Календарь событий

18 мая 2024

Кинофестивалым и махуэхэр

Налшык къалэм и Курзалым накъыгъэм и 16-м къыщызэ­Iуахащ «Кинокавказ-2024» IV Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ кинофестивалыр. Ар къызэригъэпэщащ УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм икIи щрегъэкIуэкI ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым. 

Дохутырхэр лэжьыгъэ и пIалъэкIэ зохъуажэ

Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щекIуэкIащ «VITA REHAB DAY: реабилитация, санаторно-курортное лечение. Настоящее и будущее» фIэщыгъэр зиIэ, щIыналъэхэр зэпызыщIэ щIэныгъэ-практикэ конференц. Къэралым и щIэныгъэлI, IэщIагъэлI цIэрыIуэхэм абы и утыку къыщрахьащ иужьрей зэманым унэтIыныгъэм щIэуэ къы­хыхьа Iэзэгъуэхэр, ап­хуэдэуи къагъэлъэгъуащ сана­торэхэм я лэжьыгъэр егъэ­фIэкIуэнымкIэ хэкIы­пIэу къалъытэхэр.

Унагъуэращ Хэкур къыщежьэр

Налшык дэт Макъамэ театрым щагъэлъэпIащ «Илъэсым и унагъуэ - 2024» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэм щытекIуахэр. Iуэхур къызэригъэпэщащ КъБР-м Щэн­хабзэмкIэ, Лэжьыгъэмрэ цIыхухэм социальнэу къащхьэщыжынымкIэ министерст­вэхэм. Макъамэ театрым кърагъэ­блэгъат бын уна­гъуэш­хуэхэр, уна­гъуэщIэхэр - зэ­пеуэм нэхъыфIу ­къы­щалъытахэр. Пшыхьыр ирагъэ­кIуэкIащ КъБР-м щIыхь зиIэ и жур­налист Аттаев Азноррэ Що­джэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ адыгэ драмэ театрым и актрисэ ­Къуэшокъуэ Регинэрэ.

ЕджапIэ нэхъ ин дыдэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым щынэхъ ин дыдэ курыт еджапIэр Налшык къалэм и «КъуэкIыпIэ» хьэблэм щаухуэ икIи абы щрагъэкIуэкI лэжьыгъэхэр и кIэм ноблагъэ. ЗэрытраухухамкIэ, школым еджакIуэхэм папщIэ тIысыпIэу мин ­1,5-рэ иIэнущ. Ухуэныгъэ лэжьыгъэхэр ирагъэкIуэкI «Егъэ­джэ­ныгъэ» къэрал пэхуэщIэм ипкъ иткIэ.