Календарь событий

05 февраля 2024

Щхьэгъубжэм удэплъмэ…

Новеллэ
Бжьыхьэ уэшхыр ныщхьэбэ хъийм икIащи, екIуэлIапIэншэу щхьэгъубжэ къэс тоуIуэ. Ар щIыхьэнут а унэхэм язым, зигъэпсэхунут, ауэ цIыхухэр апхуэдэ хьэщIэ хуейкъыми, «къеблагъэ» къудей къыжрамыIэу щхьэгъубжэхэр хуащI. Ар зи жагъуэ хъуа уэшхыр, нэпс щIыIэу, абджым йожэх. 

Зэрамыгугъауэ жыджэру къыщIэкIащ

«Урысейм щащIащ» фестиваль-жармыкIэр Ляонин хэгъэгум и къалащхьэ Шэньян Iэтауэ къыщызэIуахащ икIи щIэупщIэшхуэ иIэу мы махуэхэм щокIуэкI. Япэ махуэм Китайм зыкъыщигъэлъэгъуащ Амур областым щыщ «Карусель» ансамблым. Лъэпкъ макъамэ Iэмэпсымэхэм кърагъэкIыу абыхэм жаIащ «Калинка», «Подмосковные вечера» урыс уэрэдхэр. 

Адыгэпщ Бэрзэхъурэ Гизольфи лIакъуэмрэ

Къэхъугъэ телъыджэхэмкIэ зи гъащIэр гъэнщIауэ щыта, ныбжьэгъу пэжхэмрэ жагъуэгъу гущIэгъуншэхэмрэ зи бэу дунейм тета, гупсэхугъуэмрэ ажалымрэ я зэхуаку къыдэкIыу къэгъуэгурыкIуа...
Иджырей тхыдэджхэм «ар» зэрамыгъэфIа фIэщыгъэцIэрэ хуамыгъэфэща дзырэ щыIэжкъым. Европэм нэхъ ин дыдэу щыIа Сан-Джорджио ахъшэ хъумапIэм и унафэщIхэм зэрыжаIэу щытамкIэ, щIыхуэм ишхарэ езыр щхьэщытхъу хъужауэ апхуэдэт а нэрыбгэр. 

ЗэманкIэ укъызэмытхьэкъу

Мы фхуэсIуэтэжыну хъыбарыр къэхъупа Iуэхугъуэщ. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, зэман мымащIэ абы лъандэрэ дэкIами, къызыщыщIам и цIэр къидмыIуэм нэхъыфIщ. Си зы цIыхугъэ щIалэ лъэIукIэ зыкъысхуигъэзащ ди зы къуажэ пхыдза и зы хозяйствэ си машинэмкIэ сшэну. Сэри куэд щIауэ сцIыхут, и унагъуи мызэ-мытIу сихьати, схуэгъэщIэхъуакъым.

Спорт лIэужьыгъуэхэмкIэ зэпоуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу иджырей спорт лIэужьыгъуитхумкIэ зэхьэзэхуэхэм хэтхэм Новгород Ипщэм иджыблагъэ щекIуэкIа урысейпсо зэпеуэм ехъулIэныгъэфIхэр щызэIэрагъэхьащ. Апхуэдэ хъыбар къитащ Урысейм Иджырей пятиборьемкIэ и федерацэм и пресс-IуэхущIапIэм.

Щыгъэу зэхэбла тхьэцIэхэр

ЩIыпIэ телъыджэ Гималайхэм щыIэу жаIэ, Шамбалэ и цIэу. А щIыпIэм Тибет щыпсэухэр зэреджэр Агартхэщ. IуэрыIуатэм зэрыжиIэмкIэ, ар тхьэ лъахэщ, гъащIэр зыухуахэр, щхьэж и гъащIэ гъуэгур хухэзышхэр, цIыхум и насыпым и унафэщIхэр щопсэу. Агартхэм и «тхэ-тхьэ» кIэухымрэ адыгэбзэм «Тхьэ» псалъэм щIилъхьэ мыхьэнэмрэ (ДыкъэзыгъэщIа) зыщ. Апхуэдэ зэгъэпщэныгъэ куэд къыщыбгъуэтынущ алыдж, шумер, аккад, хьетт, мысыр, мессопатамие лъэпкъыжьхэм къащIэныжа тхыгъэхэм.  

ЦIыхубз щIалэжь

                                                                                                                                гушыIэ
                              Ещанэ Iыхьэ 
                             Дали и хъыбарыр

Ансамблым и лэжьыгъэр зыублахэр

Ди «Кабардинка» къэрал ансамбль цIэрыIуэращ зи гугъу тщIыр. Сыт хуэдэ Iуэхуми псыпэ зэриIэм ещхьу, мы гупми къызэринэкIа гъуэгуанэр, япэу лъэбакъуэ абы щызычахэр дигу идгъэху хъунукъым. Зи цIэ тщыгъупщэ мыхъунухэм ящыщщ Лэкъун Жанусэ, Исаковэ Галинэ, Къэбэрдокъуэ Тамарэ, Урыс Къэрэжан, нэгъуэщIхэри. 
Лэкъун Жанусэ

Бахъсэндэсхэр спортым и телъхьэщ

Бахъсэн къалэм ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зэрихьэу дэт курыт еджапIэ №2-м иджыблагъэ щекIуэкIащ стIолыщхьэ теннисымкIэ зэхьэзэхуэ. Абы кърихьэлIащ КъБР-м и Парламентым и депутат Бещто Артур, республикэм и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм хэтхэу Нэгъуей Арианнэ, АфэщIагъуэ Анзор, Къаскъул Аскэр сымэ, нэгъуэщIхэри.

Шордакъ гъуэгухэр щызэрагъэпэщыжынущ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм (проектым) и фIыгъэкIэ 2023 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и жылагъуэхэр зэпызыщIэ гъуэгухэм я фIагъым хэпщIыкIыу хэхъуащ, щIыпIэ-щIыпIэкIэ щыIэ щыщIэныгъэ куэд зэрагъэзэхуащ. ЦIыхубэм деж щекIуэкIа щIэупщIэм къызэригъэлъэгъуамкIэ, гъуэгухэр егъэфIэкIуэным хуэунэтIауэ къэралым щекIуэкI лэжьыгъэмкIэ цIыхубэм я нэхъыбэр арэзыщ. ЗэхъуэкIыныгъэхэр зэрекIуэкIым, гъуэгухэр хэпщIыкIыу зэрефIакIуэм, цIыху зэхэзекIуапIэхэмрэ машинэ зэхэзежапIэхэмрэ дамыгъэ зэмылIэужьыгъуэхэмрэ техникэ IэмалхэмкIэ зэрызэщхьэщагъэкIым гу лъымытапIэ иIэкъым.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Унафэ

2024 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Унагъуэм и илъэсым зыщыхуэгъэхьэзырынымкIэ икIи ар щегъэкIуэкIынымкIэ къызэгъэпэщакIуэ комитет зэтеухуэным и IуэхукIэ
«Урысей Федерацэм и Президентым «Унагъуэм и илъэс Урысей Федерацэм щегъэкIуэкIыным и IуэхукIэ» 2023 гъэм щэкIуэгъуэм и 22-м къыдигъэкIа Указ №805-р гъэзэщIэным ехьэлIа лэжьыгъэхэр къызэгъэпэщын мурадкIэ:
1. 2024 гъэм Унагъуэм и илъэсым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм зыщыхуэгъэхьэзырынымкIэ икIи ар щегъэкIуэкIынымкIэ къызэгъэпэщакIуэ комитет зэтеухуэн.

НОБЭ

Мазаем и 5, блыщхьэ
Урысейм ягу къыщагъэкIыж зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэда дипкурьерхэр (дипломат къулыкъум и пощтхэр къезышэкIхэр).
1960 гъэм
Лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэм и Урысей университетыр къызэрагъэпэщащ.
1927 гъэм къалъхуащ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым илъэс куэдкIэ щылэжьа, УФ-м и цIыхубэ артист Токъуий Хъусен.
1928 гъэм къалъхуащ журналист, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Тэрчыкъуэ Исуф.