Календарь событий

03 февраля 2024

Iуэхугъуэхэм хэплъащ

КъБР-м и Правительствэм и Уна­фэщI Мусуков Алий Iуэхугъуэ щхьэ­хуэхэр щызэпкъраха зи чэзу зэ­IущIэ иригъэкIуэкIащ. 

«Къэрэхьэлъкъыр» зи къежьапIэ

Илъэси 100 ипэкIэ, 1924 гъэм ма­заем и 3-м, дунейм къыте­хьащ нобэрей «Адыгэ пса­-лъэр» къы­зытехъукIыжа «Къэ­рэ­хьэлъкъ» газетым и япэ номе­рыр. 

Псыр къызэрагъэсэбэпымрэ зэрахъумэмрэ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ зи чэзу зэIущIэр иригъэкIуэкIащ. Абы депутатхэр щыхэ­плъащ республикэм и законопроект зыбжанэм.

ЩIыналъэщIэхэм IэщIагъэлIхэр макIуэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат видеоконференц жыпхъэм иту иригъэкIуэкIа зэIущIэм хэтащ. Ар теухуат Донецк, Луганск лъэпкъ республикэхэмрэ Херсон, Запорожскэ областхэмрэ щызэфIах инфраструктурэмкIэ проект щхьэ­хуэхэр гъэзэщIа зэрыхъу щIыкIэм.