Календарь событий

04 февраля 2024

Медалхэм ахъши щIыгъуу

Мэзкуу къалэм и «Лужники» куейм самбэмкIэ щыIэ дунейпсо центрым иджыблагъэ щекIуэкIащ дзюдомкIэ «ЛокоДзюдо-2023» урысейпсо зэхьэзэхуэм и кIэух зэпеуэр. Абы хэтащ республикэм и «Локомотив» командэр икIи медалитху абы къыщихьащ.

«Си Дагъыстэн»

Апхуэдэ фIэщыгъэ иIэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Лъэпкъ музейм иджыблагъэ къыщызэIуахащ гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэ­гъуэн. Налшыкдэсхэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ я пащхьэ кърахьащ Дагъыстэным и Лъэпкъ музейм, Тахо-Годи Азэ и цIэр зезыхьэм, и гъэтIылъыгъэ хьэп­­шыпхэм ящыщхэр. Музейм и лэжьакIуэхэм я жэрдэмыр даIыгъащ КъБР-м, Дагъыстэн Республикэм щэнхабзэмкIэ я министерствэхэм, Налшык дэт Лъэпкъ музейм. 

Мейкъуапэ зыхуагъэхьэзыр

Кисловодск къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Ставрополь крайм кикбоксингымкIэ и чемпионатрэ пашэныгъэр къэ­хьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэрэ. Хэгъэрейхэм нэмыщI, зэпеуэхэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэ­сым, Осетие Ищхъэрэ - Аланием, Ростов областым я лIыкIуэ­хэр, я ныбжькIэ илъэсий хъухэм къыщыщIэдзауэ нэхъыжь­хэмрэ. 

ЕтIуанэми дыщытокIуэ

Гъэ джэгугъуэщIэм жы­джэру зыхуэзыгъэхьэзыр ди «Спартак-Налшык»-р ЕсэнтIыгу къалэм щыIэу етIуанэ зэныбжьэгъугъэ зэIущIэ ири­гъэкIуэкIащ щIышылэм  и 31-м. А махуэм ар IущIащ Таганрог къалэм и «Форте» командэм.