Календарь событий

02 мая 2024

Гуп зэпеуэм щыяпэщ

Къэрэшей-Шэрджэсым киокусинкай каратэмкIэ и зэхьэзэхуэ зэIуха иджыблагъэ Черкесск къалэм щекIуэкIащ. Хэгъэрейхэм я гъусэу абы щызэпеуащ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Ставрополь краймрэ я спортсмен 200-м щIигъу, - къитащ КъБР-м СпортымкIэ и министерствэм и телеграм-каналым. 

IифтIар хьэмэ хэщхьэж?

ЦIыхум и щхьэм къихьэ гупсысэр зэримыгъэзахуэ щIыкIэ интернет напэкIуэцIхэм нос дызэрыт зэманым. ЕпIэщIэкIыу псалъэ мыхъумыщIэ зыIэщIэкIхэр мымащIэ пэтми, хъыбарыбэ зэпыщIапIэхэм щхьэж и еплъыкIэр утыку кърихьэну Iэмал ирет, апщIондэху нэхъыфIри нэхъ наIуэ къохъу. Апхуэдэ «къэгубжьыкIэ щхьэпэхэм» я щапхъэу жыпIэ хъунущ иджыблагъэ телеграмым къыщыхъея зэдауэм къежьапIэ хуэхъуа гупсысэр. 

Хэкур зыфIэкIуэдам псори фIэкIуэдащ

Адыгэхэм я нэхъыбэр хэкум щрахум я щэнхабзэм хуабжьу зихъуэжами, я лъахэр ягу ихуакъым. Пэжщ, адыгэ куэди якIэлъыкIуащ япэ ирахуахэм, зы гупи икIащ, гъащIэ нэхъыфI къагъуэтын я гугъэу. Дауэ мыхъуами, IэмалыншагъэкIэщ псоми Хэкур къызэрабгынар: бэлыхьымрэ лъыгъажэмрэ я щхьэр щIрагъэхьат, я гур ираудати, теувахэщ гъуэгу бзаджэм. Абы къащыпэплъамрэ хэхэс хъуа лъэпкъым и щьэм кърикIуамрэ теухуауэ гъэщIэгъуэнщ Дыгъужь ФуIэд и гупсысэхэр: «Псори Хэкум ирахуауэ жыпIэ хъунущ, ипэжыпIэкIи аращ зэрыщытыр: гугъапIэ гуэр къызыхуэмынэжахэм хэкIыпIэу къагъуэтар хамэщI Iэпхъуэнырщ.

Медаль тIощIрэ бгъурэ

«ФIыхэм я фIыжхэр» Кубокыр кекусинкай картэмкIэ къэхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ ЕсэнтIыгу къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэхэм ящыщу 10-м я спортсмен 200-м щIигъу, я ныбжькIэ илъэсиплIым къыщыщIэдзауэ 17-м нэсу. 
Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэм ещанэ увыпIэр гуп зэпеуэм щиубыдащ. Ди каратистхэм дыщэ медалу 9, дыжьыну 15, домбеякъыу 5 къахьащ.

Дунейхэм я щIэплъыпIэм

Къаныкъуэ Заринэ и «Iуащхьэмахуэ, Махуэгъэпс» романым и редакторщ ХьэцIыкIу Рае. Тхылъым теухуауэ абы къигъэлъэгъуа гупсысэхэм куэдым гу лъыуагъатэ. ГъащIэм къыщыув упщIэ куэдыр щызэпкърыха романым Рае щытотхыхь тхылъым и пэщIэдзэм. Абы щыщ Iыхьэ къытыдодзэ. 

Дыщи домбеякъи къахь

Кавказ Ищхъэрэм боксымкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ Къэрэшей-Шэрджэсым и Карачаевск къалэм и «Домбай» спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэкIащ. Абы хэтащ илъэс 13 - 14 зи ныбжь щIалэхэмрэ илъэс 19 - 20 хъу хъыджэбзхэмрэ. 

Джэш хъурейм яужь йохьэ

Республикэм и мэкъумэшыщIэхэм еужьэрэкIыу джэш хъурейр мы махуэхэм хасэ. Илъэс къэс а къэкIыгъэм гектар минитхум нэблагъэ ди щIыналъэм щыхухах, мы гъэми ар ягъэмэщIэнукъым, къитащ Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэм.

Сертификатхэр иратащ

КъБР-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм Сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ я творчествэм зыщрагъэужь и уардэунэм щекIуэкIащ сабийхэр гъуэгу-транспорт къэхъукъащIэхэм хэмыхуэнымрэ ЮИД гупхэр къызэгъэпэщынымрэ теухуа республикэ семинар. 

Насыпыр сыт зэлъытар?

Газетеджэхэр нобэ щыгъуазэ зыхуэтщI тхыгъэр зи къалэмыпэм къыпыкIар «Адыгэ псалъэм» и ныбжьэгъу пэж, абы и къыдэкIыгъуэхэм пэплъэ икIи набдзэгубдзаплъэу щIэзыджыкI бзылъхугъэ щыпкъэ АфIэунэ Ольгэщ. Ар Нарткъалэ щопсэу, и IэщIагъэкIэ филологщ. Ольгэ и тхыгъэ хьэлэмэтхэр нэхъапэми къытехуащ ди газетым. Ахэр ятеухуащ гъащIэм и зэхэлъыкIэм, цIыхухэм я гупсысэхэмрэ гурыгъу-гурыщIэхэмрэ. 
 

Зыпэрыт Iуэхум фIыуэ хэзыщIыкI дохутыр

IэщIагъэм узэрехъулIэнур куэдкIэ елъытащ ар уи гумрэ уи псэмрэ къызэрыдыхьэм. ФIыуэ плъагъу Iуэхум ухуэщхьэхынукъым, уи зэфIэкIым зэрыхэбгъэхъуэным, нэхъыбэ зэрыблэжьыным сытым дежи ухущIэкъуу щытынущ. АбыкIэ щапхъэщ нобэ ди псэлъэгъу бзылъхугъэр. 

ТхьэкIумэкIыхь зыгъэхъухэм ящIапхъэщ

УнафэщIэхэр

Ди къалэнхэр дыухакъым

Рэмэдан мазэр ирахьэкIыху зыхалъхьа хьэлыфIхэм къытенэным, зэман лъапIэм къащта дуней тетыкIэм емыпцIыжыным жэмыхьэтыр къыхуреджэ Шэджэм ЕтIуанэм дэт мэжджытым и Iимам ХъуэкIуэн Арсен. 

НОБЭ

Накъыгъэм и 2, махуэку

1920 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым япэ щэбэт щIыхьэху щекIуэкIащ.
1934 гъэм Налшык Пионерхэм я унэ къыщызэIуахащ.
1922 гъэм къалъхуащ филологие щIэныгъэхэмкIэ доктор, КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Урыс Хьэталий.
1930 гъэм къалъхуащ «Ленин гъуэгу» (иджы - «Адыгэ псалъэ») газетым и редактор нэхъыщхьэу щыта ТIажь Пётр.