Календарь событий

12 мая 2024

Къалэмымрэ Iэщэмрэ зи фэеплъхэр

Ди щIэджыкIакIуэхэм мызэ-мытIэу Iэмал яIащ «Къэбэрдей-­Балъкъэрым и зэхуэхьэсакIуэхэм я зэгухьэныгъэм» хэт Тхьэ­къуахъуэ Iэуес республикэм и тхыдэмрэ и щэнхабзэмрэ теухуауэ игъэхьэзыра пощт хуэIухуэщIэхэр зрагъэлъагъуну. «Адыгэ псалъэр» илъэсищэ зэрырикъумрэ накъыгъэм и 9-м дгъэлъапIэ ТекIуэныгъэм и махуэмрэ зэригъэуIури, Iэуес иджы къыдигъэкIащ ди газетым щылэжьауэ Хэку зауэшхуэм хэкIуэда цIыху зыбжанэм яхуэгъэфэща открыткэ. 

Iуащхьэмахуэ даха ныпхэр

Нэмыцэхэм я лъэсырызекIуэ полкищрэ танк дивизэрэ зэтезыкъутауэ щыта 115-нэ Къэбэрдей-Балъкъэр шуудзэм хэ­тахэр хахуэу щыхэкIуэда Мартыновскэ районымрэ (Ростов щIыналъэм щыщщ) ди республикэмрэ зэпыщIэныгъэ дахэхэр зэ­хуаIэщ. Ди лъыхъуакIуэхэмрэ Мартыновскэ районым и щIыпIэ администрацэмрэ илъэс 14 хъуауэ зэлэжь Iуэхугъуэхэм я фIыгъэкIэ, шуудзэм хэтауэ хъыбарыншэ хъуа, хэкIуэда лIыхъужь щэ бжыгъэхэм я цIэ-унэцIэхэр ягъэбелджылыжащ.

Бзэ зимыIэр лъэпкъыншэщ

ХамэщIым щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм ящыщу адэжь лъахэм ­къихьэжа адыгэ щIалэгъуалэм ядэлэжьэныр, абыхэм я Iуэху зытетым зыщыгъэгъуэзэныр, я еджэныгъэр зэрекIуэкIым кIэ­лъыплъыныр, я лэжьыгъэр зэрызэтеувэм и нэIэ тегъэтыныр Дунейпсо Адыгэ Хасэм зыхуигъэувыж къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщщ. А пщэрылъхэр гъэзэщIа хъун папщIэ, ДАХ-м лэжьыгъэ ­зыбжанэ ирегъэкIуэкI. Абыхэм хеубыдэ КъБР-м Лъэпкъ Iуэху­хэмрэ жылагъуэ пэхуэщIэхэмкIэ и министерствэмрэ КъБКъУ-м ЦIыпIынэ Аслъэн и цIэр зезыхьэ и Адыгэ щэнхабзэ центрымрэ ящIыгъуу иригъэкIуэкI жэрдэм щхьэпэхэр.