Календарь событий

11 мая 2024

ТекIуэныгъэ Иным и щIыхькIэ

ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым Щэнхабзэмрэ гъуазджэмкIэ и колледжым щагъэлъагъуэ студент-дизайнерхэм я лэжьыгъэхэр. Ар къызэрагъэпэщащ Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ Иныр къызэрыщахьрэ илъэс 79-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ.
Iуэху щхьэпэр къыхэзылъхьар ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым Щэнхабзэмрэ гъуазджэмкIэ и колледжым дизайнымкIэ и къудамэм и унафэщI Бичоевэ Салимэрэ а къудамэм и егъэджакIуэ Куликовэ Аннэрэщ.

ЩIыхьыцIэм и щIыхькIэ

Лъэпкъ музейм щагъэлъагъуэ «Налшык – зауэлI щIыхьым и къалэщ» выставкэ-зэпеуэр. Гъэлъэгъуэныгъэр къызэрагъэпэщащ Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ Иныр къызэрыщахьрэ илъэс 79-рэ, «Налшык зауэлI щIыхьым и къалэщ» щIыхьыцIэр къалэм къызэрыфIащрэ илъэс 14 зэрырикъумрэ. Налшык къалэм Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ зэщIэузэда къарухэмрэ хабзэхъумэ IэнатIэхэмкIэ и жылагъуэ зэгухьэныгъэм и ветеранхэм, музеймрэ къалэм егъэджэныгъэмкIэ и Департаментымрэ и дэIэпыкъуэгъуу.

Дунейм и нэху

Адыгэхэм ижь-ижьыж лъандэрэ къыддекIуэкI хабзэ дахэр, лъэпкъ нэмысыр дуней псом щыцIэрыIуэщ. А фIы­гъуэхэм я къежьапIэщ нэхъы­жьыфI зэрыс, абы и псалъэм Iулыдж, пщIэ щиIэ адыгэ уна­гъуэр. «Нэхъыжь теIущIы­кIы­пIэщ», «Нэхъыжь и нэмысрэ ­нэхъыщIэ и насыпрэ» псалъэжьхэми къагъэлъагъуэ нэхъыжьыр хабзэм и къежьапIэу, лъэпкъ напэу зэрыщытыр, ар зылъытэ нэхъыщIэм и Iуэху фIы зэрыхъунур, насыпи къызэрыхудэкIуэнур.

ТекIуэныгъэр къытхуэзыхьахэр

Белорус тIасхъэщIэххэмрэ абыхэм яхэта ди хэкуэгъухэмрэ.

 

Зэманри зыпэмылъэщ Iуэху­гъуэшхуэхэр тетщ мы дунейм. КIуэ пэтми нэхъ IупщIу зыхыбощIэ абыхэм я инагъыр, цIыху­бэм и къэкIуэнум папщIэ мы­хьэнэуэ яIар. Апхуэдэхэм ящыщщ 1941 - 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэр.