводы къалэм щекIуэкIынущ Кавказым и инвестицэ зэхуэс (КИФ-2024).

Къапэщылъыр мащIэкъым

Налшык къалэм дэт, Iуэху куэд щызэфIагъэкI ЩIалэгъуалэ центрым иджыблагъэ зэIущIэ гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ.

Шэрий Иналбэч къахожаныкI

Красноярск къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ Ярыгин Иван и Кубокыр къэхьыным хуэунэтIа 35-нэ дунейпсо зэхьэзэхуэр.

Машинэ псынщIэу 20 къащэху

«Узыншагъэр хъумэн» лъэпкъ пэхуэщIэм хыхьэ «ЦIыхухэм япэу зызыхуагъазэ медицинэ IуэхущIапIэхэр егъэфIэкIуэн» щIыналъэ программэм ипкъ иткIэ республикэм и щIыналъэхэм я амбулаторэхэмрэ фельдшер-акушер пунктхэмрэ щхьэкIэ «Нива», «Гранта» машинэ псынщIэу 20 иджыблагъэ къащэхуащ.

ЩIэблэм я къэкIуэнум гур хуигъэлъащэу

Жылау Нурбий Хьудин и къуэм школым сыщыщIэса лъэхъэнэхэм къыщыщIэдзауэ егъэджакIуэ IэщIагъэр згъуэтыху и сэбэпу къызэкIар сIуэтэну куэд щIауэ си гум илът. Адыгэ лъэпкъым щIэблэ узыншэ къыщIэхъуэным и Iыхьэ хилъхьэу, псэху имыIэу, а лэжьыгъэ гугъум пэлъэщу абы и гъащIэ псор зэрихьарщ, и щIэныгъэ, и акъыл цIыкIуми инми зэрылъигъэсарщ абы сыщIыщытхъур.

НОБЭ

Мазаем и 1, махуэку

1829 гъэм Нэгумэ Шорэ Налшык къыщызэIуихащ сабий нэхъ акъылыфIэхэр щрагъэджэну школ.
1929 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэрал хорыр къызэрагъэпэщащ.
1929 гъэм къалъхуащ КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Къардэн Лъостэнбий.
1932 гъэм къалъхуащ медицинэ щIэныгъэхэмкIэ доктор, КъБКъУ-м и профессор Лъэпщокъуэ МутIалиб.