Календарь событий

19 мая 2024

ЩIыхь тхылъхэр яритащ

Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ, полицэм и генерал-майор Крючков Вячеслав я лэжьыгъэр утыку къихьэным и лъэныкъуэкIэ жыджэру къазэрыдэлажьэм папщIэ ведомствэм и щIыхь тхылъ иритащ КъБР-м и Парламентым и Аппаратым жыла­гъуэм пыщIауэ щытынымрэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымкIэ и управленэм и унафэщI Батыр Любэ. Узыншагъэ быдэ, зэIузэпэщыгъэ иIэну ехъуэхъури, министрым жиIащ адэкIи я зэдэлэжьэныгъэр нэхъри купщIафIэу зэрыщытынур и фIэщ зэрыхъур.

Дахагъэм дихьэххэм я кIуапIэ

Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ сурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм тхыдэ дахэ къыдокIуэкI. 

БэнакIуэхэмрэ гъэсакIуэмрэ яIуощIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым Спо­р­тымкIэ и министерствэм иджыблагъэ къыщрагъэблэгъащ Урысейм бэнэкIэ хуитымкIэ и чемпион махуэ зыбжанэ ипэкIэ хъуа ЗэкIуий Анзоррэ дыжьын медаль абы къыщызыхьа Шаваев Малик­рэ, УФ-м щIыхь зиIэ и тренер ЗэкIуий Арсен я гъусэу. Абы­хэм къаIущIащ республикэм спортымкIэ и министрым и къуэдзэ Анаев Аслъэн.