Календарь событий

02 февраля 2024

Налшык щызэIуощIэ

Иджыблагъэ Налшык къалэм щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэм  хыхьэ щIыналъэхэм лэжьыгъэмкIэ я къэрал инспекцэхэм я унафэщIхэм я зэIущIэ. Ахэр тепсэлъыхьащ КИФЩI-мрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ я IуэхущIапIэхэм лэжьапщIэмкIэ ятелъ щIыхуэхэмрэ, ахэр зытегъэкIыжа зэрыхъуну щIыкIэхэмрэ.

Сэфралыкъуэ Мэт и шы гъэпскIыпIэ

И лIыгъэмрэ Хэкум хуиIэ лъагъуныгъэ гъунэншэмрэ мызэ-мытIэу наIуэ яхуищIами, зэрахэт къудейр икIагъэу къалъытэрти, егъэзыгъэкIэ къызыхыхьа пщы-уэркъ гупым увыIэгъуэ ямыIэу къалъыхъуэрт Сэфралыкъуэр зэрагъэкIуэдын. Езыри бэлэрыгъыртэкъым, псэхупIэ къызэрырамытынумкIэ гурыщхъуэ ищI зэпытти.

Мультфильмхэр

Мультфильмхэр занщIэу тыншу трахакъым, атIэ абы епха ехъулIэныгъэхэр хуэм-хуэмурэ зэтраублащ. Пэжщ, абы тхыдэ иIэщ. Мультфильм техыным къыгуэхыпIэ имыIэу епха анимацэ къыфIэщIыныгъэ жыхуэтIэр япэ дыдэу къигупсысащ Франджым щыщ Рогет Пауль. Ар къыщыхъуар 1828 гъэрщ. Абы папщIэ Рогет къигъэсэбэпащ зы лъэныкъуэмкIэ бзу сурэт, адреймкIэ бзу хъар къыщыгъэлъэгъуа диск. Дискыр ягъэкIэрахъуэрти, мультфильмым еплъхэм къыфIагъэщIырт бзур хъарым ису.

Зэрыдэ машинэр къыщыунэхуар

Япэ зэрыдэ машинэхэр Голландием XIV лIэщIыгъуэм къыщыунэхуауэ къалъытэ. Ахэр шэрхъышхуэ зиIэт, парусхэр щадкIэ къагъэсэбэпу. Ауэ ар къэзыгупсысам и цIи, езы машинэм и теплъи къэнакъым - ику ит лIэщIыгъуэм щыIа цеххэм я лэжьыгъэм и щэхухэр наIуэ къащIыртэкъым. Нэхъ иужьыIуэкIэ апхуэдэ механизм ищIыну иужь ихьащ Леонардэ да Винчи, ауэ эскизым къыщыувыIэжащ.

Экскурсоводхэм я щIэныгъэр къапщытэ

Дунеяплъэхэр, зыгъэпсэхуакIуэхэр щIыпIэхэм щыгъуазэ зыщIу къезышэкI экскурсоводхэмрэ тэрмэшхэмрэ я IэнатIэм зэрыхуэфащэм ехьэлIа къэпщытэныгъэхэр иджыблагъэ Налшык къалэм щрагъэкIуэкIащ. Абы хэтащ а IэнатIэм щылажьэхэу ди республикэм щыщу цIыхуищрэ Ставрополь крайм къикIа зырэ.

Ленинград ягу къагъэкIыжащ

ЕтIуанэ дунейпсо зауэм хуэдэу цIыхушхуэ зыхэкIуэда тхыдэм къыщыхъуауэ зыми ищIэркъым. Лъэпкъхэр къызыхэкIарэ зэрахьэ динкIэ зэхэгъэж ищIу, жьыри щIэри зэхэдз имыIэу игъэкIуэду, хьэкIэкхъуэкIагъэу зэрихьэм гъунэ имыIэу апхуэдэ бийт цIыху цIыкIур зыIууар. А зауэр зылъэмыIэса унагъуэ щIагъуэ щыIэкъым: хэти и Iыхьлы хэкIуэдащ, хэти уIэгъэрэ и нэгу щIэкIа гузэвэгъуэм хэмыкIыжын ныкъуэдыкъуагъэ хихащ. Ауэ цIыхубэр икIуэт жыхуаIэр имыщIэу пэщIэтащ къращIылIа а залымыгъэм, хахуагъэрэ къэмылэнджагъэрэ къигъэлъагъуэу, щалъхуа лъахэмрэ адэжь жьэгумрэ псэемыблэжу ихъумэу. Аращ а зауэр тхыдэм Хэку зауэшхуэкIэ къыщIыхэнари. Бэлыхьлэжьаер зылъэмыIэса жылэ къэмынэжами, къэмылэнджагъэм и нэщэнэт къэралышхуэм и етIуанэ щыхьэру къалъытэ Ленинград нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм зэрапэщIэта щIыкIэр.

ЩIалэгъуалэр IэщIагъэхэм драгъэхьэх

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым, хабзэ хъуауэ, илъэсым къриубыдэу зыбжанэрэ къыщызэрагъэпэщ курыт школхэр къэзыуххэр еджапIэ нэхъыщхьэм зыщыхурагъаджэ IэщIагъэхэм щыгъуазэ щыхуащI зэIущIэхэр. Абыхэм я фIыгъэкIэ ныбжьыщIэхэм ящыщ куэдым къыхахыф я гъащIэм IэщIагъэ щахуэхъунур.

Зыхуей хуэзэу зэрагъэпэщыжащ

Ди республикэм щыпсэухэм гу лъатагъэнщ иужь илъэсхэм ди къалэ, къуажэ зыкъомым дохутыр IэнатIэщIэхэр щыухуэным, а щыIэхэр зыхуей хуэзэу зэгъэпэщыжыным теухуауэ лэжьыгъэшхуэ зэрыщекIуэкIым. Ди щIыналъэм и лIыщхьэхэр щIэх-щIэхыурэ макIуэ апхуэдэ ухуэныгъэхэм икIи Iуэхур зэрекIуэкIыр я нэкIэ зрагъэлъагъу. Зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэр мы гъэм щызэфIэкIа IэнатIэхэм ящыщ зыщ Налшык дэт 3-нэ поликлиникэр. Гухэхъуэщ абы и кIуэцIым ущIыхьэну: Iэхуитлъэхуитщ, и лъэгухэри, блынхэри, унащхьэри, дэкIуеипIэхэри, пэшхэри лыдыжу, нобэрей зэманым къекIуу зыхуей хуагъэзащ.

Мыщэ

Илъэситху фIэкIа сымыхъуами, къалэн Iэджэ пщэрылъу сиIэт. Ди адэ-анэр лэжьакIуэ кIуа нэужь, си къуэш нэхъыщIэхэм сакIэлъыплъын, ди анэшхуэ Фаризэт сыдэIэпыкъун хуейт. А псом и щIыIужкIэ, пэшхьэкум мафIэр зэхэмыкIыжын щхьэкIэ, зэман-зэманкIэрэ пхъэ тыкъыр, нартыху жэпкъ издзэн хуейт.

НОБЭ

Мазаем и 2, мэрем

♦Псы-псыпцIэ щIыпIэхэм я дунейпсо махуэщ

♦Урысейм и Дзэ щIыхьым и махуэщ

♦1943 гъэм СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм Президиумым унафэ ищIащ «Хэку зауэшхуэм партизану хэтам» медалыр, япэ, етIуанэ нагъыщэхэр зиIэр, къащтэну.