Календарь событий

30 мая 2024

ЕджакIуэхэр зэпоуэ

Шахмат
Къэбэрдей-Балъкъэрым и курыт еджапIэхэм шахматымкIэ я командэхэм я республикэ зэхьэзэхуэ Налшык къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ. Абы хэтащ щIыналъэхэм я лIыкIуэхэу гупибгъу.
Удэзыхьэхыу икIи гъэщIэгъуэну екIуэкIа зэхьэзэхуэм кърикIуахэр зэхалъхьэжа нэужь наIуэ къэхъуащ нэхъ лъэщыр - япэ увыпIэр иратащ Налшык къалэм и курыт еджапIэ №I14-м и гъэсэнхэу Токъуий Валерэ, Урым Давид, Ахъмэт Аминэ сымэ.

И етIуанэ IэщIагъэт…

Дэ Воскресенская Зое зэрытцIыхур сабий тхакIуэущ. Ар апхуэдизкIэ цIэрыIуэти, и IэдакъэщIэкIхэм щыщ, уеблэмэ адыгэбзэкIи зэрадзэкIауэ щытащ. Ауэ тхэныр абы и етIуанэ IэщIагъэу къыщIэкIащ. ДахагъэкIи куэдым япеуэфыну а цIыхубзыр литературэм хыхьэн ипэкIэ щытащ… совет тIасхъэщIэх IэнатIэм и полковник Рыбкинэ Зоеу. Дэ аращ иджы зи гугъу тщIынур.

Таурыхъхэм я закъуэкъым

 Зэ еплъыкъуэкIэ тхыдэмрэ иныжьхэмрэ зыкIи зэкIуалIэркъым - иужьрейхэм я лъапсэр таурыхъырщ, IуэрыIуатэрщ. Дэ ди набдзэ нарт эпосым куэду дащрохьэлIэ абыхэм. Лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэри абыкIэ зыщытхъужыфынущ. Иджыри къэс къалъытэу щытащ ахэр щымыIа, хъыбархэр ирагъэщIэрэщIэн щхьэкIэ къагупсыса хуэдэу. Абы щыгъуэми, зэгуэр апхуэдэ псэущхьэ абрагъуэхэр дунейм тетауэ итщ Инджылым, къахощ пасэрей Iэрытххэм.

Гъунэгъу къытщащI

Ди къэралым и зыплъыхьыпIэ щIыпIэ телъыджэхэр кIуэ пэтми нэхъ цIэрыIуэ мэхъу, я дэтхэнэми къыдэгъуэгурыкIуэ, нобэм къэси куэд зыщымыгъуэза тхыдэ къулейрэ гъэщIэгъуэнрэ ди пащхьэ къралъхьэу.

Япэу штрих-код зытетар сагъызщ.

Ди зэманым «штрих-кодыр» дызэсэжа Iуэхугъуэщ. Ар графикэ дамыгъэщ, хьэпшып щхьэхуэр зыщыщыр асыхьэту игъэбелджылыуэ. Штрих-кодыр щыплъагъунущ хьэпшып зэмылIэужьыгъуэхэм, ерыскъыхэкIхэм, уеблэмэ онлайну къэбгъэсэбэпи мэхъу. Апхуэдэхэр тыншщ, псалъэм папщIэ, псэупIэ коммунальнэ Iуэхутхьэбзэхэм я уасэр птынумэ. Штрих-кодым и технологиер къагъэсэбэпурэ компание щхьэхуэхэм заужь. 

НОБЭ

Накъыгъэм и 30, махуэку
1952 гъэм къалъхуащ пшынауэ Iэзэ, КъБР-м и цIыхубэ артист Сэхъу Хьэсэн.
1970 гъэм къалъхуащ телережиссёр, искусствоведенэмк1э кандидат, УФ-м и Артиадэм и лауреат Сэралъп Самарэ.
Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымк1э, республикэм уфауэ щыщытынущ.   Хуабэр махуэм   градус 20 - 24-рэ, жэщым градус 15 щыхъунущ.
Лъэпкъ Iущыгъэ:

ФIы зыщIэр фIы IуощIэж

Ди лъэпкъ культурэмрэ литературэмрэ зегъэужьыным зи гъащIэри зи гуащIэри щхьэузыхь хуэзыщIахэм ящыщщ усакIуэ, критик, литературовед, егъэджакIуэ Къэжэр Хьэмид. Абы и зэфIэкIым теухуауэ хужыпIэныр гъунэжщ икIи куэди тетхыхьащ абы и гъуэгуанэм. Абыхэм ящыщ зыщ филологие щIэныгъэхэмкIэ доктор БакIуу Хъанджэрий, щIэныгъэлIыр тетхыхьащ Къэжэрым и усыгъэм.

Ди макъхэм нэхъ хуэкIуэр кириллицэрат

Адыгэхэм тхыбзэ ямыIами, хамэбзэхэр къагъэсэбэпырт. Апхуэдэ щIыкIэкIэ алыфбейр зэрызэхалъхьам, ар зэрызэхэт макъхэм топсэлъыхь филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор БакIуу Хъанджэрий: