Календарь событий

11 февраля 2024

Уней мылъкум хуагъакIуэ

КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий иригъэкIуэкIащ Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэр щызэпкъраха зи чэзу зэIущIэ. 

Къалэн нэхъыщхьэхэр яубзыху

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ гъатхэ лэжьэгъуэм и япэ зэIущIэр иригъэкIуэкIащ. Зэрыхабзэу, ар Урысей Федерацэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ я къэрал гимнхэмкIэ къызэIуахащ. ЗэIущIэм щIэсащ КъБР-м и Парламентым и лIыкIуэ - УФ-м и сенатор Ульбашев Мухьэрбийрэ УФ-м Феде­ральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм и депутат Геккиев Зауррэ.

НыбжьыщIэхэм я къэхутэныгъэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал университетым мазаем и 8-м щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэм и щIэныгъэлI ныбжьыщIэхэм я проектхэр щагъэлъагъуэ XVIII зэхыхьэр. Ар, зэрыхабзэу, къызэрагъэ­пэщащ Урысей щIэныгъэм и махуэм техуэу. 

ЗэфIэкIхэр зыгъэбагъуэ

ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей академиер къызэрыунэхурэ илъэс 300 зэрырикъур Къэ­бэрдей-Балъкъэрым щIэныгъэхэмкIэ   и центрым щагъэ­лъэпIащ. Iуэхур къызэIуахащ иджырей техно­логиехэм я гъэ­лъэ­гъуэ­ныгъэкIэ. Робот зэмы­лIэужьы­гъуэ­хэр, гъавэм зэрелэжь Iэ­мэ­псы­мэхэр, программэ щхьэ­­хуэхэр зыхэщIыхьа ком­пью­терхэр, тхылъхэр - куэд мэхъу хьэщIэхэм ирагъэлъэгъуар.

Зыужьыныгъэм и лъабжьэ быдэ

УФ-м и Президент Путин Владимир Урысей щIэныгъэм и махуэм видеоконференц жыпхъэм иту, Президентым и деж Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ щыIэ советым и зэIущIэ иригъэкIуэ­кIащ. Абы щытепсэлъыхьащ Урысей Федерацэм щIэныгъэ-технологие зыу­жьыныгъэмкIэ и стратегием, хэку щIэ­ныгъэр мылъкукIэ зэрыдаIыгъыным, Урысей щIэныгъэ фондым и лэжьыгъэм.

Мэхъэчкъалэ и «Динамо»-м Биджиевыр макIуэ

Гъэ джэгугъуэщIэм жы­джэ­ру зыхуэзыгъэхьыр «Спартак-Налшыкыр» тренерыншэу къэ­­нащ мы махуэхэм. Иужь­рей илъэситIым командэм ­дэ­лэжьа Биджиев Хьэсэнбий Да­­гъыстэным и Мэхъэчкъалэ и «Динамо»-м ирагъэблэ­­  гъа­щ.­ 

Зэманым и псыежэхым

КъБР-р илъэсищэ зэзырикъум и цIэр зезыхьэ паркым деж щыIэ павильоным къыщызэIуахащ дизайнер, дэрбзэр цIэрыIуэ Сэралъп Мадинэ и гъэлъэгъуэныгъэ. «Зэманым и псыежэхым» зыфIища Iуэхум хохьэ сурэтхэмрэ адыгэ фащэм и дыкIэ щхьэхуэхэр къыщыгъэсэбэпауэ 2020 - 2022 гъэхэм яда щыгъынхэмрэ. А лэжьыгъэхэр къэгъэщIыным Мадинэ тезыгъэгушхуар XIX лIэщIыгъуэм и етIуанэ Iыхьэ – XX лIэщIыгъуэхэм ехьэлIа дэфтэр сурэтхэрщ.